Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ADALEN 3

Agusar Kadagiti Saludsod

Agusar Kadagiti Saludsod

Mateo 16:13-16

SUMARIO: Agusarka kadagiti nataktika a saludsod no makirinnasonka kadagiti agdengdengngeg, tapno maala ken matengngelmo ti interesda ken maipaganetgetmo dagiti importante a punto.

TI ARAMIDEM:

  • Alaem ken tenglem ti interes. Agusar kadagiti mamagpanunot a saludsod (retorikal a saludsod) tapno tulongan dagiti agdengdengngeg nga agpanunot ken aginteres nga agsursuro.

  • Agrasonka. Tulongam dagiti agdengdengngeg a mangsurot iti lohika ti ibagbagam babaen ti panagusarmo iti agsasaruno a saludsod a mangiturong iti lohikal a konklusion.

  • Ipaganetgetmo dagiti importante a punto. Agusar iti makapainteres a saludsod a mangiruangan iti kangrunaan nga ideya. Usarem dagiti pangrepaso a saludsod kalpasan a mailawlawagmo ti importante a punto wenno no malpasen ti presentasionmo.