Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 92

Ni Jesus Pinagungarna Dagiti Natay

Ni Jesus Pinagungarna Dagiti Natay

TI BABAI a makitkitam ditoy ket 12 años. Ig-iggaman ni Jesus ti imana, ken sitatakder iti asideg da nanang ken tatangna. Ammom kadi no apay naragsakda? Kitaentayo.

Ti ama ti babai ti importante a tao nga agnagan Jairo. Maysa nga aldaw nagsakit ti balasangna, ket pinaiddada. Kimmaro a kimmaro ti sakitna, ket madanagan unay ni Jairo ken ti asawana. Isu ti kakaisuna a balasangda ket kasla isut’ matayen.

Gapuna rimmuar ni Jairo tapno birokenna ni Jesus.

Nasarakan ni Jairo nga adda ni Jesus idiay tengnga ti adu a tattao. Nagparintumeng idiay sakaanan ni Jesus ket nagpakpakaasi kenkuana nga umay ken paimbagenna ti balasangna. Kuna ni Jesus nga isut’ umay.

Idi magmagnadan idiay tengnga ti adu a tattao, bigla a nagsardeng ni Jesus. ‘Asino ti nangsagid kaniak?’ insaludsodna. Narikna ni Jesus a rimmuar ti pannakabalin kenkuana, gapuna ammona nga adda nangsagid kenkuana. Ngem asino? Isut’ maysa a babai a masakiten iti 12 a tawen. Sinagidna ti kawes ni Jesus, ket isut’ naagasanen!

Maragsakan ni Jairo a makakita ken Jesus a naglakana a mangagas. Ngem apaman latta ta immay ti maysa a babaonen a nangibaga ken Jairo a natayen ti balasangna. Nangngeg ni Jesus daytoy ket kunana: ‘Dika agdanag, umimbagto ti balasangmo.’

Idi nakagtengda idiay balay ni Jairo, agsasangitda aminen. Ngem kuna ni Jesus: ‘Dikay agsangit. Matmaturog laeng ti ubing.’ Ngem kinatawaanda ni Jesus, ta ammoda a natayen ti ubing.

Gapuna innala ni Jesus ti ama ken ina ti ubing a babai ken ti tallo kadagiti apostolesna idiay kuarto ti ubing a nagiddaanna. Innalana iti ima ket kunana: ‘Bumangonka!’ Ket isu ti nagbiag. Isut’ gapuna a makitayo ti ina ken ama a nakaragragsakda unay.

Adda pay dadduma a tattao a natay a pinagungar ni Jesus. Ti immuna sawen ti Biblia kas daydiay anak a lalaki ti balo idiay siudad ti Nain. Inton agturayen ni Jesus kas ari ti Dios, isublinanto iti biag ti adu a tattao a natnatay. Ditay kadi maragsakan iti dayta?