Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

2016 Tinawen a Libro Dagiti Saksi ni Jehova

 INDONESIA

Maysa a Natured a Payunir

André Elias

Maysa a Natured a Payunir
  • NAYANAK 1915

  • NABAUTISARAN 1940

  • ABABA A PAKASARITAANNA Natured a payunir a nagtalinaed a matalek uray no maulit-ulit a naimbestigaran ken napangtaan.

BAYAT ti Gubat Sangalubongan II, simmango da Brother Elias ken ti asawana a ni Josephine kadagiti opisial idiay Sukabumi, West Java, iti hedkuarter ti Kempeitai—dagiti nakabutbuteng a polis ti militar a Japanese. Immuna a napagsaludsodan ni André. Agsasaruno dagiti saludsodda. “Siasino dagiti Saksi ni Jehova? Lablabananyo kadi ti gobierno ti Japan? Espiakayo kadi?”

“Agserserbikami iti Mannakabalin-amin a Dios ken awan ti inaramidmi a dakes,” insungbat ni André. Innala ti komandante ti samurai nga adda iti diding sana inlayat.

“Kayatmo ta patayenka?” makapungtot a kinunana. Intaya ni André ti ulona iti lamisaan sa nagkararag iti naulimek. Nagari ti ulimek. Kalpasanna, bigla a nagkakatawa dagiti opisial. “Naturedka!” kinuna ti komandante. Kalpasanna, pinaayabanna ni Josephine. Gapu ta agpada ti sungbatda ken André, imbugkaw ti komandante: “Saankayo met gayam nga espia. Pumanawkayon!”

 Kalpasan ti sumagmamano a bulan, dagiti “sinankakabsat” inakusaranda ni André ket naibalud. (2 Cor. 11:26) Sumagmamano a bulan a nangnangan kadagiti makan a naibelleng iti kanal iti selda. Ngem saan a nabaelan a dadaelen dagiti warden ti kinamatalek ni André. Idi binisita ni Josephine, inyarasaas ni André kenkuana iti baet dagiti rehas: “Dika madanagan. Patayendak man wenno wayawayaandak, agmatalekak ken Apo Jehova. Mairuardak kas maysa a bangkay ngem saan a kas maysa a traidor.”

Innem a bulan kalpasan ti pannakaibaludna, indepensa ni André ti bagina iti Jakarta High Court ket nawayawayaan.

Kalpasan ti agarup 30 a tawen, idi pinaritan manen ti gobierno ti Indonesia dagiti Saksi ni Jehova, ti district attorney iti Manado, North Sulawesi, pinaayabanna ni André iti opisinana. “Ammom kadi a naparitanen dagiti Saksi ni Jehova?” insaludsodna.

“Wen,” insungbat ni André.

“Nakasaganakan a mangbaliw iti relihionmo?” kuna ti opisial.

Nagpasango bassit ni André, dinanogna ti barukongna sana impukkaw: “Maikkatyo ti pusok, ngem saandak a pulos mapilit a mangbaliw iti relihionko.”

Pinapanaw ti district attorney ni André ken manipud idin, binaybay-annan.

Idi 2000, natay ni André iti edad a 85, kalpasan ti agarup 60 a tawen a panagserbina kas naregta a payunir.