Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 69

Binisita ni Gabriel ni Maria

Binisita ni Gabriel ni Maria

Adda balasang a kabagian ni Elisabet nga agnagan Maria nga aggigian iti siudad ti Nazaret idiay Galilea. Naitulag ni Maria a mayasawa ken Jose, a maysa a karpintero. Idi innem a bulanen a masikog ni Elisabet, nagparang ni anghel Gabriel ken Maria. Kinunana: ‘Naimbag nga aldawmo, Maria. Maragragsakan unay ni Jehova kenka.’ Saan a naawatan ni Maria ti kayatna a sawen isu nga imbaga ni Gabriel: ‘Agsikogkanto ken mangyanakka iti ubing a lalaki, ket masapul a panaganam iti Jesus. Agturayto isuna kas Ari ket agtalinaedto ti Pagarianna iti agnanayon.’

Imbaga ni Maria: ‘Ngem awan asawak. Kasanoak koma a maaddaan iti anak?’ Kinuna ni Gabriel: ‘Awan ti imposible ken Jehova. Addanto kenka ti nasantuan nga espiritu, ket maaddaankanto iti anak a lalaki. Nagsikog met ni Elisabet a kabagiam.’ Imbaga ni Maria: ‘Maysaak nga adipen ni Jehova. Maaramid koma kaniak dagiti imbagam.’

 Napan ni Maria iti maysa a siudad iti kabambantayan tapno bisitaenna ni Elisabet. Idi kinablaawan ni Maria ni Elisabet, narikna ni Elisabet a nagkuti ti ubing iti tianna. Napno ni Elisabet iti nasantuan nga espiritu ket imbagana: ‘Binendisionannaka ni Jehova, Maria. Napadayawanak ta immay ti ina ti Apok iti balayko.’ Kinuna ni Maria: ‘Idaydayawko ni Jehova iti intero a pusok.’ Nakipagyan ni Maria ken Elisabet iti tallo a bulan sa nagawid idiay Nazaret.

Idi naammuan ni Jose a masikog ni Maria, kayatna nga isina. Ngem adda nagparang nga anghel iti tagtagainepna ket imbagana: ‘Dika maamak a mangikasar kenkuana. Awan ti madi nga inaramidna.’ Isu nga innala ni Jose ni Maria kas asawa ket inyawidna.

“Ar-aramiden ni Jehova ti amin a pagragsakanna nga aramiden idiay langit ken ditoy daga.”—Salmo 135:6