Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 2

Inaramid ti Dios ti Umuna a Lalaki ken Babai

Inaramid ti Dios ti Umuna a Lalaki ken Babai

Nangaramid ni Jehova iti hardin iti lugar a naawagan iti Eden. Nagadu ti sabong, kayo, ken animal iti dayta a hardin. Kalpasanna, inaramid ti Dios ti umuna a lalaki a ni Adan. Nangala iti tapok, pinormana a tao, sa pinuyotanna ti abut ti agongna. Ania ti napasamak? Nagbalin dayta a tao a sibibiag! Imbaga ni Jehova ken Adan nga aywananna ti hardin ken nagananna amin nga animal.

Adda napateg a bilin ni Jehova ken Adan. Imbagana: ‘Mabalinmo a kanen ti bunga ti amin a kayo ngem adda maysa a kayo a saanmo a mabalin a kanen ti bungana. No manganka, matayka.’

Idi kuan, imbaga ni Jehova: ‘Mangaramidak iti katulongan ni Adan.’ Pinaturogna ni Adan, sa nangala iti maysa a paragpag ket inusarna a nangaramid iti asawa ni Adan. Eva ti naganna. Da Adan ken Eva ti  nagbalin nga umuna a pamilia. Ania ti narikna ni Adan idi nakitana ti asawana? Naragsakan unay ket imbagana: ‘Daytoy ti inaramid ni Jehova manipud iti paragpagko! Adda met laengen kapadak!’

Imbilin ni Jehova kada Adan ken Eva nga aganakda ket punnuenda ti daga. Kayatna a naragsakda nga agkadua ket pagbalinenda ti daga a paraiso, wenno napintas a parke, kas iti hardin ti Eden. Ngem saan a napasamak dayta. Apay? Maammuanta iti sumaruno a kapitulo.

“Ti nangparsua kadakuada idi rugrugina inaramidna ida a lalaki ken babai.”—Mateo 19:4