Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 2: Ti Napintas a Hardin

Estoria 2: Ti Napintas a Hardin

KITAEM ti daga ditoy! Anian a nagpintasan amin! Makitam kadi dagiti kaykayo, ti sabsabong ken amin nga an-animal? Sadino ti naggapuan daytoy nagpintas a hardin? Inaramid ti Dios dayta.

Dagiti animal iti hardin ti Eden

Umuna, pinatubo ti Dios dagiti berde a ruruot a mangabbong ti daga. Kalpasanna inaramidna amin a kita dagiti babassit a mulmula, masmasetas ken kaykayo. Dagitoy ti nangpapintas ti daga, ken dadduma kadagitoy ti mangted taraon kadatayo a naiimas.

Kalpasanna inaramid ti Dios dagiti ikan nga aglangoy iti danum, ken tumatayab iti tangatang. Nangaramid met ti dadakkel nga an-animal ken babassit nga an-animal. Ania nga an-animal ti aggigian nga asideg ti pagtataenganyo?

Kamaudiananna nagaramid ti Dios ti lugar a maaw-awagan hardin ti Eden. Naisangsangayan unay a lugar dayta. Isuamin ti napintas idiay, ken kayat ti Dios a ti intero a daga agbalin kas iti daytoy napintas a hardin.

Ngem kitaenyo manen ti ladawan ti hardin. Ammoyo kadi no ania ti kurangna? Kitaentayo.

Genesis 1:11-25; 2:8, 9.Dagiti Saludsod

 • Ania ti inaramid ti Dios tapno maisagana ti daga a pagtaengantayo?
 • Inaganam ti nadumaduma nga animal nga inaramid ti Dios. (Kitaem ti ladawan.)
 • Apay a naisangsangayan ti hardin ti Eden?
 • Ania ti kayat ti Dios a pagbalinan ti daga?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Genesis 1:11-25.

  Ania ti inaramid ti Dios iti maikatlo nga aldaw ti panamarsua? (Gen. 1:12)

  Ania ti napaadda iti maikapat nga aldaw ti panamarsua? (Gen. 1:16)

  Aniada a kita ti animal ti inaramid ti Dios iti maikalima ken maikanem nga aldaw? (Gen. 1:20, 21, 25)

 • Basaenyo ti Genesis 2:8, 9.

  Ania ti dua a naisangsangayan a kayo nga inkabil ti Dios iti hardin, ket ania ti isimboloda?