Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 119

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

JUAN 14:1-31

  • PUMANAW NI JESUS TAPNO MANGISAGANA ITI PAGYANAN

  • ADDA KATULONGAN NGA IKARINA KADAGITI PASUROTNA

  • NATANTAN-OK TI AMA NGEM NI JESUS

Adda pay laeng ni Jesus ken dagiti apostolna iti makinngato a kuarto kalpasan ti panglaglagip a pangrabii. Imparegtana: “Saankayo a mariribukan. Ipakitayo ti pammatiyo iti Dios; ipakitayo met ti pammatiyo kaniak.”—Juan 13:36; 14:1.

Imbaga ni Jesus kadagiti matalek nga apostolna no apay a saanda a madanagan iti ipapanawna: “Adu ti pagyanan idiay balay ni Amak. . . . No mapanak mangisagana iti pagyananyo, agsubliakto tapno ikuyogkayo iti ayanko, tapno no sadino ti ayanko addakayo met sadiay.” Ngem saan a naawatan dagiti apostol a ti ibagbagana ket maipapan iti ipapanna idiay langit. Dinamag ni Tomas: “Apo, saanmi nga ammo ti papanam. Kasano ngarud nga ammomi ti dalan?”—Juan 14:2-5.

Imbaga ni Jesus: “Siak ti dalan ken ti kinapudno ken ti biag.” Makapan laeng ti maysa iti balay ni Amana idiay langit no awatenna ni Jesus, patienna ti pannursurona ken tuladenna ti panagbiagna. Kinuna ni Jesus: “Awan ti makapan iti Ama no saan a magna kaniak.”—Juan 14:6.

Dumdumngeg a naimbag ni Felipe, ket kiniddawna: “Apo, ipakitam kadakami ti Ama, ket mapnekkamin.” Agparang a kayat ni Felipe a makita ti Dios, kas iti nasirmata da Moises, Elias, ken Isaias. Ngem adda nasaysayaat ngem iti sirmata a makitkita dagiti apostol. Impaganetget ni Jesus dayta iti sungbatna: “Nabayagen nga agkakaduatayo, Felipe, ngem saannak pay kadi nga am-ammo? Ti nakakita kaniak nakitana metten ti Ama.” Naan-anay nga impakita ni Jesus ti kababalin ken personalidad ti Ama. Gapuna, kasla nakitadan ti Ama gapu iti pannakikadua ken pannakakitada ken Jesus. Siempre, natantan-ok ti Ama ngem ti Anak, kas iti kinuna ni Jesus: “Saan a ti bukodko a kapanunotan ti ibagbagak kadakayo.” (Juan 14:8-10) Maawatan dagiti apostol a bigbigbigen ni Jesus a ni Amana ti naggapuan ti amin nga isursurona.

Nakita idin dagiti apostol a nagaramid ni Jesus kadagiti nakaskasdaaw a banag ken nangngegdan a nangipakaammo iti naimbag a damag  maipapan iti Pagarian ti Dios. Kinunana kadakuada: “Ti mangipakita iti pammati kaniak, aramidennanto met ti ar-aramidek; ket dakdakkelto pay ngem dagitoy ti aramidenna.” (Juan 14:12) Saan nga ibagbaga ni Jesus nga agaramidda iti ad-adu a nakaskasdaaw a milagro ngem iti inaramidna. Imbes ketdi, napapaut, nalawlawa, ken ad-adu a tao ti madanonda iti ministerioda.

Saanda a mabaybay-an uray pumanaw ni Jesus ta inkarina: “No adda kiddawenyo iti naganko, aramidekto.” Kinunana pay: “Kiddawek iti Ama nga ikkannakayo iti sabali pay a katulongan nga agtalinaed kadakayo iti agnanayon, ti espiritu ti kinapudno.” (Juan 14:14, 16, 17) Impanamnamana nga awatenda ti nasantuan nga espiritu, ti inkarina a katulongan. Napasamak dayta idi aldaw ti Pentecostes.

“Din agbayag,” kinuna ni Jesus, “saannakton a makita ti lubong, ngem makitadakto, ta sibibiagak ket agbiagkayto.” (Juan 14:19) Saan laeng nga agparang ni Jesus kadakuada kalpasan ti panagungarna no di ket pagungarennanto ida tapno kaduana ida idiay langit kas espiritu a parsua.

Kalpasanna, imbaga ni Jesus daytoy a kinapudno: “Ti umawat ken agtungpal kadagiti bilinko, ay-ayatennak. Ti mangay-ayat kaniak ayatento ti Amak, ken ayatekto met ken iyam-ammokto a naimbag ti bagik kenkuana.” Gapu iti dayta, insaludsod ti apostol a ni Judas, a maawagan met Tadeo: “Apo, dakami laeng kadi ti kayatmo a pangyam-ammuan iti bagim, ket saanen a kadagiti tattao iti lubong?” Insungbat ni Jesus: “Ti mangayat kaniak tungpalenna ti saok, ket ayatento ti Amak. . . . Ti saan a mangayat kaniak saanna a tungpalen dagiti saok.” (Juan 14:21-24) Saan a kas kadagiti pasurotna, saan a bigbigen ti lubong a ni Jesus ti dalan, ti kinapudno, ken ti biag.

Pumanaw ni Jesus, kasano ngarud a malagip dagiti adalanna ti amin nga insurona kadakuada? Inlawlawagna: “Ti katulongan, ti nasantuan nga espiritu, nga ibaonto ti Ama iti naganko, isuronanto kadakayo ti amin a banag ken ipalagipna ti amin nga imbagak kadakayo.” Nakitan dagiti apostol no kasano kabileg ti nasantuan nga espiritu isu a makapabileg daytoy a pammatalged. Innayon ni Jesus: “Ibatik kadakayo ti talna nga itedko . . . Dikay mariribukan wenno agbuteng.” (Juan 14:26, 27) Gapuna, saan koma ngarud nga agdanag dagiti adalan ta iwanwan ken salakniban ida ti Ama ni Jesus.

Dandanin makita ti pannalaknib ti Dios. Kinuna ni Jesus: “Um-umayen ti agturay iti lubong, ngem saannak a maiturayan.” (Juan 14:30) Naimpluensiaanen ti Diablo ni Judas. Ngem awan ti pagkapuyan ni Jesus a mabalin nga usaren ni Satanas tapno tumallikud iti Dios. Saan met a kabaelan ti Diablo a lapdan ti panagungar ni Jesus. Apay a saan? Kinuna ni Jesus: “Tungtungpalek ti imbilin kaniak ti Ama.” Masiguradona nga isu ket pagungaren ni Amana.—Juan 14:31.