1 CORINTO 15:24-28

  • TI PAGBANAGAN DAGITI KARNERO KEN KALDING

  • ADU TI MARAGSAKAN ITI PARAISO A DAGA

  • PANEKNEKAN NI JESUS NGA ISU TI DALAN, TI KINAPUDNO, TI BIAG

Di nagbayag kalpasan a nabautisaran ni Jesus, naipasango iti kabusor a determinado a mangpaay iti panagballigina uray pay idi sakbay a rugianna ti ministeriona. Wen, mauli-ulit nga inkagumaan ti Diablo a sulisogen ni Jesus. Idi agangay, kinuna ni Jesus maipapan iti dayta a managdakdakes: “Um-umayen ti agturay iti lubong, ngem saannak a maiturayan.”—Juan 14:30.

Nakita nga immun-una ni apostol Juan babaen iti sirmata no ania ti agur-uray iti “dakkel a dragon, ti kadaanan a serpiente, daydiay naawagan iti Diablo ken Satanas.” Dayta a naranggas a kabusor ti tao maitapuakto manipud langit, ‘nga addaan iti dakkel nga unget, yantangay ammona nga ababan ti tiempona.’ (Apocalipsis 12:9, 12) Adda pangibatayan dagiti Kristiano a mamati nga agbibiagdan iti dayta nga ‘ababan a tiempo’ ket dandanin maipupok ken awanen ti maaramidan “ti dragon, ti kadaanan a serpiente” iti 1,000 a tawen bayat nga agturay ni Jesus iti Pagarian ti Dios.—Apocalipsis 20:1, 2.

Bayat dayta a tiempo, anianto ti mapasamak ditoy daga a pagtaengantayo? Siasinonto dagiti agnaed ditoy, ket anianto ti kasasaad? Sinungbatan ni Jesus dayta. Iti ilustrasionna maipapan iti karnero ken kalding, impakitana no anianto ti masanguanan dagiti nalinteg nga arig karnero a tattao, a makitintinnulong ken mangaramid iti naimbag kadagiti kakabsat ni Jesus. Inlawlawagna met no ania ti masanguanan dagiti adda iti makannigid, dagiti arig kalding a tattao. Kinuna ni Jesus: “Madadaelto dagitoy [dagiti kalding] iti agnanayon, ngem dagiti nalinteg [dagiti karnero] agbiagdanto nga agnanayon.”—Mateo 25:46.

Tulongannatayo daytoy a mangtarus kadagiti sasao ni Jesus iti kriminal nga adda iti abayna idi nailansa iti kayo. Saan nga inkari ni Jesus iti dayta a lalaki ti gunggona nga inkarina kadagiti matalek nga apostolna, ti panagbalinda a paset ti Pagarian ti langit. Imbes ketdi, inkari ni Jesus iti  agbabbabawi a managbasol: “Ipasiguradok kenka ita nga aldaw, makikaduakanto kaniak idiay Paraiso.” (Lucas 23:43) Gapuna, naaddaan ti lalaki iti namnama nga agbiag iti Paraiso—maysa a napintas a hardin. Nainkalintegan ngarud a dagiti mangipakita a mayarigda iti karnero ken dagiti makagun-od iti “biag nga agnanayon” agnaeddanto met iti dayta a Paraiso.

Maitunos daytoy iti panangiladawan ni apostol Juan kadagiti kasasaad a mapasamak iti daga. Kinunana: “Ti tolda ti Dios adda iti sangatauan, ket isu makipagnaedto kadakuada, ket isudanto dagiti ilina. Ket ti Dios a mismo addanto kadakuada. Ket punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.”—Apocalipsis 21:3, 4.

Tapno masagrap dayta a kriminal ti biag idiay Paraiso, masapul a mapagungar. Ket saan laeng nga isu ti mapagungar. Inlawlawag ni Jesus dayta idi kinunana: “Dumtengto ti tiempo nga amin a natay nga adda iti tanem mangngegdanto ti timekna ket agungarda. Dagidiay nagaramid iti naimbag umawatda iti biag nga agnanayon, ket dagidiay nagaramid iti dakes maikeddengda a madadael.”—Juan 5:28, 29.

Dagiti ngay matalek nga apostol ken ti bassit a bilang dagiti makipagturay a kadua ni Jesus idiay langit? Kuna ti Biblia: “Isudanto ti papadi ti Dios ken ni Kristo, ket makipagturaydanto kenkuana kas ar-ari iti sangaribu a tawen.” (Apocalipsis 20:6) Dagitoy agbalin a kakadua ni Kristo ket lallaki ken babbai a nagbiag ditoy daga. Gapuna, dagitoy naasida ken mannakaawatda a mangituray kadagiti agnaed ditoy daga.—Apocalipsis 5:10.

Usaren ni Jesus ti subbot a sakripisiona tapno ikkatenna kadagiti tattao ti pannakailunod a tinawidda gapu iti basol. Isu ken dagiti kakaduana nga agturay pagbalinendanto a perpekto dagiti matalek a tattao. Wen, sagrapento ti tao ti orihinal a panggep ti Dios para kadakuada idi imbagana kada Adan ken Eva nga umaduda ken punnuenda ti daga. Uray ni patay a resulta ti basol ni Adan mapukawton!

Iti kasta, naaramidton ni Jesus ti amin nga impaaramid ni Jehova kenkuana. Inton agpatingga ti Sangaribu a Tawen a Panagturay ni Jesus, iyawatnanto ti Pagarian ken ti napagbalin a perpekto a pamilia ti tao ken Amana. Maipapan iti daytoy nagsayaat a kinapakumbaba ni Jesus, insurat ni apostol Pablo: “Inton ti amin a bambanag naipasakupen kenkuana, iti kasta ti Anak a mismo ipasakupnanto met ti bagina iti Daydiay a nangipasakup iti amin a bambanag kenkuana, tapno ti Dios agbalinto nga amin a bambanag iti tunggal maysa.”—1 Corinto 15:28.

Nalawag a nagpateg ti akem ni Jesus maipaay iti pannakatungpal ti nadayag a panggep ti Dios. Ket bayat nga agtultuloy a mapasamak dagita a panggep iti agnanayon, naan-anay a paneknekanna ti panangiladawanna iti bagina.​ Kinunana: “Siak ti dalan ken ti kinapudno ken ti biag.”—Juan 14:6.