Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ADALEN 8

Makaisuro nga Ilustrasion

Makaisuro nga Ilustrasion

Mateo 13:34, 35

SUMARIO: Pasayaatem ti panangisurom babaen kadagiti simple nga ilustrasion a mangdanon iti puso dagiti agdengdengngeg ken mangisuro kadakuada kadagiti importante a punto.

TI ARAMIDEM:

  • Mangpilika kadagiti simple nga ilustrasion. Kas ken Jesus, agusarka iti babassit a bambanag a mangilawlawag iti dadakkel a bambanag, ken simple a bambanag a mangilawlawag iti komplikado a bambanag. Dika manginayon kadagiti detalye a saan a kasapulan ken mangpalibeg laeng iti ilustrasion. Siguraduem a dagiti detalye ti ilustrasionmo ket talaga nga agaplikar iti leksion nga isursurom tapno saan a mariro dagiti agdengdengngeg gapu kadagiti detalye a saan a konektado iti topikom.

  • Ikabilangam dagiti agdengdengngeg. Mangpilika kadagiti ilustrasion a konektado kadagiti aktibidad ken paginteresan dagiti agdengdengngeg. Agannadka tapno saan a makapabain wenno makapasakit dagiti ilustrasionmo.

  • Isurom ti kangrunaan a punto. Agpokuska a mangyilustrar kadagiti kangrunaan a punto, saan a dagiti di unay napateg a detalye. Siguraduem a saan laeng a ti ilustrasion ti malagip dagiti agdengdengngeg no di ket uray ti punto nga isursurom.