Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 86: Lallaki nga Inturong ti Bituen

Estoria 86: Lallaki nga Inturong ti Bituen
Dagiti astrologo

MAKITAM kadi ti naraniag a bituen nga itudtudo ti maysa kadagitoy a tattao? Dagitoy a lallaki naggapuda iti Daya. Mamatida a ti bituen iturturongna ida iti maysa nga importante.

Idi nakagteng dagiti lallaki idiay Jerusalem, nagimtuodda: ‘Ayan ti ubing nga agbalinto nga ari dagiti Judio? Nakitami ti bituenna a damo idi addakam idiay Daya.’

Ni Herodes, nga ari ti Jerusalem, dina kayat nga adda sabali nga ari a mangala ti lugarna. Gapu itoy sinaludsodna iti nangato a padi no sadinot’ pakaiyanakan ti naikari nga ari. Kunada: ‘Kuna ti Biblia idiay Betlehem.’

Kalpasanna inawaganna dagiti lallaki a naggaput’ Daya. Imbagana kadakuada nga ipakaammoda kenkuana inton nabirokandan ti ubing. Naginkukuna ni Herodes a kayatna met ti agdaydayaw iti ubing, ngem ti kinapudnona ket kayatna a patayen.

Sinursurot dagiti lallaki ti bituen idiay Betlehem, ket nakitada ti yan ni Maria ken Jesus. Nangtedda ti regregalo iti ubing a Jesus. Ngem pinakdaaran ni Jehova ida a saanda nga agsubsubli ken Herodes, isu a nagawidda iti sabali a dalan.

Nakapungtot ni Herodes idi nangngeganna a nagawiden dagiti lallaki a taga Daya. Gapu itoy imbilinna nga amin nga ub-ubbing a lallaki idiay Betlehem a dua a tawen agpababa mapapatayda. Ngem pinakdaaran ni Jehova ni Jose, ket nagtalawda a napan idiay Egipto. Kalpasan ti ipapatay ni Herodes, nagsublidan idiay Nazaret. Ditoyen ti dimmakkelan ni Jesus.

Asino ti kunam a nangpasilnag iti dayta baro a bituen? Laglagipem, a gapu iti bituen naiturong nga immuna dagiti lallaki idiay Jerusalem, a ngangngani isut’ nakapapatayan ni Jesus. Kayat ni Satanas a patayen ti Anak ti Dios, isu a nalabit isut’ nangpasilnag iti dayta a bituen.

Mateo 2:1-23; Mikias 5:2.Dagiti Saludsod

  • Siasino dagiti lallaki iti ladawan, ket apay nga itudtudo ti maysa kadakuada ti naraniag a bituen?
  • Gapu ta dina kayat nga adda sabali nga ari a mangala iti lugarna, ania ti inaramid ni Ari Herodes?
  • Nangiturongan ti naraniag a bituen kadagiti lallaki, ngem apay a nagnada iti sabali a dalan idi nagsublida iti pagilianda?
  • Ania ti imbilin ni Herodes, ken apay?
  • Ania ti imbaga ni Jehova nga aramiden ni Jose?
  • Siasino ti nangpasilnag iti baro a bituen, ken apay?

Kanayonan a saludsod

  • Basaenyo ti Mateo 2:1-23.

    Mano ti tawen ni Jesus ken pagnanaedanna idi binisita dagiti astrologo? (Mat. 2:1, 11, 16)

Ammuem ti Ad-adu Pay

NI JESUS—TI DALAN, TI KINAPUDNO, TI BIAG

Binisita Dagiti Astrologo ni Jesus

Apay a ti bituen a nakitada idi addada iti Daya inturongna ida nga immuna iti mammapatay a ni Ari Herodes, saan a ken Jesus?