Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Basaem ken biagem iti panunotmo ti 116 nga estoria iti Biblia. Agpayso dagitoy nga estoria, nalaka a maawatan ken nagpipintas ti pannakailadawanda.

Introduksion

Basaem dagiti agpaypayso nga estoria a naala iti kapatgan a libro ti lubong, ti Biblia, ket maammuam ti pakasaritaan ti lubong manipud pannakaparsua ti amin a bambanag ken agpatpatuloy.

ESTORIA 1

Ti Dios Nagparsua

Ti estoria ti Genesis maipapan iti panamarsua ket nalaka a maawatan ken makapabilib​—uray kadagiti ubbing.

ESTORIA 2

Ti Napintas a Hardin

Sigun iti Genesis, inaramid ti Dios ti hardin ti Eden a maysa nga espesial a lugar. Kayat ti Dios nga agbalin met laeng a kasta kapintas a hardin ti intero a daga.

ESTORIA 3

Umuna a Lalaki ken Babai

Pinarsua ti Dios da Adan ken Eva ket pinagyanna ida iti hardin ti Eden. Isuda ti kaunaan a pagassawaan.

ESTORIA 4

Apay Napukawda ti Taengda

Ibaga kadatayo ti libro ti Biblia a Genesis no kasano a napukaw ti orihinal a paraiso.

ESTORIA 5

Nangrugi ti Kinarigat

Iti ruar ti Eden, adu dagiti problema da Adan ken Eva. No la koma nagtulnogda iti Dios, naragsak koma ti biagda ken dagiti annakda.

ESTORIA 6

Ti Naimbag nga Anak, ken ti Dakes

Nairekord iti Genesis ti estoria maipapan kada Cain ken Abel. Isuro dayta kadatayo no ania nga ugali ti masapul a maadda kadatayo ken no ania nga ugali ti masapul a balbaliwantayo sakbay pay a maudi ti amin.

ESTORIA 7

Ti Natured a Lalaki

Ipakita ti estoria ti biag ni Enoc a kayam ti agaramid iti naimbag uray dakes dagiti tattao iti aglawlawmo.

ESTORIA 8

Dagiti Higante iti Daga

Mabasatayo iti Genesis kapitulo 6 ti maipapan kadagiti higante a maaw-awagan Nefilim. Saksaktanda dagiti tattao. Annak ida dagiti dakes nga anghel a pimmanaw idiay langit ket nagbiag kas tao.

ESTORIA 9

Nagaramid Daong ni Noe

Nalasatan da Noe ken ti pamiliana ti Layus gapu ta sinurotda ti bilin ti Dios uray no saan a dimngeg ti dadduma.

ESTORIA 10

Ti Dakkel a Layus

Kinatkatawaan dagiti tattao ni Noe idi pakpakdaaranna ida. Ngem saandan a makakatawa idi nagtedted ti danum manipud iti tangatang! Ammuem no kasano a nakalasat da Noe, ti pamiliana ken ti adu nga animal iti tulong ti daong ni Noe.

ESTORIA 11

Ti Umuna a Bullalayaw

Ania koma ti umuna a malagipmo no makakitaka iti bullalayaw?

ESTORIA 12

Nagaramid Dagiti Tattao ti Dakkel a Torre

Saan a naragsakan ti Dios, ket agingga ita mariknatay pay laeng ti epekto ti dusa nga intedna idi kadagiti tattao.

ESTORIA 13

Abraham—Gayyem ti Dios

Apay a pinili ni Abraham a panawan ti nanam-ay a balayna ket nagyan kadagiti tolda?

ESTORIA 14

Sinuot ti Dios ni Abraham

Apay a binilin ti Dios ni Abraham nga idatonna ti anakna a ni Isaac?

ESTORIA 15

Timmaliaw ti Asawa ni Lot

Adda nagpateg a leksion a masursurotayo iti inaramidna.

ESTORIA 16

Ni Isaac Nangala ti Nasayaat nga Asawa

Apay a makuna a nasayaat nga agbalin nga asawa ni Rebecca? Gapu kadi iti pintasna, wenno adda pay sabali?

ESTORIA 17

Singin a Nagduma

Ni Esau ti mas ay-ayaten ni tatangda a ni Isaac, ngem ni Jacob met ti mas ay-ayaten ni nanangda a ni Rebecca.

ESTORIA 18

Ni Jacob Napan Haran

Ni Lea ti nagbalin nga umuna nga asawa ni Jacob uray no ni Raquel ti ay-ayatenna.

ESTORIA 19

Ni Jacob Dakkel Pamiliana

Naala kadi ti nagan ti 12 a tribu ti Israel kadagiti 12 nga annak a lallaki ni Jacob?

