Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

 KAPITULO 19

Agtalinaedka iti Ayat ti Dios

Agtalinaedka iti Ayat ti Dios
  • Ania ti kayat a sawen ti panagayat iti Dios?

  • Kasano a makapagtalinaedtayo iti ayat ti Dios?

  • Kasano a gunggonaan ni Jehova dagidiay agtalinaed iti ayatna?

Pagbalinem kadi a kamangmo ni Jehova kadagitoy nadawel a tiempo?

1, 2. Siasino ti mabalintayo a pagkamangan kadagitoy a tiempo?

IPAPANMO a dimteng ti bagyo bayat a magmagnaka iti dalan. Sumipsipnget ti tangatang. Mangrugin nga agkimat ken aggurruod, ket pagammuan ta bumayakabaken ti tudo. Agdardaraska a sumapul iti paglinongam. Adda patakder a nakitam iti igid ti dalan. Nalagda, namaga, ken makaawis. Anian a nagpateg kenka dayta a natalged a lugar!

2 Nadawel ti panawen a pagbibiagantayo. Dumakdakes dagiti kasasaad ditoy lubong. Ngem adda natalged a pagkamangan tapno saantayo a madangran. Ania ngay dayta? Imutektekam ti isursuro ti Biblia: “Kunaekto ken Jehova: ‘Sika ti kamangko ken salindegko, Diosko, a pagtalkakto.’”—Salmo 91:2.

3. Kasano a makapagkamangtayo ken ni Jehova?

3 Panunotem dayta! Mabalintayo ti agkamang ken ni Jehova, ti Namarsua ken Soberano iti uniberso. Masalaknibannatayo, ta nabilbileg nga amang ngem iti siasinoman wenno iti aniaman a mabalin a mangdangran kadatayo. Uray no madangrantayo, kabaelan ni Jehova nga ikkaten ti amin a dakes nga  epekto dayta. Kasano a makapagkamangtayo ken ni Jehova? Nasken nga agtalektayo kenkuana. Kanayonanna, idagadag kadatayo ti Sao ti Dios: “Pagtalinaedenyo ti bagbagiyo iti ayat ti Dios.” (Judas 21) Wen, nasken nga agtalinaedtayo iti ayat ti Dios, a salimetmetantayo ti naayat a nasinged a relasiontayo iti nailangitan nga Amatayo. Iti kasta mainanamatayo ti pannalaknibna. Ngem kasano a mapatanortayo ti kasta a nasinged a relasion?

PANANGBIGBIG KEN PANANGSUBAD ITI AYAT TI DIOS

4, 5. Ania ti sumagmamano kadagiti wagas nga impakita ni Jehova ti ayatna kadatayo?

4 Tapno agtalinaedtayo iti ayat ti Dios, masapul nga ipategtayo ti impakita ni Jehova nga ayatna kadatayo. Panunotem ti sumagmamano kadagiti isursuro ti Biblia a naadalmo iti tulong daytoy a libro. Kas Namarsua, ni Jehova intedna kadatayo ti daga kas makaay-ayo a pagtaengantayo. Pinunnona daytoy iti nawadwad a taraon ken danum, nainkasigudan a gameng, makaay-ayo nga animal, ken agkakapintas a buya. Kas Autor ti Biblia, ti Dios impalgakna kadatayo ti nagan ken dagiti galadna. Maysa pay, ipalgak ti Saona nga imbaonna ditoy daga ti bugbugtong nga Anakna a ni Jesus, nga impalubosna nga agsagaba ken matay gapu kadatayo. (Juan 3:16) Ket ania ti kaipapanan kadatayo dayta a sagut? Ipaayannatayo iti nagsayaat a namnama iti masanguanan.

5 Ti namnamatayo iti masanguanan ket agpannuray met iti maysa pay a banag nga inaramid ti Dios. Nangipasdek ni Jehova iti nailangitan a gobierno, ti Mesianiko a Pagarian. Asidegen nga ikkaten dayta a Pagarian ti amin a rigat ket pagbalinenna a paraiso ti daga. Panunotem laengen! Mabalintayo ti agbiag nga agnanayon sadiay a natalna ken naragsak. (Salmo 37:29) Kabayatanna, iwanwanwannatayo ita ti Dios no kasano ti agbiag iti kasayaatan a wagas. Kasta met, babaen ti kararag a sagutna kadatayo, nawayatayo a makisao kenkuana. Sumagmamano laeng dagitoy kadagiti wagas nga impakita ni Jehova ti ayatna iti sangatauan ken ti ayatna kenka.

