Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 12

Ania ti Mapasamak iti Ipapatay?

Ania ti Mapasamak iti Ipapatay?

Ti ipapatay ket kasungani ti biag. Ti ipapatay mayasping iti nargaan a turog. (Juan 11:11-14) Dagiti natay dida makangngeg, makakita, makasao, wenno makapanunot iti aniaman. (Eclesiastes 9:5, 10) Isuro ti saan a pudno a relihion a dagiti natay mapanda iti lubong dagiti espiritu tapno makikaduada kadagiti inapoda. Saan a kasta ti isuro ti Biblia.

Dagidiay natayen saandatay a matulongan, ken saandatay a madangran. Gagangayen a mangaramid dagiti tattao kadagiti ritual ken panagatang a patienda a mangay-ayo kadagidiay a natayen. Daytoy saan a makaay-ayo iti Dios agsipud ta naibatay iti maysa kadagiti kinaulbod ni Satanas. Saanna met a maay-ayo dagiti natay, ta awan biagdan. Saantay koma a kabuteng wenno dayawen dagiti natay. Dayawentay laeng ti Dios.​—Mateo 4:10.

Agbiagto manen dagiti natay. Dagiti natay ibangonto ni Jehova iti biag iti paraiso a daga. Dayta a tiempo adda pay la iti masanguanan. (Juan 5:28, 29; Aramid 24:15) Kabaelan ti Dios nga ibangon dagidiay natayen a kas ti kinasigurado ti panangriingmo iti maysa a tao iti pannaturogna.​—Marcos 5:22, 23, 41, 42.

Ti ideya a saantay a matay ket kinaulbod nga insaknap ni Satanas a Diablo. Ipapati ni Satanas ken dagiti demoniona kadagiti tattao a ti espiritu dagiti natay ket sibibiag ken pataudenda dagiti sakit ken dadduma a problema. Allilawen ni Satanas dagiti tattao, no dadduma babaen kadagiti tagtagainep ken sirmata. Kondenaren ni Jehova dagidiay mangpadpadas a makisarita kadagiti natay.​—Deuteronomio 18:10-12.