Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 99: Iti Makingngato a Kuarto

Estoria 99: Iti Makingngato a Kuarto

HUEBES itattan. Adda ni Jesus ken ti 12 nga apostoles iti daytoy dakkel a makingngato a kuarto a mangmangan iti pangmalem a Paskua. Pumampanawen ni Judas Iscariote. Mapanna ibaga kadagiti papadi no kasanoda a tiliwen ni Jesus.

Ti pangrabii ti Apo

Iti napalabas nga aldaw, inikkan dagiti papadi ni Judas ti tallopulo kapisi ti pirak no tulonganna ida a mangtiliw ken Jesus. Ita mapanen a makipagkita kadagitoy a tattao ket sana iturong ida ken Jesus. Saan kadi a nagdakes dayta?

Nalpasen ti pannangan ti Paskua. Ngem nangirugi manen ni Jesus ti sabali a naisangsangayan a pannangan. Inyawatna kadagiti apostolesna ti tinapay ket sana kuna: ‘Kanenyo, ta daytoy kaipapananna ti bagik a maipaay gapu kadakayo.’ Sa inyawatna ti kopa ti arak ket sana kuna: ‘Inumenyo, ta daytoy kaipapananna ti darak, a maibukbok gapu kadakayo.’ Ti Biblia aw-awaganna daytoy ‘ti pangmalem ti Apo,’ wenno ti ‘pangrabii ti Apo.’

Kayat ni Jesus a laglagipen dagiti pasurotna no kasanot’ panangtedna ti biagna kadakuada. Gapuna imbagana a selebraranda daytoy naisangsangayan a pannangan ti kada tawen.

Kalpasan ti pannangan ti Pangmalem ti Apo, imbaga ni Jesus kadagiti apostolesna a bumilegda koma ti pammati. Kamaudiananna nagkankantada iti Dios ket sada pimmanawen. Rabii unayen ita. Kitaentayo no sadinot’ napananda.

Mateo 26:14-30; Lucas 22:1-39; Juan kapitulo 13 ingganat’ 17; 1 Corinto 11:20.Dagiti Saludsod

 • Kas makitam iti ladawan, apay nga adda ni Jesus ken dagiti 12 nga apostolna iti maysa a dakkel a makingngato a kuarto?
 • Siasino ti lalaki a pumampanaw, ket ania ti aramidenna?
 • Ania a naisangsangayan a pannangan ti inrugi ni Jesus kalpasan ti pannangan ti Paskua?
 • Ania ti ipalagip daytoy naisangsangayan a pannangan kadagiti pasurot ni Jesus?
 • Kalpasan ti Pangmalem ti Apo, ania ti imbaga ni Jesus kadagiti pasurotna, ket ania ti inaramidda?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Mateo 26:14-30.

  Kasano nga ipakita ti Mateo 26:15 nga inggagara ni Judas ti panangliputna ken ni Jesus?

  Ania ti dua a panggep ti naiparukpok a dara ni Jesus? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Efe. 1:7; Heb. 9:19, 20)

 • Basaenyo ti Lucas 22:1-39.

  Iti ania nga anag a simrek ni Satanas ken ni Judas? (Luc. 22:3; Juan 13:2; Ara. 1:24, 25)

 • Basaenyo ti Juan 13:1-20.

  Iti salaysay iti Juan 13:2, mapabasol kadi ni Judas iti inaramidna, ken ania ti masursuro dagiti adipen ti Dios iti daytoy? (Gen. 4:7; 2 Cor. 2:11; Gal. 6:1; Sant. 1:13, 14)

  Ania a nalawag nga ulidan ti impaay ni Jesus? (Juan 13:15; Mat. 23:11; 1 Ped. 2:21)

 • Basaenyo ti Juan 17:1-26.

  Iti ania nga anag nga inkararag ni Jesus nga ‘agmaymaysa’ koma dagiti pasurotna? (Juan 17:11, 21-23; Roma 13:8; 14:19; Col. 3:14)