Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 85

Nangpaimbag ni Jesus iti Sabbath

Nangpaimbag ni Jesus iti Sabbath

Kagurgura dagiti Fariseo ni Jesus ket agbirbirokda iti rason tapno arestuenda. Imbagada a saan a mabalin a mangpaimbag ni Jesus iti aldaw ti Sabbath. Iti maysa a Sabbath, adda nakita ni Jesus a bulsek a lalaki nga agpalpalimos iti kalsada. Imbagana kadagiti adalanna: ‘Kitaenyo no kasano a paimbagen ti pannakabalin ti Dios daytoy a tao.’ Pinaglaok ni Jesus ti katayna ken ti daga ket nagbalin a pitak sa inkabilna iti mata ti lalaki. Imbaga ni Jesus kenkuana: ‘Mapanka agdiram-os iti pagdigusan ti Siloam.’ Inaramid dayta ti lalaki, ket idi kuan, makakitan.

Nasdaaw dagiti tattao ket imbagada: ‘Daytoy kadi ti lalaki a nakatugaw laeng idi nga agpalpalimos wenno karuprupana laeng?’ Kinuna ti lalaki: ‘Siak daydiay nayanak a bulsek!’ Insaludsod dagiti tattao: ‘Apay a makakitakan?’ Idi imbagana ti napasamak, impanda isuna kadagiti Fariseo.

Imbaga ti lalaki kadagiti Fariseo: ‘Nangikabil ni Jesus iti pitak iti matak sa imbagana nga agdiram-osak. Inaramidko dayta, ket ita, makakitaakon.’ Kinuna dagiti Fariseo: ‘No mangpapaimbag ni Jesus iti Sabbath, saan a naggapu iti Dios ti pannakabalinna.’ Ngem kinuna ti dadduma: ‘No saan a naggapu iti Dios ti pannakabalinna, dina koma kabaelan ti mangpaimbag.’

Inayaban dagiti Fariseo dagiti nagannak ti lalaki ket insaludsodda: ‘Apay a  makakitan ti anakyo?’ Mabuteng dagiti nagannakna ta imbaga dagiti Fariseo a maikkat iti sinagoga ti mamati ken Jesus. Isu a kinunada: ‘Saanmi nga ammo. Isu ti pagdamaganyo.’ Nagsalsaludsod pay dagiti Fariseo iti lalaki agingga nga insungbat ti lalaki: ‘Imbagak la ngaruden. Apay a damagenyo manen?’ Nakaunget dagiti Fariseo, ket pinapanawda.

Binirok ni Jesus ti lalaki ket insaludsodna: ‘Mamatika kadi iti Mesias?’ Imbaga ti lalaki: ‘Mamatiak no am-ammok isuna.’ Imbaga ni Jesus: ‘Siak ti Mesias.’ Saan kadi a nakaim-imbag ni Jesus? Saanna laeng nga inagasan ti lalaki, tinulonganna pay a maaddaan iti pammati.

“Nagkamalikayo, ta saanyo a maawatan ti Kasuratan wenno ti pannakabalin ti Dios.”—Mateo 22:29