Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia

Estoria 1: Ti Dios Nagparsua

Estoria 1: Ti Dios Nagparsua

AMIN a naimbag a bambanag nga adda kadatayo naggapuda iti Dios. Inaramidna ti init a mangted lawag kadatayo no aldaw, ken ti bulan ken bitbituen a mangted lawag kadatayo iti rabii. Ken inaramid ti Dios ti daga a pagtaengantayo.

Ngem saan a dagitoy ti immuna nga inaramid ti Dios. Ammoyo kadi no aniat’ immuna? Ti Dios inaramidna nga immuna dagiti anghel. Ditay makita dagiti anghel, kas ti ditay pannakakita met ti Dios. Inaramid ti Dios dagiti anghel a kaduana idiay langit.

Ti umuna nga anghel nga inaramid ti Dios ti naisangsangayan. Nagtrabaho a kadua ti Dios ken tinulonganna a nangaramid kadagiti isuamin a nadumaduma a bambanag, agraman toy dagatayo.

Aniat’ langa ti daga idi? Idi punganay awan makapagian ditoy daga. Naabbongan amin dayta ti danum. Gapuna rinugian nga isagana ti Dios ti daga para kadatayo. Ania ti inaramidna?

Umuna pinagbalin ti Dios a sumilnag ti lawag ti init ditoy daga. Kalpasanna pinagbalinna nga adda ti rabii ken ti aldaw. Sumaruno pinataud ti Dios a rummuar ti dagdaga iti ngato dagiti dandanum ti taaw.

Idi damo awan ti nagian ti daga. Isut’ kas ti inka makita iti retrato ditoy. Awan sabsabong, kaykayo wenno an-animal. Awan pay ikan kadagiti baybay. Adu pay trabaho nga aramiden ti Dios.

Jeremias 10:12; Colosas 1:15-17; Genesis 1:1-10.

Langalang a daga


Dagiti Saludsod

 • Naggapuan ti amin a naimbag a banag, ken makaitedka kadi iti pagarigan?
 • Ania ti immuna nga inaramid ti Dios?
 • Apay a naisangsangayan ti umuna nga anghel?
 • Ania ti langa ti daga idi punganay? (Kitaem ti ladawan.)
 • Kasano nga insagana ti Dios ti daga a pagyanan dagiti animal ken tattao?

Kanayonan a salsaludsod

 • Basaenyo ti Jeremias 10:12.

  Ania dagiti kualidad ti Dios a makita iti parsuana? (Isa. 40:26; Roma 11:33)

 • Basaenyo ti Colosas 1:15-17.

  Ania ti akem ni Jesus iti panamarsua, ket kasano koma ti panangmatmattayo kenkuana gapu iti daytoy? (Col. 1:15-17)

 • Basaenyo ti Genesis 1:1-10.

  Kasano a timmaud ti daga? (Gen. 1:1)

  Ania ti napaadda iti umuna nga aldaw ti panamarsua? (Gen. 1:3-5)

  Ilawlawagmo no ania ti napasamak bayat ti maikadua nga aldaw ti panamarsua. (Gen. 1:7, 8)