6. Kasano a masubadam ti ayat nga impakita ni Jehova kenka?

 6 Ti napateg a saludsod a pagpanunotam isu daytoy: Kasano a masubadak ti ayat ni Jehova? Adu ti agkuna, “Masapul nga ayatek met ni Jehova.” Kasta met kadi ti riknam? Kinuna ni Jesus a daytoy ti kangrunaan a bilin: “Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo buyogen ti intero a pusom ken buyogen ti intero a kararuam ken buyogen ti intero a panunotmo.” (Mateo 22:37) Talaga nga adu ti panggapuam a mangayat ken ni Jehova a Dios. Ngem ti laeng aya pannakariknam iti kasta nga ayat ti kaipapanan ti panagayat ken ni Jehova iti amin a puso, kararua, ken panunotmo?

7. Umdas kadi ti pannakarikna laeng iti ayat iti Dios? Ilawlawagmo.

7 Kas nailawlawag iti Biblia, saan la a basta rikna ti panagayat iti Dios. Kinapudnona, nupay nasken a mariknam ti ayat ken ni Jehova, dayta a rikna ti pangrugian laeng ti napaypayso nga ayat kenkuana. Kas pagarigan, tapno makapatuboka iti agbunga a mansanas, masapulmo ti bukel ti mansanas. Ngem no kayatmo ti mansanas, mapnekka kadi no inyawatandaka laeng iti bukel ti mansanas? Sigurado a saan! Umasping iti dayta, ti pannakarikna iti ayat ken ni Jehova a Dios ket pangrugian laeng. Isursuro ti Biblia: “Daytoy ti kaipapanan ti ayat iti Dios, a tungpalentayo dagiti bilinna; ket kaskasdi a dagiti bilinna saanda a makapadagsen.” (1 Juan 5:3) Ti pudpudno nga ayat iti Dios ket masapul a mangpataud iti nasayaat a bunga. Masapul a mayebkas dayta babaen kadagiti aramid.—Mateo 7:16-20.

8, 9. Kasano a mayebkastayo ti ayat ken panagyamantayo iti Dios?

8 Maipakitatayo ti ayattayo iti Dios no tungpalentayo dagiti bilinna ken agbiagtayo a mayannurot kadagiti prinsipiona. Saan a nakarigrigat nga aramiden dayta. Saan a makapadagsen dagiti linteg ni Jehova no di ket nairantada a tumulong kadatayo a mangsagrap iti nasayaat, naragsak, ken makapnek a biag. (Isaias 48:17, 18) Babaen ti panagpaidalantayo ken ni Jehova,  ipakpakitatayo iti nailangitan nga Amatayo a pudno nga apresiarentayo ti amin nga inaramidna a maipaay kadatayo. Nakalkaldaang ta manmano ita ditoy lubong ti mangipakpakita iti kasta nga apresasion. Ditay kayat ti agbalin nga awanan panagyaman a kas kadagiti dadduma a tattao idi adda ni Jesus ditoy daga. Adda sangapulo nga agkukutel a pinaimbag ni Jesus, ngem maysa laeng ti nagsubli a nagyaman kenkuana. (Lucas 17:12-17) Awan duadua a kayattayo a tuladen daydiay nagyaman, saan ket a dagidiay siam nga awanan panagyaman!

9 Ania ngarud dagiti bilin ni Jehova a masapul a tungpalentayo? Napagsasaritaantayo ti adu kadagita iti daytoy a libro, ngem repasuentayo ti sumagmamano. Makapagtalinaedtayo iti ayat ti Dios no tungpalentayo dagiti bilinna.

PASINGEDEM TI RELASIONMO KEN NI JEHOVA

10. Ilawlawagmo no apay a nasken nga itultuloymo ti gumun-od iti pannakaammo maipapan ken ni Jehova a Dios.

10 Tapno ad-adda a sumingedtayo ken ni Jehova, nasken a sursuruentayo ti maipapan kenkuana. Rumbeng nga agtultuloy dayta. No addaka iti ruar nga agin-inudo  iti maysa a nalam-ek a rabii, bay-am kadi a kumapsut ti apuy agingga a maiddep? Saan, no di ket sungrodam tapno agtalinaed a nadarang. Mabalin nga agpannuray iti dayta ti biagmo! Kas iti sungrod a mangparubrob iti apuy, “ti mismo a pannakaammo iti Dios” pagtalinaedenna met a nabara ti ayattayo ken ni Jehova.—Proverbio 2:1-5.

