Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 89: Dinalusan ni Jesus ti Templo

Estoria 89: Dinalusan ni Jesus ti Templo

TALAGA a nakapungtot ni Jesus ditoy, saan kadi? Ammom no apay? Ngamin ta dagitoy a tattao idiay templo ti Dios sadi Jerusalem ti nakaag-agumda. Kayatda ti makakuarta ti adu manipud tattao nga um-umay ditoy nga agdayaw iti Dios.

Ibalbalintuag ni Jesus dagiti lamisaan nga addaan iti kuarta

Ilaklako dagitoy a lallaki ti an-animal a makitkitam, ditoy mismo templo. Ammom kadi no apay? Ngamin ta kasapulan dagiti Israelitas ti an-animal ken tumatayab a pagdatonda iti Dios. Maitunos daytoy iti linteg ti Dios. Ngem sadino ngay ti pangalaan ti Israelita kadagiti tumatayab ken an-animal nga idatonda iti Dios?

Dadduma nga Israelitas adda ti bukodda a tumatayab ken an-animal. Ngem adu nga Israelitas awananda. Ken dadduma adayo idiay Jerusalem ti pagtataenganda ket saanda a makaikuyog ti maysa kadagiti an-animalda idiay templo. Isu nga immayda ditoy ket gatangenda ti an-animal wenno tumatayab a kasapulanda. Ngem dagitoy a lallaki kuskusitanda dagiti tattao. Maysa pay, dida rebbeng nga aglako a mismo ditoy templo ti Dios.

Isu daytoy ti nakapungtotan ni Jesus. Gapu itoy imbalintuagna ti lamlamisaan dagiti lallaki agraman kuartada. Ken pinaruarna dagiti an-animal manipud templo. Binilinna dagiti lallaki nga aglaklako ti kalapati: ‘Iruaryo dagitoy! Dikay pagbalbalinen ti balay ni Amak a maysa a pagtagilakuan!’

Nakellaat dagiti pasurot ni Jesus a makita ti ar-aramiden ni Jesus. Sada nalagip ti kuna ti Biblia maipapan ti Anak ti Dios: ‘Ti ayat iti balay ti Dios kaslanto apuy iti unegna.’

Bayat nga adda ni Jesus ditoy Jerusalem a timmabuno iti Paskua, adu a milagro ti inaramidna. Kalpasanna, agsublin idiay Galilea. Ngem idiay dalanna, limmasat iti distrito ti Samaria. Kitaentayo no aniat’ napasamak sadiay.

Juan 2:13-25; 4:3, 4.Dagiti Saludsod

  • Apay a mailaklako dagiti animal iti templo?
  • Apay a nakapungtot ni Jesus?
  • Kas makitam iti ladawan, ania ti inaramid ni Jesus, ken ania ti imbilinna kadagiti lallaki nga aglaklako iti kalapati?
  • Ania ti nalagip dagiti pasurot ni Jesus idi nakitada ti ar-aramidenna?
  • Ania a distrito ti limmasatan ni Jesus idi nagsubli idiay Galilea?

Kanayonan a saludsod

  • Basaenyo ti Juan 2:13-25.

    No panunotentayo ti panagpungtot ni Jesus kadagiti agsuksukat iti kuarta idiay templo, ania ti rumbeng a panangmatmattayo iti panagnegosio iti uneg ti Kingdom Hall? (Juan 2:15, 16; 1 Cor. 10:24, 31-33)

Ammuem ti Ad-adu Pay

NI JESUS—TI DALAN, TI KINAPUDNO, TI BIAG

Impakita ni Jesus ti Regta iti Pudno a Panagdayaw

Impalubos ti Linteg ti Dios a gumatang dagiti tattao iti animal idiay Jerusalem tapno idatonda. Ngem apay a nakapungtot ni Jesus kadagiti negosiante idiay templo?

LADAWAN PARA ITI AKTIBIDAD TI PAMILIA

Dinalusan ni Jesus ti Templo

Basaenyo ti salaysay ti Biblia ken birokenyo ti uppat a di umiso iti daytoy a ladawan.