KITAENYO ti kinaliday unay ti ubing. Isu daytoy ni Jose. Dagiti kakabsatna ti nangilako kenkuana kadagitoy a lallaki a mangipan kenkuana idiay Egipto a pagbalinen nga adipen. Apay inaramid dagitoy a kakabsat ni Jose iti ama daytoy a kinadakes? Ngamin ta agimonda kenkuana.

Ni Jose ilaklako dagiti kakabsatna

Ni Jacob nga amada kaykayatna unay ni Jose. Isut’ impayaramidanna ti napintas nga atiddog a bado. Daytoy ti nangpaimon kadagiti 10 nga in-inauna a kakabsatna ken nangguraanda kenkuana.

Kasta met, adda dua a tagtagainep ni Jose. Kadagiti dua a tagtagainepna, nagruknoy dagiti kakabsat ni Jose kenkuana. Idi inistoria ni Jose kadagiti kakabsatna dagitoy a tagtagainep ad-adda nga isut’ nangguraanda kenkuana.

Maysa nga aldaw idi agpaspastor dagiti kakabsat ni Jose iti karkarnero ni amada, imbaga ni Jacob a mapan ni Jose ket kumustaenna ida. Idi nakita dagiti kakabsat ni Jose nga isut’ um-umay, isut’ kayatda a papatayen. Ngem ni Ruben, ti inaunaan a kabsatda, kunana: ‘Saan, dikay ar-aramiden dayta!’ Imbes ketdi inkabilda ni Jose iti namagaan a bobon. Sada nagsasaritaan no aniat’ aramidenda kenkuana.

Apaman latta ta immay ti lallaki nga Ismaelita. Gapuna inlakoda ni Jose kadagiti Ismaelitas iti 20 a kapisi ti pirak. Anian ti kinadakes dayta!

Kalpasanna nangpapatayda ti kalding ket impaagsepda ti napintas a bado ni Jose iti darana. Inyawidda ti bado ken Jacob nga amada ket kinunada: ‘Nasarakanmi daytoy. Saan kadi a bado ni Jose daytoy?’

Nakita ni Jacob nga isu. ‘Maysa a naatap nga animal ti nangalun-on ken ni Jose,’ kunana nga insangit. Isu daytoy ti kayat ti kakabsat ni Jose a panunoten ni amada. Naladingit unay ni Jacob. Dinung-awanna ti adu nga aldaw. Ngem saan a natay ni Jose. Kitaentayo ti napasamak kenkuana.

Genesis 37:1-35.Dagiti Saludsod

 • Apay a nagimon dagiti kakabsat ni Jose, ket ania ti inaramidda?
 • Ania ti kayat dagiti kakabsat ni Jose nga aramiden kenkuana, ngem ania ti imbaga ni Ruben?
 • Ania ti napasamak idi immay dagiti negosiante nga Ismaelita?
 • Ania ti inaramid dagiti kakabsat ni Jose tapno mamati ti amada a natayen ni Jose?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Genesis 37:1-35.

  Kasano a matulad dagiti Kristiano ti ulidan ni Jose babaen ti panangibagada kadagiti agar-aramid iti di umiso iti kongregasion? (Gen. 37:2; Lev. 5:1; 1 Cor. 1:11)

  Ania ti nangtignay kadagiti kakabsat ni Jose a makilangen a sigugulib kenkuana? (Gen. 37:11, 18; Prov. 27:4; Sant. 3:14-16)

  Ania ti inaramid ni Jacob a gagangay a paset ti panagladingit? (Gen. 37:35)