Kas iti apuy, nasken a rubrobam ti ayatmo ken ni Jehova tapno agtalinaed a narayray

11. Ania ti epekto ti panangisuro ni Jesus kadagiti pasurotna?

11 Kayat ni Jesus nga agtalinaed a narayray ken nabara ti ayat dagiti pasurotna ken ni Jehova ken iti napateg a kinapudno a linaon ti Saona. Kalpasan ti panagungar ni Jesus, sinuruanna ti dua kadagiti adalanna maipapan iti sumagmamano kadagiti padto iti Hebreo a Kasuratan a natungpal kenkuana. Ania ti epektona? Kinunada idi agangay: “Saan kadi a rumayrayray ti pusota bayat nga agsasao idi kadata iti dalan, bayat a lukluktanna idi a naan-anay kadata dagiti Kasuratan?”—Lucas 24:32.

12, 13. (a) Iti kaaduan kadagiti tattao ita, ania ti napasamaken iti panagayat iti Dios ken iti Biblia? (b) Ania ti aramidentayo tapno saan a bumaaw ti ayattayo?

12 Idi damo a naammuam no ania a talaga ti isursuro ti Biblia, nariknam kadi a simged dita pusom ti rag-o, regta, ken ayat iti Dios? Di pagduaduaan dayta. Adu ti nakarikna iti kasta. Ti karit ita ket isu ti panangtaginayon a narayray ti ayattayo iti Dios ken panangparubrob pay iti dayta. Ditay kayat a tuladen ti kasasaad ti lubong ita. Impadto ni Jesus: “Ti ayat ti ad-adu lumamiisto.” (Mateo 24:12) Ania ti aramidem tapno saan a bumaaw ti ayatmo ken ni Jehova ken kadagiti kinapudno nga isursuro ti Biblia?

13 Itultuloymo ti gumun-od iti pannakaammo maipapan ken ni Jehova a Dios ken ni Jesu-Kristo. (Juan 17:3) Utobem dagiti maad-adalmo iti Sao ti Dios, ket isaludsodmo iti bagim: ‘Ania ti maadalko iti daytoy maipapan ken ni Jehova a Dios? Ania pay ti ibagana kaniak a makagapu nga ayatek ti Dios iti amin a puso, panunot, ken kararuak?’ (1 Timoteo 4:15) Ti kasta a panangutob pagtalinaedenna a narayray ti ayatmo ken ni Jehova.

14. Kasano a makatulong ti kararag tapno agtalinaed a narayray ti ayattayo ken ni Jehova?

14 Ti maysa pay a pamay-an tapno agtalinaed a narayray ti  ayatmo ken ni Jehova isu ti kanayon a panagkararag. (1 Tesalonica 5:17) Iti Kapitulo 17 daytoy a libro, naadaltayo a ti kararag ket napateg a sagut ti Dios. No kasano a suminged ti relasion dagiti tattao babaen ti kanayon ken nawaya a komunikasion, kasta met nga agtalinaed a nabara ken narayray ti relasiontayo ken ni Jehova no kanayon nga agkararagtayo kenkuana. Masapul a ditay pulos ipalubos nga agbalin a rutina laeng dagiti kararagtayo—nga ulit-uliten laeng dagiti sasao a saan a nagtaud iti puso. Nasken a makisaotayo ken ni Jehova a kas iti pannakisao ti maysa nga ubing iti ipatpategna nga ama. Siempre, kayattayo a nadayaw ti pannakisaotayo, ngem ditay bumdeng a mangyebkas iti pudno a linaon ti pusotayo. (Salmo 62:8) Wen, napateg a paset ti panagdayawtayo ti personal a panagadal iti Biblia ken ti naimpusuan a panagkararag, ket tulongannatayo dagitoy nga agtalinaed iti ayat ti Dios.

AGRAG-OKA ITI PANAGDAYAWMO

15, 16. Apay a maikari nga ibilangtayo a pribilehio ken gameng ti trabaho a panangikasaba iti Pagarian?

