Ti Biblia saanna laeng itden ti pudno nga estoria ti napalabas, ngem ibagana met ti masanguanan. Isu nga ammotayo a ti Biblia naggapu iti Dios. Aniat’ kuna ti Biblia iti masanguanan?

Ibagana maipapan ti dakkel a gubat ti Dios. Iti daytoy a gubat, dalusan ti Dios ti daga iti amin a kinadakes, ngem salaknibanna ti ad-adipenna. Ti ari ti Dios, ni Jesu-Kristo, kitaenna a tagiragsakento dagiti adipen ti Dios ti talna, ragsak, salun-at ken biag nga agnanayon.

Maragsakantayo a mangaramidto ti Dios ti baro a paraiso ditoy daga, saan kadi? Ngem masapul nga agtignaytayo no kayattayo ti agbiag iti daytoy a paraiso. Gapuna a basaenyo ti PASET 8 ket ammuenyo ti aramidentayo, ken ti impadto ti Biblia iti masanguanan.

Paraiso