Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 139

Iyeg ni Jesus ti Paraiso ken Turposenna ti Annongenna

Iyeg ni Jesus ti Paraiso ken Turposenna ti Annongenna

1 CORINTO 15:24-28

  • TI PAGBANAGAN DAGITI KARNERO KEN KALDING

  • ADU TI MARAGSAKAN ITI PARAISO A DAGA

  • PANEKNEKAN NI JESUS NGA ISU TI DALAN, TI KINAPUDNO, TI BIAG

Di nagbayag kalpasan a nabautisaran ni Jesus, naipasango iti kabusor a determinado a mangpaay iti panagballigina uray pay idi sakbay a rugianna ti ministeriona. Wen, mauli-ulit nga inkagumaan ti Diablo a sulisogen ni Jesus. Idi agangay, kinuna ni Jesus maipapan iti dayta a managdakdakes: “Um-umayen ti agturay iti lubong, ngem saannak a maiturayan.”—Juan 14:30.

Nakita nga immun-una ni apostol Juan babaen iti sirmata no ania ti agur-uray iti “dakkel a dragon, ti kadaanan a serpiente, daydiay naawagan iti Diablo ken Satanas.” Dayta a naranggas a kabusor ti tao maitapuakto manipud langit, ‘nga addaan iti dakkel nga unget, yantangay ammona nga ababan ti tiempona.’ (Apocalipsis 12:9, 12) Adda pangibatayan dagiti Kristiano a mamati nga agbibiagdan iti dayta nga ‘ababan a tiempo’ ket dandanin maipupok ken awanen ti maaramidan “ti dragon, ti kadaanan a serpiente” iti 1,000 a tawen bayat nga agturay ni Jesus iti Pagarian ti Dios.—Apocalipsis 20:1, 2.

Bayat dayta a tiempo, anianto ti mapasamak ditoy daga a pagtaengantayo? Siasinonto dagiti agnaed ditoy, ket anianto ti kasasaad? Sinungbatan ni Jesus dayta. Iti ilustrasionna maipapan iti karnero ken kalding, impakitana no anianto ti masanguanan dagiti nalinteg nga arig karnero a tattao, a makitintinnulong ken mangaramid iti naimbag kadagiti kakabsat ni Jesus. Inlawlawagna met no ania ti masanguanan dagiti adda iti makannigid, dagiti arig kalding a tattao. Kinuna ni Jesus: “Madadaelto dagitoy [dagiti kalding] iti agnanayon, ngem dagiti nalinteg [dagiti karnero] agbiagdanto nga agnanayon.”—Mateo 25:46.

Tulongannatayo daytoy a mangtarus kadagiti sasao ni Jesus iti kriminal nga adda iti abayna idi nailansa iti kayo. Saan nga inkari ni Jesus iti dayta a lalaki ti gunggona nga inkarina kadagiti matalek nga apostolna, ti panagbalinda a paset ti Pagarian ti langit. Imbes ketdi, inkari ni Jesus iti  agbabbabawi a managbasol: “Ipasiguradok kenka ita nga aldaw, makikaduakanto kaniak idiay Paraiso.” (Lucas 23:43) Gapuna, naaddaan ti lalaki iti namnama nga agbiag iti Paraiso—maysa a napintas a hardin. Nainkalintegan ngarud a dagiti mangipakita a mayarigda iti karnero ken dagiti makagun-od iti “biag nga agnanayon” agnaeddanto met iti dayta a Paraiso.

Maitunos daytoy iti panangiladawan ni apostol Juan kadagiti kasasaad a mapasamak iti daga. Kinunana: “Ti tolda ti Dios adda iti sangatauan, ket isu makipagnaedto kadakuada, ket isudanto dagiti ilina. Ket ti Dios a mismo addanto kadakuada. Ket punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.”—Apocalipsis 21:3, 4.

Tapno masagrap dayta a kriminal ti biag idiay Paraiso, masapul a mapagungar. Ket saan laeng nga isu ti mapagungar. Inlawlawag ni Jesus dayta idi kinunana: “Dumtengto ti tiempo nga amin a natay nga adda iti tanem mangngegdanto ti timekna ket agungarda. Dagidiay nagaramid iti naimbag umawatda iti biag nga agnanayon, ket dagidiay nagaramid iti dakes maikeddengda a madadael.”—Juan 5:28, 29.

Dagiti ngay matalek nga apostol ken ti bassit a bilang dagiti makipagturay a kadua ni Jesus idiay langit? Kuna ti Biblia: “Isudanto ti papadi ti Dios ken ni Kristo, ket makipagturaydanto kenkuana kas ar-ari iti sangaribu a tawen.” (Apocalipsis 20:6) Dagitoy agbalin a kakadua ni Kristo ket lallaki ken babbai a nagbiag ditoy daga. Gapuna, dagitoy naasida ken mannakaawatda a mangituray kadagiti agnaed ditoy daga.—Apocalipsis 5:10.

Usaren ni Jesus ti subbot a sakripisiona tapno ikkatenna kadagiti tattao ti pannakailunod a tinawidda gapu iti basol. Isu ken dagiti kakaduana nga agturay pagbalinendanto a perpekto dagiti matalek a tattao. Wen, sagrapento ti tao ti orihinal a panggep ti Dios para kadakuada idi imbagana kada Adan ken Eva nga umaduda ken punnuenda ti daga. Uray ni patay a resulta ti basol ni Adan mapukawton!

Iti kasta, naaramidton ni Jesus ti amin nga impaaramid ni Jehova kenkuana. Inton agpatingga ti Sangaribu a Tawen a Panagturay ni Jesus, iyawatnanto ti Pagarian ken ti napagbalin a perpekto a pamilia ti tao ken Amana. Maipapan iti daytoy nagsayaat a kinapakumbaba ni Jesus, insurat ni apostol Pablo: “Inton ti amin a bambanag naipasakupen kenkuana, iti kasta ti Anak a mismo ipasakupnanto met ti bagina iti Daydiay a nangipasakup iti amin a bambanag kenkuana, tapno ti Dios agbalinto nga amin a bambanag iti tunggal maysa.”—1 Corinto 15:28.

Nalawag a nagpateg ti akem ni Jesus maipaay iti pannakatungpal ti nadayag a panggep ti Dios. Ket bayat nga agtultuloy a mapasamak dagita a panggep iti agnanayon, naan-anay a paneknekanna ti panangiladawanna iti bagina. Kinunana: “Siak ti dalan ken ti kinapudno ken ti biag.”—Juan 14:6.