Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Estoria 102: Nabiag ni Jesus

Estoria 102: Nabiag ni Jesus

AMMOM kadi dagitoy a tattao? Ti babai ket isu ni Maria Magdalena. Ket dagiti lallaki isudat’ anghel. Kumitkita ni Maria idiay lugar a nangikabilanda ti bagi ni Jesus kalpasan ti ipapatayna. Dayta ti maaw-awagan tanem. Ngem itan awan metten ti bagina! Kitaentayo no aniat’ napasamak iti dayta.

Makisasao dagiti anghel ken Maria Magdalena

Kalpasan ti ipapatay ni Jesus, indawat dagiti papadi ken Pilato a maguardiaan ti tanem ni Jesus, tapno saan a takawen dagiti ad-adalanna ti bagina. Nalagipda ti kuna ni Jesus nga isut’ agbiagto kalpasan ti tallo nga aldaw. Imbaga ni Pilato kadagiti papadi a mangibaonda kadagiti soldado a mangbantay ti tanem.

Ngem iti nakasapsapa unay ti maikatlo nga aldaw, kalpasan ti ipapatay ni Jesus, dagus nga immay ti maysa nga anghel ket intulidna ti bato manipud tanem. Nakigtot dagiti soldado a dida makakuti. Idi makapanen dagiti soldado ket kinitada ti tanem, awanen ti bagi! Dadduma kadagiti soldado ti napan ken nangibaga kadagiti papadi. Ammom kadi ti inaramid dagiti dakes a papadi? Binayadanda dagiti soldado nga agulbod! Imbaga dagiti papadi kadakuada a kunaenda nga immay dagiti adalan ket tinakawda ti bagina!

Kabayatanna, dadduma a babbai a gagayyem ni Jesus ti simmarungkar iti tanem. Anian ti kellaatda a makakita nga awanen ti nagian dayta! Apaman latta ta nagparang ti dua nga anghel a nararaniag ti badoda. ‘Napagungaren ni Jesus,’ kunada. ‘Inkayo ket ibagayo kadagiti adalanna.’ Idiay dalandan a mangibaga kadagiti adalanna, nakitada a mismo ni Jesus!

Narigat a patien dagiti adalan a ni Jesus ket sibibiag, gapuna da Pedro ken Juan nagtarayda idiay tanem tapno makitada a mismo. Ti tanem awan naggiannan! Idi pimmanawen da Pedro ken Juan, nagbati ni Maria Magdalena. Iti dayta isut’ pannakakitanan kadagiti dua nga anghel.

Aniat’ napasamak iti bagi ni Jesus? Pinagpukaw ti Dios dayta. Inikkanna ni Jesus ti baro nga espiritu a bagi, kas ti adda kadagiti anghel idiay langit. Ngem tapno maipakitana kadagiti adalanna nga isut’ sibibiag, mabalin ni Jesus ti mangala ti bagi a makita ti tao, kas maadaltayo.

Mateo 27:62-66; 28:1-15; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-12.Dagiti Saludsod

 • Siasino ti babai ken ti dua a lallaki iti ladawan, ket sadino ti ayanda?
 • Apay nga imbaga ni Pilato a mangibaon dagiti papadi kadagiti soldado a mangbantay iti tanem ni Jesus?
 • Ania ti nasapa nga inaramid ti maysa nga anghel iti maikatlo nga aldaw kalpasan ti ipapatay ni Jesus, ngem ania ti inaramid dagiti papadi?
 • Apay a naklaat ti sumagmamano a babbai idi sinarungkaranda ti tanem ni Jesus?
 • Apay a nagtaray da Pedro ken Juan idiay tanem ni Jesus, ket ania ti nakitada?
 • Ania ti napasamak iti bagi ni Jesus, ngem ania ti inaramidna tapno maipakitana kadagiti adalanna nga isu ket sibibiag?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Mateo 27:62-66 ken 28:1-15.

  Idi napagungar ni Jesus, kasano a nagbasol maibusor iti nasantuan nga espiritu dagiti panguluen a papadi, Fariseo, ken lallakay? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Basaenyo ti Lucas 24:1-12.

  Kasano a ti salaysay maipapan iti panagungar ni Jesus ipakitana a ni Jehova matmatanna dagiti babbai kas mapagtalkan a saksi? (Luc. 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 • Basaenyo ti Juan 20:1-12.

  Kasano nga ipakita kadatayo ti Juan 20:8, 9 a nasken ti agbalin a naanus no ditay naan-anay a maawatan ti kaitungpalan ti padto ti Biblia? (Prov. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luc. 24:5-8; Juan 16:12)