Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 17: Singin a Nagduma

Estoria 17: Singin a Nagduma
Esau

DAGITI dua nga ubbing ti nagdumada unay, saan kadi? Ammoyo kadi ti nagnaganda? Ti umaanup isu ni Esau, ken ti ubing a mangay-aywan ti karnero isu ni Jacob.

Ni Esau ken ni Jacob isuda dagiti singin nga annak da Isaac ken ni Rebecca. Kaykayat unay ni Isaac ni Esau, ta isut’ mangiyaw-awid ti taraon para iti pamilia. Ngem ni Rebecca inay-ayatna unay ni Jacob, ta isut’ naulimek, natalna nga ubing.

Nalabit mailadladawantayo ti panagayat unay ni Jacob a dumdumngeg ken apongna nga Abraham nga agsasao maipapan ken Jehova. Ngem natay ni Abraham idi agtawenen ti 175, idi dagiti singin ti 15 ti tawendan.

Idi ni Esau 40 ti tawennan, isut’ nangasawa ti dua a babbai manipud Canaan a saanda a managdaydayaw ken Jehova. Daytoy nangpaleddaang unay kada Isaac ken Rebecca.

Immay ti tiempo idi a ni Isaac bendisionanna ti inauna nga anakna. Ni Esau ti inauna nga anak. Ngem inlakon ni Esau ti kalinteganna nga umawat ti bendision ken ni Jacob. Kasta met a kuna ti Dios a ni Jacob ti umawat ti bendision. Ket isu daytoy ti napasamak. Inted ni Isaac ti bendision ken Jacob nga anakna.

Jacob

Idi naammuan ni Esau daytoy isut’ nakapungtot. Kunana a papatayenna ni Jacob! Idi nangngegan ni Rebecca daytoy isut’ madanagan unay. Gapuna kunana ken Isaac: ‘Dakes met unay no ni Jacob ti mangasawa met ti maysa kadagitoy babbai a taga Canaan.’

Gapuna ni Isaac inawaganna ni Jacob ket kinunana: ‘Inka ken apongmo a Betuel idiay Haran. Mangasawaka kadagiti annak a babbai ni anakna a Laban.’

Dagus a rinugian ni Jacob ti atiddog a biahe nga agturong idiay Haran.

Genesis 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hebreo 12:16, 17.Dagiti Saludsod

 • Siasino da Esau ken Jacob, ket ania ti nagdumaanda?
 • Mano ti tawen da Esau ken Jacob idi natay ni apongda nga Abraham?
 • Ania ti inaramid ni Esau a nangpaleddaang unay kada nanang ken tatangna?
 • Apay a nakapungtot unay ni Esau iti kabsatna a ni Jacob?
 • Ania ti imbilin ni Isaac iti anakna a ni Jacob?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Genesis 25:5-11, 20-34.

  Ania ti impadto ni Jehova maipapan kadagiti dua nga annak ni Rebecca? (Gen. 25:23)

  Ania ti nagdumaan ti kababalin da Jacob ken Esau maipapan iti kalintegan iti pannakayanak? (Gen. 25:31-34)

 • Basaenyo ti Genesis 26:34, 35; 27:1-46; ken 28:1-5.

  Kasano a nabatad nga awan ti panangipateg ni Esau kadagiti naespirituan a banag? (Gen. 26:34, 35; 27:46)

  Ania ti imbaga ni Isaac nga aramiden ni Jacob tapno awatenna ti pamendision ti Dios? (Gen. 28:1-4)

 • Basaenyo ti Hebreo 12:16, 17.

  Kas ipakita ti ulidan ni Esau, ania ti pagbanagan dagidiay mangumsi kadagiti sagrado a banag?

Ammuem ti Ad-adu Pay

LADAWAN PARA ITI AKTIBIDAD TI PAMILIA

Da Jacob, Esau, ken ti Gisado

Am-ammuem da Jacob ken Esau! I-download-yo daytoy a ladawan para iti aktibidad ti pamilia, i-print-yo ken koloran.