Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 5

“Daytoy ti Anakko”

“Daytoy ti Anakko”

NO ADDA nasayaat a maaramidan dagiti ubbing, maragsakan dagidiay mangay-aywan kadakuada. No ti anakna a babai ti nakaaramid iti nasayaat, ipagpannakkel ti amana: “Daytoy ti balasangko.” Wenno no ti anakna a lalaki ti nakaaramid iti nasayaat, maragsakan ti ama a mangibaga: “Daytoy ti barok.”

Kanayon nga aramiden ni Jesus dagiti makaay-ayo ken Amana. Dayta ti gapuna a maragsakan kenkuana ni Amana. Malagipmo kadi ti inaramid ti Ama ni Jesus iti maysa nga aldaw bayat a kadua ni Jesus ti tallo kadagiti pasurotna?— Wen, nagsao ti Dios manipud langit tapno ibagana kadakuada: “Daytoy ti Anakko, ti dungdungnguen, nga inanamongak.”​—Mateo 17:5.

Kanayon a maragsakan ni Jesus nga agaramid iti bambanag a makaay-ayo ken Amana. Ammom kadi no apay? Gapu ta ay-ayatenna a talaga ni Amana. No adda ar-aramiden ti maysa a tao ngem mapilpilitan laeng a mangaramid kadagita, kasla nakarigrigat kenkuana. Ngem no situtulok, nalaklakana nga aramiden dayta. Ammom kadi ti kayat a sawen ti situtulok?— Kayatna a sawen a talaga a kayatmo nga aramiden ti maysa a banag.

Uray idi sakbay nga umay ni Jesus ditoy daga, situtulok a mangaramid iti aniaman nga ibilin kenkuana ni Amana. Ay-ayatenna ngamin ni Jehova a Dios nga Amana. Nakaskasdaaw ti saad idi ni Jesus idiay langit a kaduana ni Amana. Ngem adda naisangsangayan nga ipaaramid ti Dios ken ni Jesus. Tapno maaramidna dayta, nasken a panawan ni Jesus ti langit. Masapul a mayanak kas maladaga ditoy daga. Situtulok ni Jesus gapu ta dayta ti kayat ni Jehova nga aramidenna.

Ania ti imbaga ni anghel Gabriel ken ni Maria?

Tapno mayanak kas maladaga ditoy daga, nasken a maaddaan ni Jesus iti ina. Ammom kadi no siasino dayta?— Maria ti naganna. Imbaon  ni Jehova ti anghelna a ni Gabriel manipud langit tapno makisao ken Maria. Imbaga ni Gabriel kenkuana a maaddaanto iti anak a lalaki. Mapanagananto dayta iti Jesus. Ket siasino ti ama ti ubing?— Kinuna ti anghel a ni Jehova a Dios ti Amana. Dayta ti gapuna a maawagan ni Jesus nga Anak ti Dios.

Ania ngata ti narikna ni Maria gapu iti daytoy?— “Diak kayat ti agbalin nga ina ni Jesus,” kinunana kadi? Saan, nakasagana idi ni Maria a mangaramid iti kayat ti Dios. Ngem kasano a mayanak kas maladaga ditoy daga ti Anak ti Dios nga adda idiay langit? Kasano a naiduma ti pannakayanak ni Jesus no idilig iti pannakayanak dagiti amin a dadduma a maladaga? Ammom kadi?—

Kastoy. Ti Dios ti nangaramid kadagiti immuna a nagannak kadatayo, da Adan ken Eva, tapno makapagdennada iti nakaskasdaaw a wagas. Kalpasanna, mabalinen a mangrugi a dumakkel ti maladaga iti tian ti inana. Kuna dagiti tattao a milagro daytoy! Ammok nga umanamongka.

Ita, nangaramid ti Dios iti ad-adda pay a nakaskasdaaw a milagro. Innalana ti biag ti Anakna manipud langit sana impan iti tian ni Maria. Awan pay kasta nga inaramid idi ti Dios, ken saannan nga inulit dayta. Gapu iti daytoy a milagro, dimmakkel ni Jesus iti tian ni Maria a kas iti idadakkel dagiti sabsabali a maladaga iti tian dagiti inada. Kalpasanna, nakiasawa ni Maria ken ni Jose.

Idi dandanin mayanak ni Jesus, bumisbisita da Maria ken Jose iti siudad ti Betlehem. Ngem adu unay ti tao. Awan pay ketdin ti pagdagusan  da Maria ken Jose, isu a nagyanda iti pagyaponan kadagiti animal. Sadiay a naganak ni Maria, ket impaiddada ni Jesus iti kulluong, kas makitam ditoy. Ti kulluong ket pagyanan ti kanen dagiti baka ken dadduma pay nga animal.

