Programa ti 2019-2020 nga Asamblea Sirkito​—Kadua ti Pannakabagi ti Sangay

Kitaem ti linaon ti programa ti asamblea sirkito, a mangitampok kadagiti palawag ti pannakabagi ti sangay. Ti tema ti asamblea ket “Ayatem ni Jehova iti Amin a Pusom.”

Ayatem ni Jehova iti Amin a Pusom

Ti programa tulongannatayo a mangpabileg iti ayattayo ken Jehova ken tignayennatayo a mangipakita iti di agimbubukodan nga ayat.

Siputanyo ti Sungbat Dagitoy a Saludsod

Masungbatan dagitoy a saludsod kabayatan ti programa.