Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 132

“Talaga a Daytoy ket Anak ti Dios”

“Talaga a Daytoy ket Anak ti Dios”

MATEO 27:45-56 MARCOS 15:33-41 LUCAS 23:44-49 JUAN 9:25-30

  • NATAY NI JESUS ITI KAYO

  • NAKASKASDAAW A PASAMAK ITI IPAPATAY NI JESUS

Alas dose idin iti aldaw. Pagammuan ta simmipnget ti “intero a lugar agingga iti agarup alas tres ti malem.” (Marcos 15:33) Daytoy a karkarna a kinasipnget ket saan a gapu iti solar eclipse, wenno pananglinged ti bulan iti init. Masansan a mapasamak ti eclipse no tiempo ti baro a bulan. Ngem Paskua idi, ket kabus ti bulan. Maysa pay, napapaut daytoy a kinasipnget ngem iti eclipse. Gapuna, Dios ti nangpataud iti daytoy a kinasipnget!

Iladawanmo ti panagsiddaaw dagiti manguy-uyaw ken Jesus. Bayat daytoy a kinasipnget, immasideg ti uppat a babbai iti kayo a pagtutuokan. Dagitoy da Salome, Maria Magdalena, Maria nga ina ni apostol Santiago nga Ub-ubing, ken ni Maria nga ina ni Jesus.

Kadua ni apostol Juan ti agladladingit nga ina ni Jesus “iti asideg ti kayo a pagtutuokan.” Kitkitaen ni Maria ti nailansa a marigrigatan nga anakna. Marikrikna ni Maria a kasla maduyduyok iti “atiddog nga espada.” (Juan 19:25; Lucas 2:35) Nupay marigrigatan ni Jesus, pampanunotenna ti pagimbagan ni nanangna. Inkagumaanna ti nagtang-ed ken Juan ket imbagana iti inana: “Kitaem ti anakmo!” Kalpasanna, nagtang-ed ken Maria, ket imbagana ken Juan: “Kitaem ni nanangmo!”—Juan 19:26, 27.

Intalek ni Jesus ti pannakaaywan ti inana, a nalawag a balo idin, iti dungdungnguenna nga apostol. Ammo ni Jesus a saan pay a namati kenkuana ti dadduma a kakabsatna iti ina, ti dadduma nga annak a lallaki ni Maria. Gapuna, insaganana ti pannakaaywan ti pisikal ken ti naespirituan a kasapulan ti inana. Nagsayaat dayta nga ulidan!

Idi tiempo nga agpatinggan ti kinasipnget, kinuna ni Jesus: “Makain-inumak.” Gapu iti daytoy, tungtungpalen ni Jesus ti naisurat iti kasuratan. (Juan 19:28; Salmo 22:15) Nadlaw ni Jesus nga inikkaten ni Amana ti pannalaknibna tapno masubok a naan-anay ti kinatarnaw ti Anakna. Adda impukkaw ni Kristo a nalabit iti Aramaiko a pagsasao dagiti taga-Galilea: “Eli, Eli, lama sabachthani?” a ti kayatna a sawen, “Diosko, Diosko, apay a binaybay-annak?” Saan a naawatan dayta dagiti agtaktakder iti asidegna ket kinunada: “Denggenyo! Ay-ayabanna ni Elias.” Idi kuan, adda nagtaray a napan nangala iti espongha. Insawsawna dayta iti naalsem nga arak sa inkabilna iti maysa a runo ken indeppelna iti ngiwat ni Jesus tapno makainum. Ngem kinuna ti dadduma: “Bay-anyo! Kitaentayo man no umay ni Elias a mangyulog kenkuana!”—Marcos 15:34-36.

Kalpasanna, impukkaw ni Jesus: “Natungpalen!” (Juan 19:30) Wen, natungpalna ti amin a nangibaonan ni Amana kenkuana. Kamaudiananna, kinuna ni Jesus: “Ama, italekko kenkan ti biagko.” (Lucas 23:46) Iti kasta, inyawat ni Jesus ti biagna ken Jehova, nga agtalek nga isublinto ti Dios dayta kenkuana. Babaen ti naan-anay a panagtalekna iti Dios, nagdumog ni Jesus ket nauyosen ti biagna.

Idi kuan, nagginggined iti nagpigsa, ket naburak dagiti bato. Nakapigpigsa dayta ta naluktan dagiti tanem iti ruar ti Jerusalem ket adu a bangkay ti naipalladaw. Dagiti nakakita kadagiti bangkay  napanda “iti nasantuan a siudad” ket imbagada ti nakitada.—Mateo 12:11; 27:51-53.

Idi natay ni Jesus, napisang manipud ngato agingga iti gayadan ti nadagsen a kortina a mangilasin iti Nasantuan ken iti Kasasantuan iti templo ti Dios. Daytoy a nakaskasdaaw a pasamak ti mangipakita iti pungtot ti Dios maibusor kadagiti nangpapatay iti Anakna. Ipakita met dayta a naluktanen ti dalan a sumrek iti Kasasantuan, ti langit.—Hebreo 9:2, 3; 10:19, 20.

Nakaro ti buteng dagiti tattao. Ti opisial ti armada a mangay-aywan iti panangpapatay impukkawna: “Talaga a daytoy ket Anak ti Dios.” (Marcos 15:39) Mabalin nga adda daytoy nga opisial idi nabista ni Jesus iti sanguanan ni Pilato, idi nadakamat ti isyu no isu ti anak ti Dios. Ita, mamatin a ni Jesus ket nalinteg ken iti kinapudnona, isu ti Anak ti Dios.

Dadduma ti nagawid gapu iti butengda kadagitoy naisangsangayan a pasamak, a “dandanogenda dagiti barukongda” gapu iti nakaro a ladingitda ken pannakaibabainda. (Lucas 23:48) Karaman kadagiti agpalpaliiw iti adayo ket ti adu a babbai nga adalan a nakipagdaliasat pay idi a kadua ni Jesus. Nakaro met ti ladingitda gapu iti daytoy a pasamak.