ESTORIA 20

Nairubo ni Dina

Nangrugi ti gulo gapu iti panangpili kadagiti dakes a gagayyem.

ESTORIA 21

Ni Jose Ginura ti Kakabsatna

Ania ti mabalin a rason a maitured dagiti agkakabsat a papatayen ti mismo nga adingda?

ESTORIA 22

Ni Jose Naibalud

Naibalud isuna, saan a gapu ta saanna a sinurot ti linteg, no di ket gapu ta inaramidna no ania ti husto.

ESTORIA 23

Ti Tagtagainep ni Paraon

Adda pagpadaan ti pito a baka ken pito a dawdawa.

ESTORIA 24

Sinuot ni Jose ti Kakabsatna

Kasanotayo nga ammo a nagbalbaliwdan sipud idi inlakoda ni Jose nga agbalin a tagabo?

ESTORIA 25

Ti Pamilia Napan Egipto

Apay a naawagan dagiti miembro ti pamilia ni Jacob kas Israelita imbes a Jacobita?

ESTORIA 26

Matalek ni Job iti Dios

Napukaw ti kinabaknang ni Job, natay ti amin nga annakna, ken nagsakit. Dusdusaen kadi ti Dios isuna?

ESTORIA 27

Ti Dakes nga Ari Nagturay iti Egipto

Apay nga impapatayna amin a kayyanak a lalaki nga Israelita?

ESTORIA 28

Naispal ti Ubing a Moises

Nakapanunot ti nanangna iti pamay-an tapno malisianna ti linteg a masapul a mapapatay ti amin a kayyanak nga Israelita a lallaki.

ESTORIA 29

No Apay Nagtalaw ni Moises

Panagkuna ni Moses no nakasaganan a mangisalakan kadagiti Israelita idi agtawen iti 40, ngem saan pay gayam.

ESTORIA 30

Ti Dumardarang a Kayo

Babaen ti agsasaruno a milagro, impakita ti Dios ken Moises a tiempon tapno iruarna dagiti Israelita iti Egipto.

ESTORIA 31

Ni Moises ken Aaron Nagparangda ken Paraon

Apay a saan a dimngeg ni Paraon ken ni Moises ket dina pinalubosan dagiti Israelita?

ESTORIA 32

Ti 10 a Saplit

Nangyeg ti Dios iti 10 a kalamidad kadagiti Egipcio gapu laeng ta impatangken ni Paraon nga ari ti Egipcio a saanna a palubosan a pumanaw dagiti Israelita.

ESTORIA 33

Panangballasiw iti Nalabaga a Baybay

Babaen ti pannakabalin ti Dios, binisngay ni Moises ti Nalabaga a Baybay ket nakaballasiw dagiti Israelita iti namaga a daga.

ESTORIA 34

Ti Baro a Taraon

Daytoy nga espesial a makan a naggapu iti Dios ket nagtinnag manipud iti tangatang.

ESTORIA 35

Ited ni Jehova ti Lintegna

Ania a dua a linteg ti napatpateg ngem iti Sangapulo a Bilin?

ESTORIA 36

Ti Balitok a Baka

Apay a nagdayaw dagiti Israelita iti maysa nga estatua a naaramid kadagiti tinunaw nga aritos?

ESTORIA 37

Ti Tolda a Pagdaydayawan

Ti kaunggan a kuartona ti ayan ti lakasa ti tulag.

ESTORIA 38

Ti 12 nga Espia

Agpapada ti ibagbaga ti 10 nga espia, ngem sabali ti ibagbaga ti dua. Sinno ngata ti pinati dagiti Israelita?

ESTORIA 39

Ti Baston ni Aaron Nagsabong

Kasano koma a ti awan biagna a kayo ket agsabong ken agbunga iti naluom a prutas iti laeng agpatnag?

ESTORIA 40

Pinang-or ni Moises ti Bato

Rimmuar nga agpayso ti danum manipud iti bato a pinang-or ni Moises, ngem napagpungtotna met ni Jehova a Dios.

ESTORIA 41

Ti Uleg a Suer

Apay a nangibaon ti Dios kadagiti nagita nga uleg a mangkagat dagiti Israelita?

ESTORIA 42

Ti Asno Agsao

Adda nakita ti asno a saan a nakita ni Balaam.

ESTORIA 43

Ni Josue Nagbalin a Lider

Napigsa pay ni Moises, ngem apay ngata a suktan isunan ni Josue?

