2015 Tinawen a Libro Dagiti Saksi ni Jehova

Basaem ti maipapan iti naaramidan dagiti Saksi ni Jehova iti tawen 2014, ken ammuem ti pakasaritaan dagiti Saksi iti Dominican Republic.

Teksto iti Tawen 2015

Ti teksto iti tawen 2015 ket Salmo 106:1: “Agyamankayo ken Jehova, ta isu naimbag.”

Surat ti Bagi a Manarawidwid

Agyamyaman ti Bagi a Manarawidwid kadagiti padada a Saksi ni Jehova iti intero a lubong gapu iti matalek a panagtrabaho ken panagibturda.

Alisto a Panagtrabaho Idiay Warwick

Kitaenyo ti ragsak iti pakaibangbangonan ti baro a sangalubongan a hedkuarter dagiti Saksi ni Jehova.

Worldwide Design/Construction Department

Daytoy a baro a departamento, pappapartakenna ti trabaho a pannakaibangon ti nasurok a 13,000 a proyekto.

Biblia a Naaramid a Nalagda ken Agpaut

Napintas ken nalagda ti 2013 a rebisado nga edision ti New World Translation of the Holy Scriptures.

Ti Kadakkelan a Taripnong Dagiti Saksi ni Jehova

Ti bilang ti timmabuno iti maika-129 a tinawen a miting ti Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ti kaadduan pay laeng.

Pannakaidedikar ti Sanga nga Opisina iti Sri Lanka

Makita ken mangngeganda ti tunggal maysa bayat ti programa babaen ti video streaming.

Legal Report

Ilablaban latta dagiti Saksi ni Jehova ti kalinteganda a mangalagad iti relihionda.

Damdamag iti Intero a Lubong

Apay nga indonar ti dua nga ubbing a taga-Georgia ti kuarta nga igatangda koma iti selpon?

“Nakakitakami iti Karkarna a Bambanag”

Ania dagiti pasamak ita a mabalin a pangikomparaan kadagiti milagro idi panawen ni Jesus?

Africa

Basaem ti maipapan iti panangisuro iti Biblia dagiti Saksi ni Jehova iti Angola, Congo (Kinshasa), Ghana, Nigeria, ken South Africa iti 2014.

Dagiti Pagilian ti America

Basaem dagiti tampok ti panangyadal iti Biblia iti Argentina, Brazil, Haiti, Paraguay, ken Suriname idi 2014.

Asia ken ti Middle East

Basaem dagiti tampok ti panangyadal iti Biblia iti Indonesia, Mongolia, ken Pilipinas idi 2014.

Europa

Basaem dagiti tampok ti panangyadal iti Biblia iti Bulgaria, Finland, Germany, Romania, Russia, Spain, ken Sweden idi 2014.

Oceania

Basaem dagiti tampok ti panangyadal iti Biblia iti Kiribati, Marshall Islands, Papua New Guinea, ken Vanuatu idi 2014.

Maipapan iti Dominican Republic

Basaem ti ababa a pakasaritaan ti pagilian ken dagiti umilina.

Panagbirok

Kaano a nakairugi iti panangyadal iti Biblia dagiti immuna a misionero iti Dominican Republic?

‘Masarakantayto Ida’

Kalpasan ti 13 a tawen a panagbirbirokna, nasarakan met laengen ni Pablo González dagiti sapsapulenna.

Naibalud ken Naparitan

Kasano a naibturan ti dadduma a Saksi dagiti naranggas a pannakatratoda iti pagbaludan iti adu a tawen?

Nagtultuloy ti Panangasaba

Imbes a panagsarungkar ken oras ti isurat dagiti agibumbunannag, listaan dagiti gagatangen a kas iti repolyo ken kalunay ti itedda.

Nawayawayaan sa Naparitan Manen

Nawayawayaan dagiti Saksi ni Jehova iti Dominican Republic idi 1956 kalpasan ti innem a tawen a pannakaparit, ngem naparitanda manen kalpasan ti 11 laeng a bulan.

Ti Simbaan a Katoliko ken ni Trujillo

Ti Simbaan a nabayagen a mangsupsuporta iti diktador ti Dominican Republic, binaliwanna ti takderna ken nagpadispensar pay kadagiti umili.

Nakaro a Panangranggas

Agpaypayso ti pamutbuteng idi kadagiti Saksi, ngem epektibo kadi?

Asino ti Ulo?

Nausar ti mimeograph machine, dakkel a lata ti manteka, sako, ken kamoteng kahoy tapno mapataud ken maiwaras ti naespirituan a taraon bayat ti pannakaiparit ti trabaho.

Ti Risgo ti Pannakaaresto

Uray no naparitan ti panaggigimong dagiti Saksi iti Dominican Republic, nangaramid latta iti pamuspusan dagiti kakabsat tapno saanda a matiliwan.

