Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

2015 Tinawen a Libro Dagiti Saksi ni Jehova

 DOMINICAN REPUBLIC

Dati nga Ateista nga Aktibista Ngem Adipen ti Dios Itan

Juan Crispín

Dati nga Ateista nga Aktibista Ngem Adipen ti Dios Itan
  • NAYANAK 1944

  • NABAUTISARAN 1964

  • ABABA A PAKASARITAANNA Dati nga ateista ngem 50 a tawenen a simamatalek nga agserserbi ken Jehova.

IDI agtutuboak, maup-upayak gapu iti panaggiginnura a mapaspasamak kadagiti relihion. Diak idi maawatan no apay a saan a pagpatinggaen ti Dios ti kinapanglaw ken di kinahustisia, ken no apay a saan nga ar-aramiden ti adu a relihioso a tattao ti ibagbaga ti Biblia. Isu a nagbalinak nga ateista ken patiek a ti laeng panagbalbaliw iti politika ti makasolbar kadagiti parikut iti lubong.

Idi 1962, rinugiak ti agbasa iti magasin nga Agriingkayo! Idi 1963, immanamongak a makipagadal iti Biblia kadagiti Saksi ni Jehova. Dakkel ti epekto kaniak dagiti naadalko. Naawatak a saan a ti Dios ti mapabasol kadagiti kinaranggas nga ar-aramiden dagiti nadumaduma a relihioso a grupo, ken adda naayat a panggepna iti sangatauan. Dua a bulan kalpasan a nangrugiak nga agadal, ibagbagakon iti  sabsabali a suktanto ti Pagarian ti Dios daytoy dakes a sistema. Nabautisaranak idi 1964, ken nadutokanak kas special pioneer idi 1966. Mamatiak nga inispal ti kinapudno ti biagko gapu ta adu kadagiti agtutubo nga aktibista a kakaduak idi ti siraranggas a napapatay, naibalud, wenno nagtalaw iti pagilian. Ateistaak idi nga awanan namnama, ngem agyamyamanak ken Jehova, a mangikarkari iti nalinteg a baro a lubong, ta binalbaliwanna ti biagko ket nagbalinak nga adipenna.

Ni Brother Crispín a mangikonkondukta iti morning worship iti Bethel