Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 56

Impateg ni Josias ti Linteg ti Dios

Impateg ni Josias ti Linteg ti Dios

Nagbalin nga ari ti Juda ni Josias idi agtawen iti walo. Agus-usar idi dagiti tattao iti magic ken agdaydayawda kadagiti imahen. Idi agtawen ni Josias iti 16, sinursurona ti husto a pamay-an ti panagdayaw ken Jehova. Idi agtawenen iti 20, rinugianna a dadaelen dagiti imahen ken dagiti altar iti intero a Juda. Ket idi agtawenen iti 26, imbilinna a matarimaan ti templo ni Jehova.

Iti templo, nasarakan ti nangato a padi a ni Hilkias ti lukot ti Linteg ni Jehova, a mabalin nga insurat a mismo ni Moises. Impan ti sekretario ti ari a ni Safan ti lukot ken Josias sa imbasana iti napigsa. Idi dengdenggen ni Josias a maibasbasa ti Linteg, nabigbigna nga adun a tawen a saan nga agtultulnog dagiti tattao ken Jehova. Imbaga ni Ari Josias ken Hilkias: ‘Makapungtot unay ni Jehova kadatayo. Makisaritaka ken Jehova ket ibagananto ti masapul nga aramidentayo.’ Simmungbat ni Jehova babaen iti maysa a babai a propeta a ni Hulda. Kinunana: ‘Pinanawandak dagiti umili ti Juda. Madusadanto, ngem saan nga iti tiempo ti panagturay ni Josias ta isu ket nagpakumbaba.’

Idi nangngeg ni Ari Josias ti imbaga ni Jehova, napan iti templo ket pinaayabanna dagiti umili ti Juda. Imbasana iti napigsa ti Linteg ni Jehova. Inkari ni Josias ken dagiti tattao nga agtulnogda ken Jehova iti amin a puso.

 Adun a tawen a saan a selselebraran ti nasion ti Juda ti Paskua. Ngem idi nabasa ni Josias iti Linteg a masapul a selebraran ti Paskua iti kada tawen, imbagana kadagiti tattao: ‘Selebrarantayo ti Paskua para ken Jehova.’ Nangisagana ni Josias iti adu a daton ken inummongna dagiti kumakanta iti templo. Sinelebraran ti nasion ti Paskua. Kalpasanna, sinelebraranda ti Piesta Dagiti Di Pinaalsa a Tinapay iti pito nga aldaw. Awan pay ti kasta a pannakaselebrar ti Paskua sipud idi tiempo ni Samuel. Talaga nga impateg ni Josias ti Linteg ti Dios. Maragragsakanka kadi nga agsursuro maipapan ken Jehova?

“Ti saom ket silaw iti sakak, ken lawag iti pagnaak.”—Salmo 119:105