15 Ti personal a panagadal iti Biblia ken panagkararag ket paset ti panagdayaw a mabalin nga aramidentayo a bukbukod. Ngem ita, usigentayo ti maysa a paset ti panagdayaw nga aramidentayo iti publiko: ti pannakisarita kadagiti sabsabali maipapan kadagiti patpatientayo. Napadasam kadin nga inranud kadagiti sabsabali ti dadduma kadagiti nasursurom iti Biblia? No kasta, nagsayaat dayta nga inaramidmo. (Lucas 1:74) No iranudtayo dagiti kinapudno a nasursurotayo maipapan ken ni Jehova a Dios, itungtungpaltayo ti nakapatpateg nga annongen a naitalek kadagiti amin a pudno a Kristiano—ti panangikasaba iti naimbag a damag maipapan iti Pagarian ti Dios.—Mateo 24:14; 28:19, 20.

16 Impateg ni apostol Pablo ti ministeriona, nga inawaganna iti gameng. (2 Corinto 4:7) Ti pannakisarita kadagiti tattao maipapan ken ni Jehova a Dios ken dagiti panggepna ti kasayaatan a maaramidmo. Panagserbi dayta iti kasayaatan nga Apo, ken nasaysayaat nga amang ti magunggonatayo iti dayta ngem iti aniaman a sabali a trabaho. No makiramanka iti daytoy a  trabaho, tultulongam dagiti napudno ti panagpuspusoda a tattao nga umadani iti nailangitan nga Amatayo ken magna iti dalan nga agturong iti biag nga agnanayon! Adda pay aya trabaho nga ad-adda a makapnek ngem iti dayta? Maysa pay, ti panangsaksi maipapan ken ni Jehova ken iti Saona parayrayenna  ti pammatim ken pabilgenna ti ayatmo kenkuana. Ket ni Jehova apresiarenna ti panagreggetmo. (Hebreo 6:10) Makapagtalinaedka iti ayat ti Dios no naagawaka iti kasta a trabaho.—1 Corinto 15:58.

17. Apay a naganat ita ti trabaho a panangasaba?

17 Nasken a laglagipentayo a naganat ti trabaho a panangikasaba iti Pagarian. Kuna ti Biblia: “Ikasabam ti sao, naganetgetka koma iti dayta.” (2 Timoteo 4:2) Apay a naganat unay ita daytoy a trabaho? Kuna kadatayo ti Sao ti Dios: “Ti dakkel nga aldaw ni Jehova asidegen. Asidegen dayta, ket mapagdardaras iti kasta unay.” (Sofonias 1:14) Wen, sipapardas nga umas-asideg ti tiempo a panangdadael ni Jehova iti daytoy intero a sistema dagiti bambanag. Masapul a mapakdaaran dagiti tattao! Nasken a maammuanda nga itan ti tiempo a pilienda ni Jehova kas Soberano nga Apoda. “Saanto a maladaw” ti panungpalan.—Habakuk 2:3.

18. Apay a rumbeng nga agdayawtayo ken ni Jehova a sipapanayag a kadua dagiti pudno a Kristiano?

18 Kayat ni Jehova nga agdayawtayo kenkuana a sipapanayag a kadua dagiti pudno a Kristiano. Dayta ti gapuna a kuna ti Biblia: “Agpipinnanunottayo koma iti maysa ken maysa tapno mangparegta iti ayat ken nasayaat nga ar-aramid, a saantay a baybay-an ti panagtataripnongtayo a sangsangkamaysa, kas iti kaugalian ti dadduma, no di ket agpipinnaregtatayo, ket nangnangruna a kasta bayat a makitkitayo nga umas-asidegen ti aldaw.” (Hebreo 10:24, 25) No makitaripnongtayo kadagiti kapammatiantayo kadagiti gimong, nagsayaat a gundawaytayo dayta a mangitan-ok ken agdayaw iti ipatpategtayo a Dios. Maysa pay, makapagpipinnabileg ken makapagpipinnaregtatayo.

19. Kasano a mapalagdatayo ti singgalut ti ayat iti uneg ti kongregasion Kristiano?

19 No makitimpuyogtayo kadagiti padatayo nga agdaydayaw ken ni Jehova, mapalagdatayo ti singgalut ti ayat ken panaggagayyem iti uneg ti kongregasion. Nasken a dagiti nasayaat a galad dagiti sabsabali ti kitaentayo, no kasano a dagiti nasayaat a galad ti kitkitaen ni Jehova kadatayo. Dimo koma pagarupen a di agkamali dagiti kapammatiam.  Laglagipem a natukantukad ti panagrang-ay ti tunggal maysa iti naespirituan, ken agbidduttayo amin. (Colosas 3:13) Makisinningedka kadagidiay sipapasnek a mangay-ayat ken ni Jehova, ket rumang-aykanto iti naespirituan. Wen, ti panagdayaw ken ni Jehova a kadua dagiti kakabsatmo iti pammati tulongannaka nga agtalinaed iti ayat ti Dios. Kasano a gunggonaan ni Jehova dagidiay simamatalek nga agdaydayaw kenkuana ket iti kasta agtalinaedda iti ayatna?

