Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ESTORIA 8

Dagiti Higante iti Daga

Dagiti Higante iti Daga

NO ADDA nakitam kas katayag ti bobida ti balayyo, aniat’ kunam? Dayta a tao ti maysa a higante! Adda idi tiempo nga addada higante ditoy daga. Sadino ti naggapuanda?

Ti dakes nga anghel a ni Satanas pinadpadasna a pagbalinen a dakes dagiti anghel ti Dios. Immay ti tiempo, a dadduma kadagitoy nga anghel dimngegda ken Satanas. Bimmabada ditoy daga ket nangaramidda ti bagbagi ti tao para kadakuada met laeng. Ammom kadi no apay?

Kuna ti Biblia a gapu ta nakitada dagiti napipintas a babbai ditoy daga ket kayatda nga asawaen ida. Kuna ti Biblia a dakes daytoy, ta inaramid ti Dios nga agtaeng dagiti anghel idiay langit.

Idi naaddaan annak dagitoy nga anghel ken ti assawada, dagitoy nga annak ti naidumada. Bayat a dumakdakkelda, dumakkelda a dumakkelen agingga a nagbalindan a higante.

Dagitoy a higante ti dakesda. Ket gapu ta dadakkel ken napigsada unay, saktanda dagiti tattao. Pinadpadasda a piliten tunggal maysa nga agbalin a dakes kas kadakuada.

Natayen ni Enoc, ngem adda maysa a tao ditoy daga ita a nasayaat. Noe ti nagan daytoy a tao. Aramidenna a kanayon ti kayat a paaramid ti Dios kenkuana.

Maysa nga aldaw kuna ti Dios ken Noe a dadaelennanto amin a dakes a tattao. Ngem ti Dios isalakanna ni Noe, ti pamiliana ken adu kadagiti an-animal. Kitaentayo no kasano nga inaramid ti Dios daytoy.