Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Iyaalsa Idiay Lugar dagiti Espiritu

Iyaalsa Idiay Lugar dagiti Espiritu

Idi inusar ni Satanas ti uleg a makisao ken Eva, isut’ timmipon iti iyaalsana maibusor iti Dios

Amin dagiti espiritu a parsua a pinarsua ni Jehova ket naimbagda. Kalpasanna maysa nga anghel ti nagbalin a dakes. Isu ni Satanas a Diablo. Tinarigagayan ni Satanas a dagiti tattao ditoy daga agdayawda kenkuana imbes a ken ni Jehova. Kastoy ti napasamak:

Idiay minuyongan ti Eden, addada adu a kaykayo a nangipaay iti naiimas a bunga. Imbaga ni Jehova ken Adan ken ti asawana, ni Eva, a mabalinda ti mangan kadagitoy a siwayawaya. Ngem adda maysa a kayo a kinuna ti Dios a saanda a panganan. Kinunana a no manganda iti dayta, mataydanto a di bumurong.—Genesis 2:9, 16, 17.

Maysa nga aldaw agmaymaysa ni Eva idi a kinasao ti maysa nga uleg. Siempre, saan a talaga a ti uleg ti nagsao; isu ni Satanas a Diablo a namagbalin a kasla ti uleg ti agsasao. Imbaga ni Satanas ken Eva a no mangan iti maiparit a bunga, agbalinto a nasirib kas iti Dios. Kinunana pay met a saanto a matay. Agpadpada a kinaulbod dagitoy a sasao. Uray pay kasta, namati ni Eva ken Satanas ket kinnanna ti bunga. Kalpasanna, inikkanna ni Adan, ket nangan met.—Genesis 3:1-6.

Manipud itoy pudno nga estoria, maadaltayo a ni Satanas ket maysa a managalsa ken ulbod. Imbagana ken Eva a no sumukir iti Dios, saanto a matay. Dayta ket kinaulbod. Isut’ natay kasta met ni Adan. Ngem di natay ni Satanas idi, nupay inton agangay matayto agsipud ta nagbasol. Kabayatanna, nupay kasta, isut’ sibibiag ken agtultuloy a mangal-allilaw iti sangatauan. Kaskasdi nga isut’ naulbod, ket padpadasenna a pagsalungasingen dagiti tattao iti linteg ti Dios.—Juan 8:44.

 Immalsa ti Dadduma Pay nga Anghel

Iti naud-udi, dadduma nga anghel ti dimmakes. Nakita dagitoy nga anghel dagiti napipintas a babbai ditoy daga ket tinarigagayanda ti maaddaan iti seksual a pannakirelasion kadakuada. Gapuna immayda ditoy daga ket insuotda dagiti na­tauan a bagi ti lallaki. Kalpasanna nangalada kadagiti babbai nga agpaay kadakuada. Daytoy ket maibusor iti panggep ti Dios.—Genesis 6:1, 2; Judas 6.

Dagiti dakes nga anghel immayda ditoy daga tapno mangaramidda ti imoralidad kadagiti babbai

Pinataudna met ti nakaad-adu a riribuk iti sangatauan. Ti assawa dagitoy nga anghel nagipasngayda kadagiti annak, ngem saanda a normal nga ubbing. Dimmakkelda a naranggas ken nauuyong a higante. Idi agangay ti daga napno unay iti kinaranggas nga inkeddeng ni Jehova a dadaelen dagiti dakes a tattao babaen ti dakkel a layus. Dagiti laeng tattao a nakalasat iti Layus isu ni nalinteg a Noe ken ti pamiliana.—Genesis 6:4, 11; 7:23.

Dagiti dakes nga anghel, nupay kasta, nagsublida idiay lugar dagiti espiritu; dida natay. Ngem nadusada. Dida napalubosan nga agsubli iti pamilia dagiti nalinteg nga anghel ti Dios. Mainayon pay, saanen nga impalubos ni Jehova nga agisuotda kadagiti natauan a bagi. Ket inton agangay mataydanto idiay naindaklan a panangukom.—2 Pedro 2:4; Judas 6.

 Ni Satanas Naitappuak Manipud Langit

Naitappuak ni Satanas ken dagiti dakes nga anghelna manipud langit

Iti karrugi ti siglotayo, adda ti maysa a gubat idiay langit. Ti libro ti Biblia nga Apocalipsis iladawanna ti napasamak: “Ket adda gubat idi sadi langit: Ni Miguel [ti napagungar a Jesu-Kristo] ken dagiti [naimbag] nga anghelna nakigubatda idi dragon [ni Satanas], ket daydi dragon ken dagiti [dakes] nga anghelna nakikabilda ngem dida nangabak, ket di met nasarakan daydi dissoda sadi langit. Ket naigarangugong daydi dakkel a dragon, daydi kadaanan nga uleg, nga isu ti managan Diablo ken Satanas, isu a mangal-allilaw iti isuamin a lubong; naitappuak ditoy daga, ket dagidi [dakes] nga anghelna naitappuakda a naikanunong kenkuana.”

Ania ti resultana? Itultuloy ti salaysay: “Gapuna agragrag-okayo, dakayo a langlangit ken dakayo nga agnaed kadakuada!” Mabalin dagiti naimbag nga anghel ti agrag-o agsipud ta ni Satanas ken dagiti dakes nga anghelna, wenno espiritu, ket awandan idiay langit. Ngem dagiti ngay tattao ditoy daga? Kunaen ti Biblia: “Asikayo pay daga ken baybay, ta ti Diablo immulog kadakayo, nga addaan dakkel a pungtot, nga ammona a bassiten ti tiempona.”—Apocalipsis 12:7-9, 12.

Wen, ni Satanas ken dagiti dakes a kakaduana mangal-allilawda ken mamatpataudda ti dakkel a riribuk kadagiti tattao ditoy daga. Dagitoy dakes nga anghel naawaganda dagiti demonio. Kabusor ida ti Dios. Aminda ket dakes.