DAYTOY napintas a babai isu ni Maria. Isut’ maysa a babai nga Israelita, nga aggigian idiay ili ti Nazaret. Ammo ti Dios nga isut’ nagsayaat a tao. Isut’ gapuna nga imbaonna ni Gabriel nga addaan mensahe para kenkuana.

‘Naimbag nga aldaw, naparaburan unay a maysa,’ kuna ni Gabriel kenkuana. ‘Adda koma ni Jehova kenka.’ Nagdanag ni Maria. Dina ammo ti kayat a sawen dayta.

Maria

‘Dika agbuteng, Maria,’ kuna ni Gabriel. ‘Ta ni Jehova naayayo kenka. Mangaramidto ti nakaskasdaaw a banag kenka. Ipasngaymonto ti maysa nga ubing. Ket panaganamto ti Jesus.’

Inlawlawag ni Gabriel: ‘Ti ubing maawaganto Anak ti Kangatuan. Isunto ti aramiden ni Jehova nga ari, kas ken David idi. Ngem ti pagarian ni Jesus dinto agpatingga!’

‘Kasano nga aganakakto?’ insaludsod ni Maria: ‘Saanak pay met a naiyasawa.’

‘Ti pannakabalin ti Dios umayto kenka,’ insungbat ni Gabriel. ‘Isu a ti ubing mapanagananto Anak ti Dios.’ Sana kuna: ‘Laglagipem ti kabagiam a ni Elisabet. Kuna dagiti tattao nga isut’ baketen tapno aganak pay. Ngem di agbayag isunto met ti agpasngay. Isu a makitam, awan banag a di maaramid ti Dios.’

Dagdagus, kuna ni Maria: ‘Adtoy ti adipen a babai ni Jehova! Maaramid koma kaniak ti sinaom!’ Ket ti anghel pimmanawen.

Insigida a ni Maria napan ken Elisabet. Idi nangngeg ni Elisabet ti timek ni Maria, ti ubing iti tian ni Elisabet limmagto iti rag-o. Napunno ni Elisabet iti espiritu ti Dios ket kunana: ‘Nainggasatanka kadagiti isuamin a babbai.’ Nakipagian ni Maria kada Elisabet iti tallo a bulan, sa nagsubli idiay Nazaret.

Dandanin makiasawa ni Maria iti lalaki nga agnagan Jose. Kuna ti anghel ti Dios ken Jose: ‘Dika agbuteng a mangala ken Maria kas asawam. Ti Dios ti nangted ti anak kenkuana.’ Isu a nagkasar da Maria ken Jose ket inurayda a maiyanak ni Jesus.

Lucas 1:26-56; Mateo 1:18-25.Dagiti Saludsod

 • Siasino ti babai iti ladawan?
 • Ania ti imbaga ni Gabriel ken ni Maria?
 • Kasano nga inlawlawag ni Gabriel a maaddaanto ni Maria iti anak uray no saan a nakidenna iti lalaki?
 • Ania ti napasamak idi sinarungkaran ni Maria ti kabagianna a ni Elisabet?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Lucas 1:26-56.

  Ania ti ipasimudaag ti Lucas 1:35 maipapan iti aniaman nga Adamiko a kinaimperpekto iti itlog iti aanakan ni Maria idi nayalis ti biag ti Anak ti Dios manipud iti naespirituan a disso? (Hag. 2:11-13; Juan 6:69; Heb. 7:26; 10:5)

  Kasano a napadayawan ni Jesus uray pay sakbay a nayanak? (Luc. 1:41-43)

  Ania a nagsayaat nga ulidan ti impaay ni Maria para kadagiti Kristiano ita a maikkan kadagiti naisangsangayan a pribilehio iti serbisio? (Luc. 1:38, 46-49; 17:10; Prov. 11:2)

 • Basaenyo ti Mateo 1:18-25.

  Nupay saan a naikkan ni Jesus iti personal a nagan nga Emmanuel, kasano a ti akemna kas tao tinungpalna ti kaipapanan daytoy? (Mat. 1:22, 23; Juan 14:8-10; Heb. 1:1-3)