Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

2015 Tinawen a Libro Dagiti Saksi ni Jehova

 DAGITI TAMPOK ITI NAPALABAS A TAWEN

“Nakakitakami iti Karkarna a Bambanag”

“Nakakitakami iti Karkarna a Bambanag”

Nabautisaran ti maysa a kabsat a bulsek

IDI inagasan ni Jesus ti maysa a paralisado a lalaki, “immapay kadakuada amin ti napalaus a ragsak, ket nangrugida a mangidayaw iti Dios, ket napnoda iti buteng, a kunkunada: ‘Nakakitakami iti karkarna a bambanag ita nga aldaw!’” (Luc. 5:25, 26) Dagiti ar-aramiden ita ni Jehova a Dios babaen ti dungdungnguenna nga Anak, ti matalek ken masirib nga adipen, ken dagiti matalek nga agdaydayaw kenkuana iti intero a lubong ti ad-adda pay a pakatignayantayo a mangibaga kadagiti sasao a: “Nakakitakami iti karkarna a bambanag.”