ESTORIA 44

Inlemmeng ni Rahab Dagiti Espia

Kasano a tinulongan ni Rahab ti dua nga espia, ken ania a pabor ti dinawatna?

ESTORIA 45

Ibaballasiw iti Jordan

Adda milagro a napasamak idi bimmaddek dagiti papadi iti danum ti karayan.

ESTORIA 46

Ti Bakud ti Jerico

Gapu iti maysa a tali, adda parte ti bakud a saan a narba. Apay ngata?

ESTORIA 47

Ti Agtatakaw iti Israel

Posible kadi a madusa ti intero a nasion gapu iti maysa a dakes a tao?

ESTORIA 48

Nasisikap a Gabaonitas

Nagulbod dagiti Gabaonita tapno mapagsapatada ni Josue ken dagiti Israelita. Ngem tinungpal latta dagiti Israelita ti karida.

ESTORIA 49

Ti Init Nagintek

Adda inaramid ni Jehova a Dios para ken Josue a dina pay inaramid idi ken saannan nga inulit pay.

ESTORIA 50

Dua a Natured a Babbai

Ni Barac ti nangidaulo kadagiti Israelita iti pannakilabanda, ngem apay a ni Jael ti napadayawan?

ESTORIA 51

Ni Ruth ken Noemi

Pinanawan ni Ruth ti lugar a nakayanakanna, kimmuyog ken Noemi ken nagdaydayaw ken Jehova a Dios.

ESTORIA 52

Ni Gideon ken ti 300 a Buyotna

Pinili ti Dios ti 300 a soldado babaen ti naidumduma a pannubok.

ESTORIA 53

Ti Kari ni Jefte

Gapu iti karina ken Jehova a Dios, saan laeng a ti biagna ti nagbaliw, uray pay ti biag ti anakna.

ESTORIA 54

Ti Kapipigsaan a Lalaki

Kasano a naammuan ni Dalila ti sekreto ti naidumduma a pigsa ni Samson?

ESTORIA 55

Ti Ubing a Nagserbi iti Dios

Ni Samuel ti inusar ti Dios a mangidanon iti nadagsen a mensahena para ken Eli a Nangato a Padi.

ESTORIA 56

Ni Saul—Umuna nga Ari ti Israel

Idi damo, ni Saul ti pinili ti Dios ngem idi agangay inikkatna met laeng kas ari. Adda importante a leksion a masursurotayo ken Saul.

ESTORIA 57

Pinili ti Dios ni David

Ania ti nakita ti Dios ken ni David a saan a nakita ni Samuel?

ESTORIA 58

Ni David ken Goliat

Linabanan ni David ni Goliat, saan laeng a babaen ti pallatibongna no di ket adda pay maysa a nakapigpigsa nga armasna.

ESTORIA 59

No Apay Agtalaw ni David

Idi damo, naragsakan met ni Saul ken ni David, ngem idi kuan, timmubo ti imon iti pusona ket kayatnan a papatayen ni David. Apay ngata?

ESTORIA 60

Ni Abigail ken David

Nupay inawagan ni Abigail ti lakayna a maag, dayta ti nangsalbar iti biag ti lakayna iti sumagmamano a panawen.

ESTORIA 61

Nagbalin nga Ari ni David

Gapu kadagiti inaramidna ken dagiti dina kayat nga aramiden, pinaneknekan ni David a maikari nga agbalin nga ari ti Israel.

ESTORIA 62

Riribok iti Balay ni David

Gapu laeng iti maysa a serioso a kamali, gimmulo ti biag ni David ken ti pamiliana iti adu a tawen.

ESTORIA 63

Masirib nga Ari Salomon

Talaga kadi nga ipaguduana ti kayyanak nga ubing?

ESTORIA 64

Imbangon ni Salomon ti Templo

Uray no nakasirsirib ni Solomon, naimpluensiaan latta nga agaramid iti dakes ken minamaag.

ESTORIA 65

Nabingay ti Pagarian

Idi nangrugi nga agari ni Jeroboam, dagus nga inimpluensiaanna dagiti tattao nga agsukir kadagiti linteg ti Dios.

ESTORIA 66

Jezabel—Dakes a Reina

Saan a simmardeng ni Jezabel agingga a dina naala ti kayatna.

ESTORIA 67

Ni Josafat Nagtalek ken Jehova

Apay a dagiti awan armasna a kumakanta ti mangidadaulo kadagiti soldado a mapan makilaban?

ESTORIA 68

Ub-ubbing a Nagbiag Manen

Posible kadi nga agbiag manen ti maysa a natay? Napasamak idin dayta!

ESTORIA 69

Ti Balasitang Tulonganna ti Maingel a Lalaki

Naitured ti balasitang ti nagsao ket nagresulta dayta iti maysa a milagro.

