Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 13

Abraham—Gayyem ti Dios

Abraham—Gayyem ti Dios

MAYSA kadagiti lugar a napan nagtaengan dagiti tattao kalpasan ti Layus ti napanaganan Ur. Nagbalin nga importante a siudad dayta, ngem dagiti tattao sadiay nagdaydayawda kadagiti ulbod a didiosen. Saanda a kas ken Noe ken ni Sem nga anakna, nga intultuloyda ti nagserbi ken ni Jehova.

Kamaudiananna, 350 a tawen kalpasan ti layus, natayen ni matalek a Noe. Dua laeng a tawen dayta kalpasan a naiyanak ti tao a makitkitayo iti daytoy a retrato. Isut’ tao a naisangsangayan unay iti Dios. Abraham ti naganna, ken isut’ nagian agraman pamiliana idiay siudad ti Ur.

Maysa nga aldaw kuna ni Jehova ken ni Abraham: ‘Pumanawka iti Ur ken kadagiti kakabagiam, ket mapanka idiay ili nga ipakitak kenka.’ Nagtulnog kadi ni Abraham iti Dios? Wen. Kanayon a nagtulnog ni Abraham iti Dios. Isut’ gapuna nga isut’ naawagan gayyem ti Dios.

Ni Tare nga ama ni Abraham ti kimmuyog kenkuana idi pinanawanna ti Ur. Kasta met ken Lot a kaanakanna, ken, siempre, ni Sara nga asawana. Idi kuan, dimtengda amin idiay lugar a managan Haran, a sadiay a natay ni Tare.

Di nagbayag, pinanawan ni Abraham ken ti pamiliana ti Haran ken napanda idiay daga a Canaan. Idiay kuna ni Jehova: ‘Isu daytoy ti daga nga itedko kadagiti annakmo.’

Tinulongan ti Dios ni Abraham a gapu itoy immadu ti karnerona ken ginasut dagiti adipenna. Ngem isu ken ni Sara awan annakda.

Idi 99 ti tawenen ni Abraham, kuna ni Jehova: ‘Inkarik nga agbalinkanto nga ama ti adu a nasnasion dagiti tattao.’ Ngem kasano ngay daytoy, idinto a ni Abraham ken Sara saandan a mabalin ti aganak?