Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 APENDISE

No Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Diborsio ken Panagsina

No Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Diborsio ken Panagsina

Namnamaen ni Jehova a dagiti agassawa sustinerenda ti sapatada iti tunggal maysa iti aldaw ti kasarda. Idi pinagtipon ni Jehova ti umuna a lalaki ken babai kas agassawa, kinunana: “Ti maysa a lalaki . . . masapul a makitipon iti asawana ket masapul nga agbalinda a maymaysa a lasag.” Idi agangay, inulit ni Jesu-Kristo dagita a sasao sa innayonna: “Gapuna, ti pinagsinnangol ti Dios saan koma a pagsinaen ti tao.” (Genesis 2:24; Mateo 19:3-6) No kasta, iti imatang da Jehova ken Jesus, ti panagasawa ket tungpal-biag a singgalut a mapugsat laeng no matay ti maysa kadagiti agassawa. (1 Corinto 7:39) Yantangay sagrado nga urnos ti panagasawa, saan a rumbeng a tagtagilag-anen ti diborsio.  Kinapudnona, kagura ni Jehova dagiti panagdiborsio nga awan ti Nainkasuratan a pakaibatayanna.—Malakias 2:15, 16.

Ania ti Nainkasuratan a pakaibatayan ti diborsio? Bueno, kagura ni Jehova ti pannakikamalala ken pannakiabig. (Genesis 39:9; 2 Samuel 11:26, 27; Salmo 51:4) Wen, karimonna unay ti pannakiabig isu nga impalubosna a pakaibatayan dayta ti diborsio. (No ania ti ramanen ti pannakiabig, kitaem ti Kapitulo 9, parapo 7, a nakailawlawagan ti pannakiabig.) Daydiay naguliban nga asawa ket ikkan ni Jehova iti kalintegan nga agdesision no kayatna latta ti agtalinaed iti asawana wenno makidiborsio. (Mateo 19:9) Gapuna, no ikeddeng ti naguliban nga asawa ti makidiborsio, saan a karimon ni Jehova dayta. Nupay kasta, saan nga iparparegta ti kongregasion Kristiano ti panagdiborsio. Kinapudnona, adda dagiti kasasaad a mabalin a matignay ti naguliban nga asawa nga agtalinaed iti asawana nangruna no napasnek ti panagbabawina. Ngem iti biang dagidiay addaan iti Nainkasuratan a pakaibatayan a makidiborsio, nasken nga isuda a mismo ti agdesision ken awatenda ti aniaman a mabalin nga ibunga ti desisionda.—Galacia 6:5.

Iti sumagmamano a nakaro a situasion, dagiti dadduma a Kristiano inkeddengda ti makisina wenno makidiborsio uray no saan a nakiabig ti asawada. Iti kasta a kasasaad, nalawag a kuna ti Biblia a daydiay sumina ket “agtalinaed koma a di makiasawa wenno no saan makikappia manen.” (1 Corinto 7:11) Ti kasta a Kristiano ket saan a nawaya a makiasawa manen iti sabali. (Mateo 5:32) Usigentayo ti sumagmamano a nakaro a situasion nga ibilang ti dadduma kas pakaibatayan ti panagsina.

Inggagara a di panangsuporta iti pamilia. Nalabit nga agbalin a nakakurkurapay ti pamilia, nga awananda kadagiti kangrunaan a kasapulan iti biag, gapu ta saan a supsuportaran ti asawa a lalaki ti pamiliana nupay kabaelanna nga aramiden dayta. Kuna ti Biblia: “No ti asinoman saanna nga ipaay ti kasapulan . . . dagidiay kameng ti sangakabbalayanna, pinaglikudanna ti pammati ket isu dakdakes ngem ti tao nga awanan pammati.” (1 Timoteo 5:8) No saan nga agbalbaliw ti kasta nga asawa a lalaki, mabalin nga ikeddeng ti asawa a babai no nasken a salaknibanna ti pagimbaganna ken dagiti annakna babaen ti legal a pannakisina. Siempre, dagiti  Kristiano a panglakayen masapul nga usigenda a naimbag ti akusasion a ti maysa a Kristiano ket agkedked a mangsuporta iti pamiliana. Mabalin a mailaksid ti siasinoman no igagarana a baybay-an ti pamiliana.

Nakaro a pisikal a panangranggas. Ti nauyong nga asawa mabalin a ranggasanna ti asawana nga uray la agpeggad ti salun-at wenno biag daytoy. No maysa a Kristiano ti abusado nga asawa, masapul a siertuen dagiti panglakayen no agpayso a rangranggasanna ti asawana wenno saan. Mabalin a mailaksid ti tao a managpungpungtot ken naranggas.—Galacia 5:19-21.

Naan-anay a panagpeggad ti espiritualidad. Ti maysa nga asawa mabalin a kanayon a lapdanna ti asawana a mangalagad iti pudno a panagdaydayaw wenno nalabit ikagumaanna pay ketdi a piliten a mangsalungasing kadagiti bilin ti Dios. Iti kasta a kasasaad, daydiay agpegpeggad nga asawa mabalinna nga ikeddeng no ti kakaisuna a pamay-an tapno ‘makapagtulnog iti Dios kas agturay imbes a kadagiti tattao’ ket babaen ti legal a pannakisinana.—Aramid 5:29.

No mapasamak dagiti kasta a nakaro a situasion, awan koma ti mangkombinsir iti awan basolna nga asawa a makisina wenno agtalinaed iti asawana. Nupay dagiti gagayyem ken panglakayen a nataengan iti naespirituan ket mabalin a mangipaay iti naibatay iti Biblia a balakad, saanda nga ammo ti amin a mapaspasamak iti nagbaetan dagiti agassawa. Ni laeng Jehova ti makaammo iti dayta. Siempre, ti Kristiano nga asawa saanna a maidaydayaw ti Dios wenno raraemen ti urnos ti panagasawa no sobsobraanna ti kinadagsen ti parikutda nga agassawa tapno laeng maisinana ni lakayna wenno ni baketna. Ammo ni Jehova ti aniaman a panangimaniobra iti panagsina, kasano man ti panangikagumaan ti maysa a mangilimed iti dayta. Kinapudnona, “amin a bambanag lamolamoda ken sipapanayagda a naiparang kadagiti mata daydiay pagidatagantayo.” (Hebreo 4:13) Ngem no nabayagen nga agib-ibtur ti maysa a Kristiano iti napeggad a situasion, awan koma ti mangbabalaw kenkuana no ikeddengnan ti makisina gapu ta awanen ti sabali a pamuspusan. Iti kamaudiananna, “agtakdertayto amin iti saklang ti tugaw iti panangukom ti Dios.”—Roma 14:10-12.