ESTORIA 70

Ni Jonas ken ti Dakkel nga Ikan

Nasursuro ni Jonas ti importante a leksion maipapan iti panangaramid iti aniaman nga ibaga ni Jehova a Dios.

ESTORIA 71

Nangikari ti Dios ti Paraiso

Bassit laeng idi ti immuna a paraiso ngem daytoy a paraiso ket dumanon iti intero a daga.

ESTORIA 72

Tinulongan ti Dios ni Ari Ezekias

Iti maysa la a rabii, pinapatay ti maysa nga anghel ti 185,000 nga Asiriano a soldado.

ESTORIA 73

Maudi a Naimbag nga Ari ti Israel

Kas maysa a tin-edyer, adda banag a situtured nga inaramid ni Josias.

ESTORIA 74

Ti Lalaki a Di Mabuteng

Panagrikna idi ni Jeremias, ubing pay unay tapno agbalin a propeta, ngem ammo ti Dios a maaramidanna dayta.

ESTORIA 75

Uppat nga Ubbing Idiay Babilonia

Nagballigida uray nayadayoda iti pamiliada.

ESTORIA 76

Nadadael ti Jerusalem

Ti Jerusalem ket dinadael ti Babilonia a kabusor ti Israel. Apay nga impalubos ti Dios dayta?

ESTORIA 77

Saanda nga Agruknoy

Isalakan ngata ti Dios dagitoy tallo a natulnog nga agtutubo?

ESTORIA 78

Surat ti Ima iti Diding

Imbaga ni propeta Daniel ti kaipapanan ti uppat a misterioso a sasao.

ESTORIA 79

Ni Daniel Idiay Rukib Dagiti Leon

Nasentensiaan ni Daniel a matay. Maliklikanna ngata dayta?

ESTORIA 80

Pinanawanda ti Babilonia

Adda maysa a padto a tinungpal ni Ari Ciro idi nasakupna ti Babilonia ket ita, adda manen maysa a padto a tungpalenna.

ESTORIA 81

Talek iti Tulong ti Dios

Sinukir dagiti Israelita ti linteg ti tao tapno makapagtulnogda iti Dios. Bendisionan ngata ti Dios ida?

ESTORIA 82

Ni Mardokeo ken Ester

Napintas ni Reyna Vasti, ngem sinuktan ni Ari Ahasuero isuna kas reyna. Ni Ester ti insukatna kas ti baro a reynana. Apay?

ESTORIA 83

Dagiti Bakud ti Jerusalem

Bayat nga agibangbangon dagiti trabahador, masapul a nakasagana latta dagiti espada ken gayangda iti aldaw ken rabii.

ESTORIA 84

Nagparang ti Anghel ken Maria

Indanonna ti mensahe ti Dios: Maaddaanto ni Maria iti anak nga agbalinto nga ari iti agnanayon.

ESTORIA 85

Naiyanak ni Jesus iti Kuadra

Apay a ti maysa nga agbalinto nga ari ket nayanak iti pangpanganan dagiti animal?

ESTORIA 86

Lallaki nga Inturong ti Bituen

Asino ti nangiturong kadagiti mago idi napanda ken Jesus? Mabalin a masdaawka iti sungbat.

ESTORIA 87

Ni Jesus Idiay Templo

Adda banag kenkuana a pagsidsiddaawan uray dagiti lallakay nga agisursuro idiay templo.

ESTORIA 88

Ni Juan Bautisaranna ni Jesus

Dagiti managbasol ti baubautisaran ni Juan. Ngem saan a pulos nagbasol ni Jesus. Apay ngarud a binautisaran ni Juan?

ESTORIA 89

Dinalusan ni Jesus ti Templo

Impakita ni Jesus ti klase ti ayat a namagpungtot kenkuana.

ESTORIA 90

Kadua ti Babai Idiay Bubon

Kasano a ti danum nga ididiaya ni Jesus ket agresulta iti saanen a pulos a pannakawaw ti Samaritana?

ESTORIA 91

Nangisuro ni Jesus Idiay Bantay

Ammuem dagiti di agkupas a prinsipio a linaon ti Sermonna iti Bantay.

ESTORIA 92

Ni Jesus Pinagungarna Dagiti Natay

Inusar ni Jesus ti pannakabalin ti Dios a nangpagungar iti balasitang ni Jairo ken adda la simple a sao nga imbagana idi inaramidna dayta.

ESTORIA 93

Ni Jesus Nangpakan ti Adu

Ania ti nagpateg a pinaneknekan ni Jesus gapu iti milagro a panangpakanna iti rinibu?

