Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 26: Matalek ni Job iti Dios

Estoria 26: Matalek ni Job iti Dios

MAKITAM kadi toy tao a masakit? Ti naganna ket Job, ket ti babai isu ti asawana. Ti asawana ibagbagana ken ni Job: ‘Ilunodmo ti Dios ket mataykan.’ Apay a kasta ti ibagbagana? Ken apay a nagsagaba unay ni Job?

Ni Job a nagbusbusali

Nasayaat a tao ni Job a nagtulnog ken ni Jehova. Ni Jehova inayatna ni Job. Ngem adda ti makagura unay kenkuana. Ammom kadi no asino dayta?

Isu ni Satanas a Diablo. Ni Satanas ket maysa a dakes nga anghel a kagurana ni Jehova. Pinadpadasna nga alaen amin a sumukir ken ni Jehova. Ngem nabaelanna kadi dayta? Saan. Panunotem laengen dagiti adu a matalek a lallaki ken babbai a naad-adaltayon. Mano ti mainaganam?

Kalpasan ti ipapatay ni Jose idiay Egipto, ni Job ti matalek unay a tao iti intero a daga. Kayat nga ipakita ni Jehova ken ni Satanas a saan amin ket dakesda, gapuna kinunana: ‘Kitaem no kasano ti kinamatalek ni Job kaniak.’

‘Isu ti matalek,’ insungbat ni Satanas, ‘agsipud ta adu a naimbag a bambanag ti naalana kenka. Ikkatem dagitoy ket ilunodnakanto.’

Gapuna kuna ti Dios: ‘Aramidem amin a dakes ken ni Job. Isuna laeng ta dika patayen. Kitaenta no siakto ti ilunodna!’

Umuna, pinatakaw ni Satanas kadagiti tattao ti bakbaka, karkarnero ken kamkamelio ni Job. Kalpasanna ti 10 nga annakna a lallaki ken babbai natayda. Sumaganad, pinagsakit ni Satanas ni Job ti nakabutbuteng, nakaut-ut-ot a sakit. Isut’ gapuna a kuna ti asawa ni Job: ‘Ilunodmo ti Dios ket mataykan.’ Ngem madi nga aramiden ni Job dayta. Kasta met, immay dagiti ulbod a gagayyem ket imbagada kenkuana a dakes ti panagbibiagna. Ngem nagmatalek ni Job.

Naparagsak unay ni Jehova. Binendisionanna ni Job kas makitam ditoy a retrato. Inagasanna, ken inikkanna ti ad-adu a napipintas nga annak, agraman ad-adu a baka, karnero ken kamelio.

Agmatalekkayto met aya a kanayon kas ken Job? No agmatalekkayo, mabalinyonto ti agbiag nga agnanayon, inton amin a daga mapapintaston kas ti hardin ti Eden.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Ni Job ken ti pamiliana


Dagiti Saludsod

 • Siasino ni Job?
 • Ania ti pinadpadas nga aramiden ni Satanas, ngem nabaelanna kadi?
 • Ania ti impalubos ni Jehova nga aramiden ni Satanas, ken apay?
 • Apay a ti asawa ni Job imbagana ken ni Job nga ‘ilunodna ti Dios ket matayen’? (Kitaem ti ladawan.)
 • Kas makitam iti maikadua a ladawan, kasano a ni Jehova binendisionanna ni Job, ken apay?
 • No agmatalektayo ken ni Jehova a kas ken Job, ania a gunggona ti awatentayto?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Job 1:1-22.

  Kasano a matulad dagiti Kristiano iti kaaldawantayo ni Job? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2 Ped. 3:14)

 • Basaenyo ti Job 2:1-13.

  Kasano a nagduma ti reaksion ni Job ken ti asawana iti panangidadanes ni Satanas? (Job 2:9, 10; Prov. 19:3; Mik. 7:7; Mal. 3:14)

 • Basaenyo ti Job 42:10-17.

  Ania dagiti nagpadaan ti gunggona nga inawat ni Job ken ti gunggona nga inawat ni Jesus gapu iti kinamatalekda? (Job 42:12; Fil. 2:9-11)

  Kasanotayo a mapabileg kadagiti gunggona nga inawat ni Job gapu iti panagtalinaedna a natarnaw iti Dios? (Job 42:10, 12; Heb. 6:10; Sant. 1:2-4, 12; 5:11)

Ammuem ti Ad-adu Pay

BIBLE CARD

Bible Card: Job

Ti ulidan ni Job ket mangted kadatayo iti tured a mangibtur a sisusungdo iti aniaman a pannubok. I-download-mo daytoy a Bible card tapno ad-adu pay ti maammuam.