Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 84: Nagparang ti Anghel ken Maria

Estoria 84: Nagparang ti Anghel ken Maria

DAYTOY napintas a babai isu ni Maria. Isut’ maysa a babai nga Israelita, nga aggigian idiay ili ti Nazaret. Ammo ti Dios nga isut’ nagsayaat a tao. Isut’ gapuna nga imbaonna ni Gabriel nga addaan mensahe para kenkuana.

‘Naimbag nga aldaw, naparaburan unay a maysa,’ kuna ni Gabriel kenkuana. ‘Adda koma ni Jehova kenka.’ Nagdanag ni Maria. Dina ammo ti kayat a sawen dayta.

Maria

‘Dika agbuteng, Maria,’ kuna ni Gabriel. ‘Ta ni Jehova naayayo kenka. Mangaramidto ti nakaskasdaaw a banag kenka. Ipasngaymonto ti maysa nga ubing. Ket panaganamto ti Jesus.’

Inlawlawag ni Gabriel: ‘Ti ubing maawaganto Anak ti Kangatuan. Isunto ti aramiden ni Jehova nga ari, kas ken David idi. Ngem ti pagarian ni Jesus dinto agpatingga!’

‘Kasano nga aganakakto?’ insaludsod ni Maria: ‘Saanak pay met a naiyasawa.’

‘Ti pannakabalin ti Dios umayto kenka,’ insungbat ni Gabriel. ‘Isu a ti ubing mapanagananto Anak ti Dios.’ Sana kuna: ‘Laglagipem ti kabagiam a ni Elisabet. Kuna dagiti tattao nga isut’ baketen tapno aganak pay. Ngem di agbayag isunto met ti agpasngay. Isu a makitam, awan banag a di maaramid ti Dios.’

Dagdagus, kuna ni Maria: ‘Adtoy ti adipen a babai ni Jehova! Maaramid koma kaniak ti sinaom!’ Ket ti anghel pimmanawen.

Insigida a ni Maria napan ken Elisabet. Idi nangngeg ni Elisabet ti timek ni Maria, ti ubing iti tian ni Elisabet limmagto iti rag-o. Napunno ni Elisabet iti espiritu ti Dios ket kunana: ‘Nainggasatanka kadagiti isuamin a babbai.’ Nakipagian ni Maria kada Elisabet iti tallo a bulan, sa nagsubli idiay Nazaret.

Dandanin makiasawa ni Maria iti lalaki nga agnagan Jose. Kuna ti anghel ti Dios ken Jose: ‘Dika agbuteng a mangala ken Maria kas asawam. Ti Dios ti nangted ti anak kenkuana.’ Isu a nagkasar da Maria ken Jose ket inurayda a maiyanak ni Jesus.

Lucas 1:26-56; Mateo 1:18-25.Dagiti Saludsod

 • Siasino ti babai iti ladawan?
 • Ania ti imbaga ni Gabriel ken ni Maria?
 • Kasano nga inlawlawag ni Gabriel a maaddaanto ni Maria iti anak uray no saan a nakidenna iti lalaki?
 • Ania ti napasamak idi sinarungkaran ni Maria ti kabagianna a ni Elisabet?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Lucas 1:26-56.

  Ania ti ipasimudaag ti Lucas 1:35 maipapan iti aniaman nga Adamiko a kinaimperpekto iti itlog iti aanakan ni Maria idi nayalis ti biag ti Anak ti Dios manipud iti naespirituan a disso? (Hag. 2:11-13; Juan 6:69; Heb. 7:26; 10:5)

  Kasano a napadayawan ni Jesus uray pay sakbay a nayanak? (Luc. 1:41-43)

  Ania a nagsayaat nga ulidan ti impaay ni Maria para kadagiti Kristiano ita a maikkan kadagiti naisangsangayan a pribilehio iti serbisio? (Luc. 1:38, 46-49; 17:10; Prov. 11:2)

 • Basaenyo ti Mateo 1:18-25.

  Nupay saan a naikkan ni Jesus iti personal a nagan nga Emmanuel, kasano a ti akemna kas tao tinungpalna ti kaipapanan daytoy? (Mat. 1:22, 23; Juan 14:8-10; Heb. 1:1-3)

Ammuem ti Ad-adu Pay

NI JESUS—TI DALAN, TI KINAPUDNO, TI BIAG

Dua a Mensahe Manipud iti Dios

Imbaga ni anghel Gabriel dagiti saan a nakappapati a mensahe.

BIBLE CARD

Maria Bible Card

Ammuem no sadino ti nangipanan ni Maria ken Jesus idi maika-40 nga aldawna. I-print, kartiben, ken idulin daytoy a Bible card.

TULADENYO TI PAMMATIDA

Maria—‘Adtoy! Ti Babai nga Adipen ni Jehova!’

Ania ti ipakita ti reaksion ni Maria iti imbaga ni anghel Gabriel maipapan iti pammatina? Ania ti dadduma pay a nagsasayaat a galad nga impakitana?