Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 89

Dinalusan ni Jesus ti Templo

Dinalusan ni Jesus ti Templo

TALAGA a nakapungtot ni Jesus ditoy, saan kadi? Ammom no apay? Ngamin ta dagitoy a tattao idiay templo ti Dios sadi Jerusalem ti nakaag-agumda. Kayatda ti makakuarta ti adu manipud tattao nga um-umay ditoy nga agdayaw iti Dios.

Ilaklako dagitoy a lallaki ti an-animal a makitkitam, ditoy mismo templo. Ammom kadi no apay? Ngamin ta kasapulan dagiti Israelitas ti an-animal ken tumatayab a pagdatonda iti Dios. Maitunos daytoy iti linteg ti Dios. Ngem sadino ngay ti pangalaan ti Israelita kadagiti tumatayab ken an-animal nga idatonda iti Dios?

Dadduma nga Israelitas adda ti bukodda a tumatayab ken an-animal. Ngem adu nga Israelitas awananda. Ken dadduma adayo idiay Jerusalem ti pagtataenganda ket saanda a makaikuyog ti maysa kadagiti an-animalda idiay templo. Isu nga immayda ditoy ket gatangenda ti an-animal wenno tumatayab a kasapulanda. Ngem dagitoy a lallaki kuskusitanda dagiti tattao. Maysa pay, dida rebbeng nga aglako a mismo ditoy templo ti Dios.

Isu daytoy ti nakapungtotan ni Jesus. Gapu itoy imbalintuagna ti lamlamisaan dagiti lallaki agraman kuartada. Ken pinaruarna dagiti an-animal manipud templo. Binilinna dagiti lallaki nga aglaklako ti kalapati: ‘Iruaryo dagitoy! Dikay pagbalbalinen ti balay ni Amak a maysa a pagtagilakuan!’

Nakellaat dagiti pasurot ni Jesus a makita ti ar-aramiden ni Jesus. Sada nalagip ti kuna ti Biblia maipapan ti Anak ti Dios: ‘Ti ayat iti balay ti Dios kaslanto apuy iti unegna.’

Bayat nga adda ni Jesus ditoy Jerusalem a timmabuno iti Paskua, adu a milagro ti inaramidna. Kalpasanna, agsublin idiay Galilea. Ngem idiay dalanna, limmasat iti distrito ti Samaria. Kitaentayo no aniat’ napasamak sadiay.