Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 INDONESIA

Impategna ti Naespirituan a Kinabaknang

Thio Seng Bie

Impategna ti Naespirituan a Kinabaknang
  • NAYANAK 1906

  • NABAUTISARAN 1937

  • ABABA A PAKASARITAANNA Matalek a panglakayen a nangibtur iti kinaranggas a resulta ti pananggura iti puli.—Kas insalaysay ti anakna a babai a ni Thio Sioe Nio.

IDI Mayo 1963, adda dagiti napasamak a riot kontra kadagiti Chinese iti West Java. Kakaruan iti siudad ti Sukabumi, nga ayan ti trucking business ti pamiliami. Ginasut a naranggas ken nagulo a tattao, a pakairamanan ti dadduma a kaarrubami, ti puersado a nangserrek iti balaymi. Pirmi ti butengmi idi daddadaelen ken al-alaenda dagiti bambanag iti balaymi.

Idi nakapanawdan, immay ti dadduma a kaarrubami ket liniwliwadakami. Nagdalupisakda iti salas a kadua ni Tatang. Nakita ni Tatang ti dakkel a Sundanese a Bibliana a nailaok kadagiti nadadael a bambanag. Inukradna ket imbagana kadagiti kaarrubami a naipadto dagita a pasamak sa inlawlawagna dagiti makaparagsak a namnama nga ipaay ti Pagarian.

Saan nga impamaysa ni Tatang ti nagurnong kadagiti material a kinabaknang. Kanayon nga ipalagipna: “Masapul nga iyun-una dagiti naespirituan a bambanag!” Gapu iti kinaregtana, nagbalin a Saksi ni Nanang, dakami nga innem nga annakda, ti 90 anyos a lolok, ken adu a kabagian ken kaarrubami.