Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 78: Surat ti Ima iti Diding

Estoria 78: Surat ti Ima iti Diding
Ima nga agsursurat iti diding

ANIAT’ mapaspasamak ditoy? Ti ari ti Babilonia ti nangawis ti sangaribo nga importante a tattao iti dakkel a padaya. Us-usarenda ti kopa a balitok ken kopa a pirak ken dagiti malukong a naggapu iti templo ni Jehova idiay Jerusalem. Ngem apaman latta, ta nagparang ti ramramay ti ima ti maysa a tao ket mangrugin nga agsurat iti pader. Napabutngan ti tunggal maysa.

Ni Belsasar ken dagiti sangailina

Ni Belsasar, ti apoko ni Nabucodonosor, ti ari itattan. Kunana nga ikkanna ti adu a sagsagut dagiti tattaona a mamasirib no maibagada ti kaipapanan dagiti sursurat. Ngem, awan kadagiti mamasirib ti makabasa ti surat wenno makaibaga ti kaipapananna.

Ti ina ti ari nangngegna ti ungor ket immay idiay dakkel a panganan. ‘Saanka nga agbuteng,’ kunana iti ari. ‘Adda tao iti pagariam a pinagbalin ni Nabucodonosor a pangulo amin dagiti mamasiribna. Daniel ti naganna. Ibagana kenka ti kaipapanan amin daytoy.’

Dagdagus, inyegda ni Daniel. Saanna a kayat ti umawat ti aniaman a sagut. Imbagana no kasano a ni Jehova inikkatna a naminsanen ni Nabucodonosor kas ari gaput’ kinatangsitna.

‘Ngem sika,’ kuna ni Daniel ken Belsasar, ‘ammom aminen a napasamak kenkuana, ket kaskasdi a natangsitka pay kas kenkuana. Imminumka kadagiti kopa ken malukong manipud templo ni Jehova. Indaydayawmo dagiti ulbod a didios imbes a ni Jehova. Isut’ gapuna nga imbaon ti Dios ti ima a mangisurat kadagitoy a sasao.’

‘Daytoy ti naisurat,’ kuna ni Daniel: ‘MENE, MENE, TEKEL ken PARSIN.’

‘MENE kayatna a sawen a binilang ti Dios ti al-aldaw ti pagariam ket pagpatinggaenna dayta. TEKEL kayatna a sawen a nakatikan iti timbengan ket nasarakanka a nagkurang. PARSIN kayatna a sawen a ti pagariam maibingbingay kadagiti Medos ken Persas.’

Iti dayta a rabii dagiti Medos ken Persas rinautda ti Babilonia. Innalada ti siudad ket pinatayda ni Belsasar. Ania ngay itan ti mapasamak kadagiti Israelitas? Maammuantayto iti mabiit. Ngem umuna kitaentayo no aniat’ napasamak ken Daniel.

Daniel 5:1-31.Dagiti Saludsod

 • Ania ti napasamak idi nangangay ti ari ti Babilonia iti dakkel a padaya ket inusarna dagiti kopa ken malukong a naggapu iti templo ni Jehova idiay Jerusalem?
 • Ania ti imbaga ni Belsasar kadagiti mamasirib a tattaona, ngem ania ti saanda a kabaelan nga aramiden?
 • Ania ti imbaga ti ina ti ari?
 • Sigun iti imbaga ni Daniel iti ari, apay a nangibaon ti Dios iti ima nga agsurat iti diding?
 • Kasano nga inlawlawag ni Daniel ti kaipapanan dagiti sasao iti diding?
 • Iti dayta a rabii, ania ti napasamak bayat nga agsasao pay laeng ni Daniel?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Daniel 5:1-31.

  Ania ti nagdumaan ti nadiosan a buteng ken ti buteng a narikna ni Belsasar idi nakitana ti surat iti diding? (Dan. 5:6, 7; Sal. 19:9; Roma 8:35-39)

  Kasano a nangipakita ni Daniel iti naisangsangayan a tured idi nagsao ken ni Belsasar ken kadagiti panguluenna? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Ara. 4:29)

  Kasano nga ipaganetget ti Daniel kapitulo 5 ti sapasap a kinasoberano ni Jehova? (Dan. 4:17, 25; 5:21)