Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 50

Prinotektaran ni Jehova ni Jehosafat

Prinotektaran ni Jehova ni Jehosafat

Dinadael ni Jehosafat nga ari ti Juda dagiti altar ken dagiti imahen ni Baal iti Juda. Kayatna a maammuan dagiti tattao dagiti linteg ni Jehova. Isu a nangibaon kadagiti prinsipe ken kadagiti Levita iti intero a Juda tapno isuroda dagiti linteg ni Jehova kadagiti tattao.

Ammo dagiti nasion nga adda iti asideg a tultulongan ni Jehova dagiti tattaona isu a mabutengda a mangraut iti Juda. Nangtedda pay kadagiti regalo ken Ari Jehosafat. Ngem idi agangay, implano dagiti Moabita, Ammonita, ken dagiti aggigian idiay Seir a rautenda ti Juda. Ammo ni Jehosafat a kasapulanna ti tulong ni Jehova. Pinaayabanna ti amin a lallaki, babbai, ken ubbing iti Jerusalem ket inkararagna iti sanguananda: ‘Jehova, saankami a mangabak no dinakami tulongan. Pangngaasim, ibagam no ania ti aramidenmi.’

Insungbat ni Jehova: ‘Dikay agbuteng. Tulongankayo. Agpuestokayo, agtakderkayo, ket kitaenyo no kasanokayo nga isalakan.’ Kasano ida nga insalakan ni Jehova?

Kabigatanna, nangpili ni Jehosafat kadagiti kumakanta ket pinagmartsana ida nga umun-una ngem kadagiti soldado. Nagmartsada manipud Jerusalem agingga iti paggugubatan iti lugar a naawagan Tecoa.

Bayat a sipipigsa ken siraragsak nga idaydayaw dagiti kumakanta ni Jehova, nakilaban ni Jehova para kadagiti tattaona. Riniribukna dagiti Ammonita ken dagiti Moabita ket isuda a mismo ti nagpipinnatay. Natayda amin. Ngem prinotektaran ni Jehova dagiti umili ti Juda, dagiti soldado, ken papadi. Nadamag dagiti nasion nga adda iti asideg ti inaramid ni Jehova, ket naammuanda a protprotektaran latta ni Jehova dagiti tattaona. Kasano nga isalsalakan ni Jehova dagiti tattaona? Adu ti pamay-anna. Saanna a kasapulan ti tulong ti tao tapno maaramidna dayta.

“Saanto a kasapulan a makigubatkayo. Agpuestokayo, agtakderkayo, ket kitaenyo ti panangisalakan ni Jehova kadakayo.”—2 Cronicas 20:17