ESTORIA 94

Inayatna Dagiti Ubbing

Kinuna ni Jesus kadagiti apostolna nga adu ti masursuroda maipapan kadagiti ubbing ken manipud kadakuada.

ESTORIA 95

Ti Panangisuro ni Jesus

Ti ilustrasion maipapan iti naimbag a Samaritano ket maysa a pagarigan iti estilo ti panangisuro a kanayon nga usaren ni Jesus.

ESTORIA 96

Inagasan ni Jesus Dagiti Masakit

Ania ti naitungpal ni Jesus gapu kadagiti amin a milagro nga inaramidna?

ESTORIA 97

Immay ni Jesus kas Ari

Nakaad-adu a tattao ti nangsabat kenkuana. Ngem saan a naragsak ti amin.

ESTORIA 98

Idiay Bantay ti Olivo

Imbaga ni Jesus iti uppat nga apostolna ti maipapan kadagiti bambanag a mapaspasamaken iti panawentayo.

ESTORIA 99

Iti Makingngato a Kuarto

Apay nga imbaga ni Jesus kadagiti adalanna nga aramidenda daytoy nga espesial a pannangan iti kada tawen?

ESTORIA 100

Ni Jesus Idiay Hardin

Apay nga inagkan ni Judas ni Jesus kas panangtraidor kenkuana?

ESTORIA 101

Pinatayda ni Jesus

Bayat a matmatay iti kayo a nakailansaanna, adda inkarina maipapan iti paraiso.

ESTORIA 102

Nabiag ni Jesus

Kalpasan nga inikkat dagiti anghel ti bato a rikep ti tanem ni Jesus, nakigtot dagiti soldado iti nakitada iti uneg.

ESTORIA 103

Iti Sipupunit a Kuarto

Apay a kalpasan a napagungar ni Jesus, saan a nailasin isuna dagiti adalanna?

ESTORIA 104

Ni Jesus Nagsubli Idiay Langit

Sakbay a nagpalangit ni Jesus, inikkanna dagiti adalanna iti maudi a bilin.

ESTORIA 105

Panaguray Idiay Jerusalem

Apay nga imbukbok ni Jesus ti nasantuan nga espiritu kadagiti adalanna idi Pentecostes?

ESTORIA 106

Naibulos iti Pagbaludan

Impaibalud dagiti Judio a lider ti relihion dagiti apostol tapno sumardengda a mangasaba. Ngem adda inaramid ti Dios.

ESTORIA 107

Inuborda ni Esteban

Bayat ub-uborenda, agkarkararag ni Esteban. Ania ti naisangsangayan nga inkararagna?

ESTORIA 108

Iti Dalan Agturong Damasco

Gapu iti makabulag a lawag ken boses manipud langit, nagbalbaliw ti biag ni Saulo.

ESTORIA 109

Ni Pedro Sarungkaranna ni Cornelio

Ibilang kadi ti Dios a nangatngato ti maysa a nasion wenno puli ngem iti dadduma?

ESTORIA 110

Timoteo—Katulongan ni Pablo

Pinanawan ni Timoteo ti balayda tapno makiraman iti makapagagar a panangasaba iti nagduduma a lugar.

ESTORIA 111

Ti Ubing a Nakatuglep

Nakaturog ni Eutico bayat ti umuna a palawag ni Pablo ngem saanen iti maikadua. Adda napasamak a milagro iti nagbaetan ti dua a palawag.

ESTORIA 112

Pannakaisadsad iti Isla

Idi kasla awanen ti namnama, nakaawat ni Pablo iti mensahe manipud iti Dios a nangted kenkuana iti namnama.

ESTORIA 113

Ni Pablo Idiay Roma

Kasano a naaramid ni Pablo ti trabahona kas apostol bayat a nakabalud?

ESTORIA 114

Ti Panungpalan Amin a Kinadakes

Apay nga imbaon ti Dios ti buyotna nga idauluan ni Jesus a makigubat iti Armagedon?

ESTORIA 115

Baro a Paraiso iti Daga

Nagbiag dagiti tattao idi iti paraiso a daga, ken mapasamakto manen dayta.

ESTORIA 116

Kasano nga Agbiagtayo ti Agnanayon

Umanay kadin nga am-ammotayo laeng ni Jehova ken ni Jesus? No saan, ania pay ti masapul?

Dagiti Saludsod a Mausar iti Panagadal iti Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Dagiti teksto ken saludsod a nairanta a mangtulong kadagiti ubbing tapno mas mabenepisiaranda iti kada estoria ti Biblia.