Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 35: Ited ni Jehova ti Lintegna

Estoria 35: Ited ni Jehova ti Lintegna

AGARUP dua a bulan kalpasan ipapanawda iti Egipto, nakagteng dagiti Israelitas idiay Bantay Sinai, a maaw-awagan met Horeb. Daytoy met laeng daydi lugar a nakisawan ni Jehova ken ni Moises iti dumardarang a kayo. Nagkampamento ditoy dagiti tattao iti mabiit.

Simmang-at ni Moises idiay bantay a maymaysana. Idiay tuktok ti bantay, imbaga ni Jehova ken Moises a kayatna nga agtulnog dagiti Israelitas kenkuana ken agbalinda a naisangsangayan nga ilina. Bimmaba ni Moises ket imbagana daytoy kadagiti Israelitas. Kunada nga agtulnogda ken Jehova ta kayatda ti agbalin nga ilina.

Itan pinag-asuk ni Jehova ti tuktok ti bantay, ken pinaggurruodna ti napigsa. Nagsao met kadagiti tattao: ‘Siak ni Jehova a Diosyo a nangaon kadakayo manipud Egipto.’ Sana imbilin: ‘Dikay agdaydayaw iti sabali a dios malaksid kaniak.’

Dua a tapi ti batbato

Inikkan pay ti Dios dagiti Israelitas ti siam a bilbilin, wenno linlinteg. Agbuteng dagiti tattao. Kunada ken Moises: ‘Sika ti agsao kadakami, ta agbutengkami a no ti Dios ti agsao mataykami.’

Iti kamaudiananna, imbaga ti Dios ken Moises nga agsubli idiay tuktok ti bantay. Nagtungpal ni Moises ket nagtalinaed idiay bantay iti 40 nga aldaw ken 40 a rabii.

Adu a linlinteg ti Dios nga agpaay iti ilina. Insurat ni Moises dagitoy. Inikkan met ti Dios ni Moises ti dua a tapi ti batbato. Iti rabawda insurat ti Dios ti 10 a linlinteg nga imbagana kadagiti tattao. Dagitoy ti maaw-awagan Sangapulo a Bilbilin.

Ni Moises iti Bantay Sinai

Ti Sangapulo a Bilbilin ti napapategda a linlinteg. Ngem kasta met ti adu pay a sabsabali a linlinteg nga inted ti Dios kadagiti Israelitas. Maysa kadagitoy ket: ‘Ayatem ni Jehova a Dios iti amin a pusom, amin nga isipmo, iti amin a kararuam ken amin a pigsam.’ Ken ti maysa pay ket: ‘Ayatem ti kaarrubam kas ti bagim.’ Kuna ni Jesu-Kristo a dagitoy dagiti dua a kadadakkelan a linteg nga inted ti Dios iti Israel.

Exodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levitico 19:18; Mateo 22:36-40.Dagiti Saludsod

 • Agarup dua a bulan kalpasan ti ipapanawda idiay Egipto, nagkampamentuan dagiti Israelita?
 • Ania ti imbaga ni Jehova a kayatna nga aramiden dagiti adipenna, ket ania ti sungbatda?
 • Apay a ni Jehova inikkanna ni Moises iti dua a tapi ti batbato?
 • Malaksid iti Sangapulo a Bilbilin, ania ti dadduma pay a linteg nga inted ni Jehova kadagiti Israelita?
 • Ania ti dua a linteg nga imbaga ni Jesu-Kristo a kadakkelan?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Exodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; ken 31:18.

  Kasano a dagiti sasao a nairekord iti Exodo 19:8 tulongannatayo a mangtarus no ania ti nairaman iti panangaramid iti Nakristianuan a dedikasion? (Mat. 16:24; 1 Ped. 4:1-3)

 • Basaenyo ti Deuteronomio 6:4-6; Levitico 19:18; ken Mateo 22:36-40.

  Kasano nga iparangarang dagiti Kristiano ti ayatda iti Dios ken iti kaarruba? (Mar. 6:34; Ara. 4:20; Roma 15:2)