Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 104: Ni Jesus Nagsubli Idiay Langit

Estoria 104: Ni Jesus Nagsubli Idiay Langit

BAYAT a naglabas dagiti al-aldaw, nagparang ni Jesus kadagiti paspasurotna iti adu a daras. Naminsan 500 ti nakakita kenkuana. No agparang kadakuada, agsao maipapan ti pagarian ti Dios. Ni Jehova imbaonna ni Jesus ditoy daga a mangisuro maipapan ti Pagarian. Ket intultuloyna daytoy uray kalpasan panagungarna manipud kadagiti natay.

Agsubsubli ni Jesus idiay langit

Laglagipem, a ti Pagarian ket pudno a gobierno ti Dios idiay langit, ket ni Jesus ti pinili ti Dios kas ari. Kas naammuantayon, impakita ni Jesus nga isut’ nakaskasdaaw nga ari babaen ti panangpakanna kadagiti mabisin, pinaimbagna dagiti masakit, ken pinagungarna pay dagiti natay.

Inton agturayen ni Jesus kas ari idiay langit iti sangaribo a tawen, anianto ti kasasaad ditoy daga? Wen, ti intero a daga agbalinton a napintas a paraiso. Awanton ti gubat, wenno krimen, sakit, wenno uray ipapatay.

Itan dimtengen ti oras nga agsublin ni Jesus idiay langit. Nagparparangen ni Jesus kadagiti adalanna iti 40 nga al-aldaw, ket siguradodan nga isut’ sibibiag. Sakbay a pinanawan ni Jesus ida, imbagana nga agtalinaedda idiay Jerusalem inggana nga awatenda ti nasantuan nga espiritu. Ti nasantuan nga espiritu ket isut’ aktibo a puersa ti Dios a mangtulong kadagiti pasurotna a mangaramid ti pagayatan ti Dios. Kamaudiananna, kuna ni Jesus: ‘Ikaskasabadakto agingga kadagiti adayo nga ungto ti daga.’

Itan, maysa a nakaskasdaaw a banag ti napasamak. Inrugin ni Jesus ti agpalangit, kas makitam ditoy. Ket maysa nga ulep ti nangilingeden kenkuana, ket dagiti adalanna didanto makita ni Jesus manen. Napanen ni Jesus idiay langit, ket isut’ nagturayen kadagiti paspasurotna ditoy daga manipud idiay.

Sikikita dagiti adalan iti langit

1 Corinto 15:3-8; Apocalipsis 21:3, 4; Aramid 1:1-11.Dagiti Saludsod

  Kanayonan a salsaludsod

  • Basaenyo ti 1 Corinto 15:3-8.

   Apay a sikokompiansa a nakapagsao ni apostol Pablo maipapan iti panagungar ni Jesus, ket ania a bambanag ti sikokompiansa a maisao dagiti Kristiano ita? (1 Cor. 15:4, 7, 8; Isa. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

  • Basaenyo ti Aramid 1:1-11.

   Kasano kasaknap ti trabaho a panangasaba, kas naipadto iti Aramid 1:8? (Ara. 6:7; 9:31; 11:19-21; Col. 1:23)

  Ammuem ti Ad-adu Pay

  NI JESUS—TI DALAN, TI KINAPUDNO, TI BIAG

  Ni Kristo iti Makannawan ti Dios

  Ania ti aramiden ni Jesus bayat nga ur-urayenna ti panangparmekna kadagiti kabusorna?