Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 107

Inayaban ti Ari Dagiti Naawis iti Padaya ti Kasar

Inayaban ti Ari Dagiti Naawis iti Padaya ti Kasar

MATEO 22:1-14

  • ILUSTRASION MAIPAPAN ITI PADAYA TI KASAR

Idi dandanin agpatingga ti ministerio ni Jesus, intultuloyna ti nagusar kadagiti ilustrasion a mangibutaktak iti kababalin dagiti eskriba ken dagiti panguluen a papadi. Gapuna, kayatda a papatayen. (Lucas 20:19) Ngem saan pay a nalpas nga imbutaktak ni Jesus ti kababalinda. Imbagana manen ti sabali pay nga ilustrasion:

“Mayarig ti Pagarian ti langit iti maysa nga ari a nangaramid iti padaya ti kasar ti anakna a lalaki. Imbaonna dagiti adipenna nga ayabanda dagiti naawis iti kasar, ngem saanda a kayat ti mapan.” (Mateo 22:2, 3) Inrugi ni Jesus ti ilustrasionna babaen ti panangdakamatna iti “Pagarian ti langit.” Nainkalintegan ngarud a ti “ari” ket ni Apo Jehova. Ti ngay anak a lalaki ti ari ken dagiti naawis iti padaya ti kasar? Nalaka laeng a mailasin a ti anak ti ari ket ti Anak ni Jehova, daydiay mangibagbaga iti ilustrasion, ken dagiti naawis isu dagiti kaduanto ti Anak iti Pagarian ti langit.

Siasino dagiti umuna a naawis? Siasino kadi dagiti nangikasabaan ni Jesus ken dagiti apostol ti maipapan iti Pagarian? Dagiti Judio. (Mateo 10:6, 7; 15:24) Inawat daytoy a nasion ti Linteg ti tulag idi 1513 B.C.E., isu a dagitoy ti umuna a mangbukel iti “pagarian a buklen dagiti papadi.” (Exodo 19:5-8) Ngem kaano a talaga a naayabanda “iti padaya ti kasar”? Nalawag a naited dayta nga imbitasion idi 29 C.E. idi nangrugi nga inkasaba ni Jesus ti maipapan iti Pagarian ti langit.

Ania ti reaksion ti kaaduan nga Israelita iti awis? Kas kinuna ni Jesus, “saanda a kayat ti mapan.” Kaaduan a lider ti relihion ken tattao ti saan a nangawat kenkuana kas Mesias ken kas pinili ti Dios nga Ari.

Ngem impakita ni Jesus nga adda manen gundaway dagiti Judio: “Nangibaon manen [ti ari] kadagiti sabali pay nga adipen, ket kinunana, ‘Ibagayo kadagidiay naawis: “Naisaganan dagiti taraon, napartin dagiti baka ken nalulukmeg nga animal, ket nakasaganan ti amin. Umaykayon iti padaya.”’ Ngem saanda a nangikankano, adda napan iti talonna, adda met napan iti negosiona;  ngem dadduma kadakuada ti nangtiliw kadagiti adipenna, ket kinabkabil ken pinapatayda ida.” (Mateo 22:4-6) Katupag dayta ti mapasamak inton maipasdek ti kongregasion Kristiano. Iti dayta a tiempo, adda pay laeng gundaway dagiti Judio nga agbalin a paset ti Pagarian. Ngem kaaduan kadakuada ti saan a nangawat iti awis, inuborda pay ‘dagiti adipen ti ari.’Aramid 4:13-18; 7:54, 58.

Ania ti pagbanagan ti nasion? Insalaysay ni Jesus: “Nakapungtot unay ti ari ket imbaonna dagiti soldadona tapno patayenda dagiti nangpapatay kadagiti adipenna ken puoranda ti siudadda.” (Mateo 22:7) Napasaran dagiti Judio dayta idi 70 C.E. idi dinadael dagiti Romano “ti siudadda,” ti Jerusalem.

Idi saanda nga inawat ti awis ti ari, kaipapananna kadi nga awanen ti maawis? Saan, sigun iti ilustrasion ni Jesus. Intuloyna: “Kalpasanna, imbaga [ti ari] kadagiti adipenna, ‘Nakasaganan ti padaya ti kasar, ngem saan a maikari dagidiay naawis. Gapuna, mapankayo kadagiti dadakkel a kalsada, ket awisenyo iti padaya ti kasar ti asinoman a makitayo.’ Iti kasta, napan dagiti adipen kadagiti kalsada ket inummongda ti amin a nakitada, dakes man wenno naimbag; ket napno iti bisita ti siled a pakaaramidan ti kasar.”Mateo 22:8-10.

Nagsayaat ta idi agangay, rinugian ni apostol Pedro a tulongan dagiti Gentil—dagiti saan a nayanak wenno nakomberte a Judio—tapno agbalinda a pudno a Kristiano. Idi 36 C.E., inawat ti opisial ti armada a Romano a ni Cornelio ken ti pamiliana ti espiritu ti Dios, ket naaddaanda iti paset iti Pagarian ti langit a dinakamat ni Jesus.Aramid 10:1, 34-48.

Imbaga ni Jesus a saan nga amin nga immay iti padaya ket awaten “ti ari.” Kinunana: “Idi simrek ti ari tapno kitaenna dagiti bisita, nakitana ti maysa a lalaki a nakabado iti saan a maitutop iti okasion. Gapuna, kinuna ti ari, ‘Gayyem, apay nga addaka ditoy idinto ta saan a maitutop ti badom?’ Saan a nakauni ti lalaki. Kinuna ti ari kadagiti adipenna, ‘Galutanyo ti ima ken sakana sa ipuruakyo iti kasipngetan, ket agsangit ken agngaretngetto gapu iti rigat.’ Ta adu ti naawis, ngem bassit dagiti napili.”Mateo 22:11-14.

Mabalin a saan a naawatan dagiti lider ti relihion ti kaipapanan dagiti ibagbaga ni Jesus. Ngem saanda a naragsakan ken ad-adda a determinadoda a mangpukaw iti daydiay mangibabain kadakuada.

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI PAGWANAWANAN

“Saan a Mangidumduma” ni Jehova

Denggen ti Dios ti kararag dagiti adipenna aniaman ti puli, nasion, wenno kasasaadda. Kasanotayo nga ammo dayta?