Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 84

Nagparang ti Anghel ken Maria

Nagparang ti Anghel ken Maria

DAYTOY napintas a babai isu ni Maria. Isut’ maysa a babai nga Israelita, nga aggigian idiay ili ti Nazaret. Ammo ti Dios nga isut’ nagsayaat a tao. Isut’ gapuna nga imbaonna ni Gabriel nga addaan mensahe para kenkuana.

‘Naimbag nga aldaw, naparaburan unay a maysa,’ kuna ni Gabriel kenkuana. ‘Adda koma ni Jehova kenka.’ Nagdanag ni Maria. Dina ammo ti kayat a sawen dayta.

‘Dika agbuteng, Maria,’ kuna ni Gabriel. ‘Ta ni Jehova naayayo kenka. Mangaramidto ti nakaskasdaaw a banag kenka. Ipasngaymonto ti maysa nga ubing. Ket panaganamto ti Jesus.’

Inlawlawag ni Gabriel: ‘Ti ubing maawaganto Anak ti Kangatuan. Isunto ti aramiden ni Jehova nga ari, kas ken David idi. Ngem ti pagarian ni Jesus dinto agpatingga!’

‘Kasano nga aganakakto?’ insaludsod ni Maria: ‘Saanak pay met a naiyasawa.’

‘Ti pannakabalin ti Dios umayto kenka,’ insungbat ni Gabriel. ‘Isu a ti ubing mapanagananto Anak ti Dios.’ Sana kuna: ‘Laglagipem ti kabagiam a ni Elisabet. Kuna dagiti tattao nga isut’ baketen tapno aganak pay. Ngem di agbayag isunto met ti agpasngay. Isu a makitam, awan banag a di maaramid ti Dios.’

Dagdagus, kuna ni Maria: ‘Adtoy ti adipen a babai ni Jehova! Maaramid koma kaniak ti sinaom!’ Ket ti anghel pimmanawen.

Insigida a ni Maria napan ken Elisabet. Idi nangngeg ni Elisabet ti timek ni Maria, ti ubing iti tian ni Elisabet limmagto iti rag-o. Napunno ni Elisabet iti espiritu ti Dios ket kunana: ‘Nainggasatanka kadagiti isuamin a babbai.’ Nakipagian ni Maria kada Elisabet iti tallo a bulan, sa nagsubli idiay Nazaret.

Dandanin makiasawa ni Maria iti lalaki nga agnagan Jose. Kuna ti anghel ti Dios ken Jose: ‘Dika agbuteng a mangala ken Maria kas asawam. Ti Dios ti nangted ti anak kenkuana.’ Isu a nagkasar da Maria ken Jose ket inurayda a maiyanak ni Jesus.