Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 71

Nangikari ti Dios ti Paraiso

Nangikari ti Dios ti Paraiso

RETRATO daytoy ti paraiso kas mabalin nga impakita ti Dios ken mammadtona nga Isaias. Nagbiag ni Isaias kalpasan ni Jonas.

Ti paraiso kayatna a sawen “minuyongan” wenno “parke.” Saanna kadi nga ipalagip kenka ti nagpintas a hardin nga inaramid ni Jehova a Dios para kada Adan ken Eva? Addanto aldaw a ti intero a daga agbalinton a paraiso.

Imbaga ni Jehova ken mammadtona nga Isaias nga agsurat maipapan ti um-umayen a paraiso. Kunana: ‘Dagiti lobo ken kordero agtaengdanto a sitatalna. Ti urbon ti baka ken ti urbon ti leon aglanglangdanto, ket dagiti babassit nga ubbing ti mangaywanto kadakuada.’

Dadduma kunada dinto maaramid daytoy. Kunada a kanayon nga adda riribok ditoy daga, ket kankanayonto a kasta.

Ngem laglagipenyo, inkabil ti Dios da Adan ken Eva iti paraiso. Gapu laeng ta simmukirda iti Dios a napukawda ti napintas a pagtaenganda. Inkari ti Dios nga itdennanto kadagiti tattao nga agayat kenkuana dagiti bambanag a napukaw da Adan ken Eva.

Iti um-umayen a baro a paraiso, amin nasalun-atdanto ken naragsak. Isuntot’ kas pinanggep ti Dios nanipud idi punganay. Maammuantayto no kasano nga iyegto daytoy ti Dios.