Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agsublika ken Jehova

 PASET 2

Problema—Marigrigatan iti Kasta Unay

Problema—Marigrigatan iti Kasta Unay

“Kalpasan ti 25 a tawenmi kas agassawa, nagdiborsiokami ken lakayko. Pinanawan dagiti annakko ti kinapudno. Naaddaanak kadagiti nakaro a sakit. Idi agangay, nalapunosak iti liday. Kasla nagtupak ti langit kaniak ket panagriknak, kayatkon ti sumuko. Saanakon a nakigimgimong, ken nagbalinak a di aktibo.”—June.

ADDA amin problema dagiti tattao—uray dagiti adipen ti Dios. “Ti mangrirriribuk a pampanunotko immaduda iti unegko,” insurat ti salmista. (Salmo 94:19) Imbaga ni Jesus nga iti tiempo ti panungpalan, mabalin a narigat ti agserbi ken Jehova gapu kadagiti “pakaringgoran iti biag.” (Lucas 21:34) Marikriknam met kadi dayta? Marigrigatanka kadi gapu iti problema iti kuarta, pamilia, wenno salun-at? Kasano a matulongannaka ni Jehova?

“Pannakabalin a Nalablabes Ngem ti Gagangay”

Ditay kabaelan a sanguen dagiti problema a datdatayo. “Maimammamegkami [wenno, marigrigatan] iti tunggal pamay-an,” insurat ni apostol Pablo. “Mariribukankami . . . ; maituangkami.” Nupay kasta, imbagana met a saantayo a “mailetan a di makagunay,” “saan a naan-anay nga awanan ruaran,” ken “saan a madadael.” Ania ti tumulong kadatayo nga agibtur? Ti “pannakabalin a nalablabes ngem ti gagangay”—pannakabalin nga aggapu iti mannakabalin-amin a Dios a ni Jehova.—2 Corinto 4:7-9.

Panunotem no kasano a naawatmo idi ti “pannakabalin a nalablabes ngem ti gagangay.” Malagipmo kadi no kasano a ti maysa a makaparegta a palawag pinaunegna ti apresasionmo iti dakkel nga ayat ni Jehova kadatayo? Saan kadi a timmibker ti pammatim kadagiti kari ni Jehova idi insurom iti sabsabali ti namnama maipapan iti Paraiso? No makigimongtayo ken kasabaantayo ti sabsabali, mapabilegtayo ket maibturantayo dagiti problema. Maaddaantayo met iti talna ti panunot tapno naragsaktayo nga agserbi ken Jehova.

‘Nanamem ken Kitaem a ni Jehova Naimbag’

Mabalin a mariknam a nakaad-adu ti masapul nga aramidem. Kas pagarigan, kidkiddawen ni Jehova nga iyun-unatayo ti Pagarian ken regular nga aramidentayo dagiti naespirituan nga aktibidadtayo. (Mateo 6:33; Lucas 13:24) Ngem kasanon no kasla awanen ti pigsam a mangaramid kadagita gapu ta busbusorendaka, nakapuy ti salun-atmo, wenno adda problema ti pamiliam? Wenno kasanon no ag-agawenen ti trabahom ti tiempo ken pigsam a para koma iti kongregasion? Gapu ta nakaad-adu ti masapul nga aramidem ket kasla kurang ti tiempo ken pigsam a mangaramid kadagita, mabalin a marigatanka unayen. Baka mapanunotmo payen nga adu unay ti kidkiddawen kenka ni Jehova.

Mannakaawat ni Jehova. Saanna a kiddawen ti ditay kabaelan nga ipaay. Ammona met a kasapulantayo ti tiempo nga agpapigsa gapu iti pisikal ken emosional a pannakaparigattayo.—Salmo 103:13, 14.

Kas pagarigan, usigem no kasano a tinulongan ni Jehova ni propeta Elias. Idi naupay ken nagbuteng iti kasta unay ni Elias ket napan iti let-ang, inungtan  kadi ni Jehova ken pinagsublina iti trabahona? Saan. Namindua a nangibaon ni Jehova iti anghel tapno in-inayadenna a riingen ken ikkanna iti makan ni Elias. Ngem kalpasan ti 40 nga aldaw, maringringgoran ken mabutbuteng latta ni Elias. Ania pay ti inaramid ni Jehova? Umuna, impakitana ken Elias a kabaelanna a protektaran. Maikadua, liniwliwana babaen ti “natalinaay” ken “nababa a timek.” Kamaudiananna, imbaga ni Jehova nga adda rinibu a dadduma pay a matalek nga agdaydayaw iti Dios. Di nagbayag, ni Elias ket aktibo ken naregta manen a propeta. (1 Ar-ari 19:1-19) Ania ti maadaltayo? Idi marigatan unayen ni Elias, siaanus ken siaasi a tinulongan ni Jehova. Saan a nagbalbaliw ni Jehova. Kasta met laeng ti panangtulongna kadatayo.

No pampanunotem dagiti maipaaymo ken Jehova, agbalinka koma a realistiko. Dimo ikompara dagiti maar-aramidam ita iti kabaelam idi nga aramiden. Kas panangyilustrar: Ti tumataray a simmardeng nga agsanay iti sumagmamano a bulan wenno tawtawen saanna a dagus a maisubli ti dati a rutinana. Imbes ketdi, mangrugi manen kadagiti babassit a kalat tapno agbalin a napigsa ken naandur. Dagiti Kristiano ket kas kadagiti tumataray. Agsanayda nga addaan iti nalawag a kalat. (1 Corinto 9:24-27) Nasayaat no addaanka iti uray maysa laeng a naespirituan a kalat a kabaelam nga aramiden ita. Kas pagarigan, mabalin a pagbalinem a kalat ti makigimong. Agpatulongka ken Jehova tapno maaramidmo dayta. Bayat a mapaspasublim ti espiritualidadmo, ‘mananammo ken makitam a ni Jehova naimbag.’ (Salmo 34:8) Laglagipem nga ipatpateg ni Jehova ti aniaman nga aramidem kas panangipakitam iti ayatmo kenkuana, kasanoman kabassit dayta.—Lucas 21:1-4.

Saan a kiddawen ni Jehova ti ditay kabaelan nga ipaay

“Ti Pammaregta nga Ur-urayek”

Kasano a pinabileg ni Jehova ni June tapno makasubli kenkuana? Kinuna ni June: “Kanayon nga ikarkararagko ken Jehova a tulongannak. Ket naminsan, naibaga kaniak ti manugangko nga adda asamblea a maaramid iti ilimi. Inatenderak ti maysa nga aldaw ti asamblea. Maay-ayatanak ta addaak manen iti sidong ti ili ni Jehova! Dayta nga asamblea ti pammaregta nga ur-urayek. Ita, nakaragragsakak nga agserserbi manen ken Jehova. Adda manen direksion ti biagko. Ammok itan a kasapulak dagiti kakabsat ken ti tulongda. Agyamyamanak ta adda pay tiempo tapno makasubliak.”

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI PAGWANAWANAN —PAGADALAN NGA EDISION

Itultuloymo ti Umadani ken Jehova

Kasanotayo a makaadani ken Jehova bayat a taginayonentayo ti umiso a panangmatmat kadagiti gadyet, salun-at, kuarta, ken panagpannakkel?