Ti Kinapinget Mangyeg iti Bang-ar

Kalpasan ti adu a tawen nga ibubusor ti gobierno, nakaawat met laeng iti tulong dagiti Saksi ni Jehova iti Dominican Republic manipud iti di ninamnama a gubuayan.

“Limmabanak a Kasla Leon”

Namindua a pinadas ni Luis Eduardo Montás a papatayen ti diktador ti pagilianna. Nasarakanna ti kinapudno iti Biblia idi agpatulong iti sabali pay a pananggandatna a mangpapatay.

Saan nga Arapaap ti Namnama nga Ipaay ti Pagarian

Naibalud ken nakabkabil ni Efraín De La Cruz iti pito a nagduduma a pagbaludan gapu iti panangikasabana iti naimbag a damag. Kasano a napagtalinaedna ti kinaregtana iti nasurok nga 60 a tawen?

Agtultuloyakto Latta a Saksi ni Jehova

Uray no pinakdaaran ti maysa a padi a mabagtit ni Mary Glass no basaenna ti Biblia, binasana latta ket naammuanna no apay a naibaga a dina basaen dayta.

Wayawaya a Mangasaba

Kalpasan ti pannakapapatay ni Trujillo, adu pay ti nagsangpet a misionero ket rinugianda ti mangasaba. In-inut a naparmekda ti di umiso a panangmatmat kadagiti Saksi ni Jehova.

Agtalinaedda ditoy

Rimmang-ay ti panangasaba iti laksid ti riribuk iti politika. Ania ti nangipakita nga agtalinaed dagiti Saksi iti Dominican Republic?

Kasapulan Pay ti Ad-adu a Manangaskasaba

Saan a makompleto ti pakasaritaan dagiti adipen ni Jehova iti Dominican Republic no saan a maisalaysay ti maipapan kadagidiay nagboluntario.

Ay-ayatenda Dagiti Kakabsatda

Kalpasan a dinalapus ti Bagyo a Georges ti Dominican Republic idi 1998, adu ti naliwliwa iti naayat a tulong dagiti Saksi ken nangidayaw dayta ken Jehova a Dios.

Pannakidanggay iti Irarang-ay

Umad-adu ti bilangda, ngem kasano a sinigurado dagiti Saksi nga adda mausar iti panagdaydayawda ken umdas a mangidaulo a kakabsat a nataengan iti naespirituan?

Ti Teritoria a Haitian Creole

Iranranud dagiti Saksi ni Jehova ti mensahe ti Pagarian kadagiti agsasao iti Haitian Creole. Ita, addan dagiti kongregasion ken klase iti panagsursuro iti dayta.

Ginggined Idiay Haiti

Nangyurnos ti sangay dagiti Saksi ni Jehova iti Dominican Republic iti nasaknap a panangsaranay kalpasan ti ginggined iti Haiti idi 2010. Nakaad-adu a boluntario ti timmulong.

Makapagagar a Masanguanan

Adun ti rimmang-ayan ti panangasaba ken panagaramid iti ad-adalan iti Dominican Republic manipud 1945. Adu ti rason a mangsegga iti nagsayaat a masanguanan.

Tigtignayen ni Jehova ti Adu a Puso

Bayat ti kaadda ni Leonardo Amor iti La Vega, awan ti nangipakita iti interes iti kinapudno. Agbaliw pay ngata ti kasasaad ti pusoda?

Duapulo ket Dua ti Pimmanaw iti Simbaan

Al-allilawen kano dagiti Saksi ni Jehova dagiti umili babaen iti ‘sinasairo a sursuro.’ Ngem nagusar dagiti Saksi kadagiti teksto ti Biblia tapno makaipaayda kadagiti makapnek a sungbat kadagiti saludsod dagiti tattao.

Dati nga Ateista nga Aktibista Ngem Adipen ti Dios Itan

Ateista idi ni Juan Crispín, ken patienna a rebolusion ti mangpasayaat iti kasasaad ti lubong. Ania ti nangbalbaliw kenkuana nga agbalin nga adipen ti Dios?

Ti Kaunaan a Tuleng nga Immawat iti Kinapudno

Ni José Pérez ti kaunaan a Saksi a tuleng iti Dominican Republic. Kasano a “nangngeg” ken ad-adda a naawatan ni José ti mensahe ti Biblia?

Panangbirok iti Panggep ti Biag

Nabirokan ti pamilia ni José Estévez ti pudpudno a panggep ti biag. Kasanoda a napaneknekan a tungtungpalen ni Jehova ti saona?

Kayatko idin nga isardeng ti agserbi iti Dios

Nupay nagadal ni Martín Paredes iti kinapadi kayatna idin nga isardeng ti agserbi iti Dios. Kasano a ti libro a binulodna iti accountant ti seminario, binaliwanna ti desisionna?

100 a Tawenen ti Napalabas—1915

Kasano a sinango dagiti Saksi ni Jehova ti pannakasuotda kalpasan ti 1914?