ADU a tawen ti naglabas. Dagiti annak ni Noe ti nagputotda ti adu, ket di nagbayag adun ti tattao ditoy daga.

Maysa kadagitoy isu ti apoko-ti-tumeng ni Noe nga agnagan Nimrod. Isu ti dakes a tao a nanganup ken nangpapatay ti an-animal ken tattao. Pinagbalinna met ti bagina nga ari. Saan a kinayat ti Dios ni Nimrod.

Maymaysa ti pagsasao amin a tattao idi. Kayat ni Nimrod a pagkaykaysaenna ida amin tapno maiturayanna ida. Gapuna imbagana kadagiti tattao a mangbangonda ti siudad ken ti maysa a dakkel a torre. Kitaem ida iti retrato nga agar-aramid ti ladrilio.

Saan a naay-ayo ni Jehova a Dios iti daytoy. Ngem kuna dagiti tattao: ‘Mangbangontayo ti maysa a siudad ken nangato a torre a ti tuktokna dumanon idiay langit. Iti kasta nalalataktayonto!’ Kayatda nga isuda ti maidaydayaw, saan a ti Dios.

Ammom kadi no kasano a pinasardeng ti Dios dagiti tattao a mangbangbangon ti torre? Bigla a pinagsasaona ida ti nagduduma a pagsasao. Gapuna saanda a nagkikinnaawatan ti maysa ken maysa. Isut’ gapuna a ti siudadda naawagan Babel, wenno Babilonia, kayatna a sawen “pannakariribok.”

Itan mangrugin nga umadayo dagiti tattao manipud Babel. Ti grupo dagiti tattao a parpareho ti saoda ti nagtitiponda a nagian iti dadduma a paspaset ti daga.