Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 13: Abraham—Gayyem Ti Dios

Estoria 13: Abraham—Gayyem Ti Dios

MAYSA kadagiti lugar a napan nagtaengan dagiti tattao kalpasan ti Layus ti napanaganan Ur. Nagbalin nga importante a siudad dayta, ngem dagiti tattao sadiay nagdaydayawda kadagiti ulbod a didiosen. Saanda a kas ken Noe ken ni Sem nga anakna, nga intultuloyda ti nagserbi ken ni Jehova.

Kamaudiananna, 350 a tawen kalpasan ti layus, natayen ni matalek a Noe. Dua laeng a tawen dayta kalpasan a naiyanak ti tao a makitkitayo iti daytoy a retrato. Isut’ tao a naisangsangayan unay iti Dios. Abraham ti naganna, ken isut’ nagian agraman pamiliana idiay siudad ti Ur.

Kitkitaen ni Abraham dagiti bituen

Maysa nga aldaw kuna ni Jehova ken ni Abraham: ‘Pumanawka iti Ur ken kadagiti kakabagiam, ket mapanka idiay ili nga ipakitak kenka.’ Nagtulnog kadi ni Abraham iti Dios? Wen. Kanayon a nagtulnog ni Abraham iti Dios. Isut’ gapuna nga isut’ naawagan gayyem ti Dios.

Ni Tare nga ama ni Abraham ti kimmuyog kenkuana idi pinanawanna ti Ur. Kasta met ken Lot a kaanakanna, ken, siempre, ni Sara nga asawana. Idi kuan, dimtengda amin idiay lugar a managan Haran, a sadiay a natay ni Tare.

Di nagbayag, pinanawan ni Abraham ken ti pamiliana ti Haran ken napanda idiay daga a Canaan. Idiay kuna ni Jehova: ‘Isu daytoy ti daga nga itedko kadagiti annakmo.’

Tinulongan ti Dios ni Abraham a gapu itoy immadu ti karnerona ken ginasut dagiti adipenna. Ngem isu ken ni Sara awan annakda.

Idi 99 ti tawenen ni Abraham, kuna ni Jehova: ‘Inkarik nga agbalinkanto nga ama ti adu a nasnasion dagiti tattao.’ Ngem kasano ngay daytoy, idinto a ni Abraham ken Sara saandan a mabalin ti aganak?

Genesis 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.Dagiti Saludsod

 • Ania a kita ti tattao ti agnanaed iti siudad ti Ur?
 • Siasino ti lalaki iti ladawan, kaano a nayanak, ken pagnanaedanna?
 • Ania ti imbaga ti Dios nga aramiden ni Abraham?
 • Apay a naawagan ni Abraham a gayyem ti Dios?
 • Siasino ti kimmuyog ken ni Abraham idi pinanawanna ti Ur?
 • Ania ti kinuna ti Dios ken ni Abraham idi nakadanon iti daga a Canaan?
 • Ania ti inkari ti Dios idi agtawenen iti 99 ni Abraham?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Genesis 11:27-32.

  Agkapin-ano da Abraham ken Lot? (Gen. 11:27)

  Nupay ni Tare ti naibaga a nangipan iti pamiliana idiay Canaan, kasanotayo nga ammo a ni Abraham ti talaga a nangyussuat iti daytoy nga iyaakar, ken apay? (Gen. 11:31; Ara. 7:2-4)

 • Basaenyo ti Genesis 12:1-7.

  Ania ti innayon ni Jehova iti Abrahamiko a tulag idi nakadanon ni Abraham idiay Canaan? (Gen. 12:7)

 • Basaenyo ti Genesis 17:1-8, 15-17.

  Idi agtawenen iti 99 ni Abram, ania ti naisukat iti naganna, ken apay? (Gen. 17:5)

  Aniada a bendision iti masanguanan ti inkari ni Jehova ken ni Sara? (Gen. 17:15, 16)

 • Basaenyo ti Genesis 18:9-19.

  Iti Genesis 18:19, ania dagiti responsabilidad dagiti amma? (Deut. 6:6, 7; Efe. 6:4)

  Ania ti inaramid ni Sara a mangipakita nga awan ti mailimedtayo ken ni Jehova? (Gen. 18:12, 15; Sal. 44:21)