Apay a naipaidda ni Jesus iti kulluong?

Makapainteres dagiti napasamak iti daydi rabii a pannakaipasngay ni Jesus. Idiay asideg ti Betlehem, nagparang ti maysa nga anghel iti sumagmamano nga agpaspastor. Imbagana kadakuada a nakapatpateg a tao ni Jesus. Kinuna ti anghel: ‘Adtoy! Adda ibagak kadakayo a naimbag a damag a mangparagsak kadagiti tattao. Itatta adda nayanak a mangisalakanto kadagiti tattao.’​—Lucas 2:10, 11.

Ania ti naimbag a damag nga imbaga ti maysa kadagitoy nga anghel kadagiti agpaspastor?

Imbaga ti anghel kadagiti agpaspastor a masarakanda ni Jesus idiay Betlehem, a nakaidda iti kulluong. Kalpasanna, pagammuan ta nagparang dagiti dadduma pay nga anghel manipud langit ket nagdadanggayda  a nangidaydayaw iti Dios. Nagkankanta dagiti anghel a kunkunada: “Dayag iti Dios . . . ket iti daga talna kadagiti tattao nga addaan naimbag a nakem.”​—Lucas 2:12-14.

Idi nakapanawen dagiti anghel, napan dagiti papastor idiay Betlehem ket nasarakanda ni Jesus. Imbagada kada Jose ken Maria dagiti amin a naimbag a banag a nangngegda. Mapanunotmo kadi ti kinaragsak ni Maria gapu ta situtulok a nagbalin nga ina ni Jesus?

Di nagbayag, impan da Jose ken Maria ni Jesus iti siudad ti Nazaret. Sadiay ti dimmakkelan ni Jesus. Idi dakkelen, rinugianna ti naindaklan a trabahona a panangisuro. Karaman daytoy iti trabaho nga impaaramid ni Jehova a Dios iti  Anakna ditoy daga. Situtulok ni Jesus a nangaramid iti dayta a trabaho gapu ta ay-ayaten unay ni Jesus ti nailangitan nga Amana.

Sakbay nga inrugi ni Jesus ti trabahona kas Naindaklan a Mannursuro, binautisaran ni Juan a Mammautisar idiay Karayan Jordan. Kalpasanna, adda nakaskasdaaw a napasamak! Bayat a sumangsang-at ni Jesus iti danum, nagsao ni Jehova manipud langit, a kunkunana: “Daytoy ti Anakko, ti dungdungnguen, nga inanamongak.” (Mateo 3:17) Dika kadi maragsakan no ibaga dagiti nagannak kenka nga ay-ayatendaka?— Sigurado a kasta met ti narikna ni Jesus.

Kanayon a nagaramid ni Jesus iti umiso. Saan a nagpampammarang. Dina imbaga kadagiti tattao nga isu ti Dios. Imbaga ni anghel Gabriel ken ni Maria a maawaganto ni Jesus iti Anak ti Dios. Imbaga a mismo ni Jesus nga isu ti Anak ti Dios. Ket dina imbaga kadagiti tattao nga ad-adu ti ammona ngem ni Amana. Kinunana: “Ti Ama dakdakkel ngem siak.”​—Juan 14:28.

Uray idi adda idiay langit ni Jesus, inaramidna dagiti impatrabaho ni Amana. Saan a ti la adda nga inar-aramidna. Ay-ayatenna ni Amana. Dayta ti gapuna a nagimdeng ken Amana. Kalpasanna, idi immayen ni Jesus ditoy daga, inaramidna dagiti impatrabaho ti nailangitan nga Amana. Awanen ti sabali nga inaramidna. Di pakasdaawan a naragsakan ni Jehova iti Anakna!

Kayattayo met a paragsaken ni Jehova, di ngamin?— No kasta masapul nga ipakitatayo a talaga nga agimdengtayo iti Dios, a kas iti inaramid ni Jesus. Makisasao ti Dios kadatayo babaen iti Biblia. Saan nga umiso nga ibagatayo nga agim-imdengtayo iti Dios ngem kalpasanna, patien ken aramidentayo met dagidiay maisalungasing iti Biblia, di ngamin?— Ken laglagipem, maragsakantayo a mangay-ayo ken Jehova no talaga nga ay-ayatentayo.

Ita, basaenta dagitoy dadduma pay a teksto ti Biblia a mangipakita no ania ti nasken nga ammuen ken patientayo maipapan ken Jesus: Mateo 7:21-23; Juan 4:25, 26; ken 1 Timoteo 2:5, 6.