GUN-ODEM TI “PUDPUDNO A BIAG”

20, 21. Ania “ti pudpudno a biag,” ken apay a nagsayaat a namnama dayta?

20 Biag ti isupapak ni Jehova kadagiti matalek nga adipenna, ngem ania a kita ti biag? Bueno, talaga kadi nga agbibiagka ita? Wen ti sungbat ti kaaduan kadatayo. Ngamin, umang-anges, mangmangan, ken umin-inumtayo. No kasta, agbibiagtayo. Ket kadagiti nararagsak a kanito iti biagtayo, nalabit kunatayo pay ketdi, “Daytoy ti pudpudno a biag!” Nupay kasta, ipakita ti Biblia nga awan ita ti tao nga addaan iti pudpudno a biag.

Kayat ni Jehova a tagiragsakem “ti pudpudno a biag.” Matagiragsakmonto ngata?

21 Idagadag kadatayo ti Sao ti Dios a ‘petpetantayo a sititibker ti pudpudno a biag.’ (1 Timoteo 6:19) Ipasimudaag dagita a sasao a “ti pudpudno a biag” ket magun-odantayonto pay laeng iti masanguanan. Wen, inton perpektotayon, magun-odtayto ti “pudpudno a biag,” ta agbiagtayto a kas iti pinanggep ti Dios idi punganay. Inton agbiagtayo iti paraiso a daga a buyogen ti naan-anay a salun-at, talna, ken ragsak, matagiragsaktayto kamaudiananna ti “pudpudno a biag”—biag nga agnanayon. (1 Timoteo 6:12) Saan kadi a nagsayaat a namnama dayta?

22. Kasano a ‘mapetpetam a sititibker ti pudpudno a biag’?

22 Kasano a ‘mapetpetantayo a sititibker ti pudpudno a biag’? Iti isu met laeng a konteksto, indagadag ni Pablo kadagiti Kristiano “nga agaramidda iti naimbag” ken “agbalinda a nabaknang iti nasayaat nga ar-aramid.” (1 Timoteo 6:18) Nalawag ngarud nga agpannuray unay dayta iti panagbiag a mayannurot kadagiti nasursurotayo iti Biblia. Ngem kayat kadi a sawen ni Pablo a mateggedtayo “ti pudpudno a biag” babaen ti panagaramid iti naimbag? Saan, ta agpannuray ti  kasta a namnama iti panangawattayo iti “di kaikarian a kinamanangngaasi” ti Dios. (Roma 5:15) Nupay kasta, pagragsakan ni Jehova a gunggonaan dagidiay simamatalek nga agserserbi kenkuana. Kayatna a makita a tagiragsakem ti “pudpudno a biag.” Ti kasta a naragsak, natalna, ken agnanayon a biag ti agur-uray kadagidiay agtalinaed iti ayat ti Dios.

23. Apay a nasken nga agtalinaedka iti ayat ti Dios?

23 Nasayaat nga isaludsod ti tunggal maysa kadatayo, ‘Agdaydayawak kadi iti Dios iti wagas nga intuyangna iti Biblia?’ No inaldaw a siguraduentayo a wen ti sungbattayo, addatayo ngarud iti umiso a dana. Manamnamatayo a ni Jehova ti kamangtayo. Aywananna dagiti matalek a tattaona kadagiti maudi a nariribuk nga aldaw daytoy daan a sistema dagiti bambanag. Ni Jehova iyegnatayto met a sitatalged iti asidegen a nadayag a baro a sistema dagiti bambanag. Anian a ragsaktayto a makakita iti dayta a tiempo! Ken anian a yamantayto ta umiso dagiti pilitayo kadagitoy maudi nga aldaw! No dagita ti piliem ita, matagiragsakmonto nga agnanayon “ti pudpudno a biag,” ti biag nga inranta ni Jehova a Dios!

Ammuem ti Ad-adu Pay

PROGRAMA A PANAGADAL ITI BIBLIA

Apay nga Adalem ti Biblia?

Mangipapaay ti Biblia kadagiti sungbat ti agkakapateg a saludsod ti minilion a tattao iti intero a lubong. Kayatmo kadi met ti matulongan?