Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 68

Nagsikog ni Elisabet

Nagsikog ni Elisabet

Nasurok nga 400 a tawen kalpasan a naibangon manen dagiti pader ti Jerusalem, adda padi nga agnagan Zacarias nga aggigian iti asideg ti siudad a kadua ti asawana a ni Elisabet. Adun a tawen nga agassawada ngem awan pay anakda. Maysa nga aldaw, idi agidatdaton ni Zacarias iti insienso iti santuario ti templo, nagparang ni anghel Gabriel. Nagbuteng ni Zacarias, ngem imbaga ni Gabriel: ‘Dika agbuteng. Adda naimbag a damag a naggapu ken Jehova. Aganakto ni Elisabet nga asawam iti ubing a lalaki ket panaganamto iti Juan. Pinili ni Jehova ni Juan a mangaramid iti espesial a trabaho.’ Imbaga ni Zacarias: ‘Lakayakon ken baketen ti asawak. Kasano koma a maaddaankami iti anak?’ Kinuna ni Gabriel: ‘Imbaonnak ti Dios a mangibaga iti daytoy a damag. Ngem gapu ta dinak pinati, saankanto a makasao agingga a saan a mayanak ti ubing.’

Nabayag a rimmuar ni Zacarias iti santuario. Isu nga idi rimmuar, kayat a maammuan dagiti tattao nga agur-uray iti ruar no ania ti napasamak. Ngem saan a makasao ni Zacarias. Agsensenias laeng. Nabigbig dagiti tattao a nakaawat ni Zacarias iti mensahe a naggapu iti Dios.

Di nagbayag, nagsikog ni Elisabet ket nangyanak iti ubing a lalaki, kas iti imbaga ti anghel. Napan kinita dagiti gagayyem ken kabagianna ti ubing. Maragsakanda unay para kenkuana. Imbaga ni Elisabet: ‘Juan ti naganna.’ Kinunada: ‘Ngem awan met ti agnagan iti Juan iti pamiliayo. Panagananyo iti Zacarias, kas ken amana.’ Ngem insurat ni Zacarias: ‘Juan ti naganna.’ Dagus a nakapagsao manen ni Zacarias! Nagwaras ti damag maipapan iti ubing iti intero a Judea ket pampanunoten dagiti tattao: ‘Anianto ngata ti pagbalinan daytoy nga ubing?’

Idi kuan, napno ni Zacarias iti nasantuan nga espiritu ket impadtona: ‘Maidaydayaw koma ni Jehova. Inkarina ken  Abraham a mangibaonto iti mangisalakan kadatayo, ti Mesias. Ni Juan ket agbalinto a propeta, ket isaganananto ti dalan para iti Mesias.’

Adda met laeng naidumduma a napasamak iti kabagian ni Elisabet a ni Maria. Ammuenta dayta iti sumaruno a kapitulo.

“Imposible daytoy iti tao, ngem awan ti imposible iti Dios.”—Mateo 19:26