Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia
Makisasao ni Jesus kadagiti ubbing

DAYTOY ket libro dagiti pudno nga estoria. Naadawda manipud kalatakan a libro iti lubong, ti Biblia. Itden ti estoria kadakayo ti historia ti lubong agingga iti agdama nga aldaw. Ibagada pay ti aramiden ti Dios iti masanguanan.

Sagudayen daytoy a libro maipapan ti tattao idiay Biblia ken ti bambanag nga inar-aramidda. Ipakitana met ti naindaklan a namnama ti biag nga agnanayon iti paraiso a daga nga inted ti Dios iti tao.

Adda 116 nga estoria iti libro. Naurnong dagitoy iti walo a paset. Maysa a panid iti pangrugian ti tunggal paset ti mangisalaysay iti ababa ti masarakan iti dayta a paset. Agparang dagiti estoria sigun iti panagsasagadsad ti paspasamak iti historia.

Dagiti estoria ti naisalaysayda iti nalaka a pagsasao. Adu nga ubbing ti makabasa iti dayta. Makitanto dagiti nagannak a maragsakanto dagiti babassit nga ub-ubbing a mangulit-ulit a mangbasa kadagitoy nga estoria.

Dagiti sitas ti Biblia ti adda idiay ungto ti tunggal estoria. Maparegtakayo a mangbasa kadagitoy a paset ti Biblia a nakaibatayan dagiti estoria.

Dagiti naadaw iti Biblia iti daytoy a libro ti nalukay pannakaadawda. Naiyebkasda iti simple a pagsasao tapno nalaka a maawatan dagiti ub-ubbing. Dagiti sitas iti baba ti tunggal estoria itedna ti gubuayanna idiay Biblia.