Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

SIERRA LEONE KEN GUINEA

1945-1990 ‘Panangyeg Kadagiti Adu iti Kinalinteg’—Dan. 12:3. (Paset 2)

1945-1990 ‘Panangyeg Kadagiti Adu iti Kinalinteg’—Dan. 12:3. (Paset 2)

Panagraem iti Sagut ti Dios a Panagasawa

Kalpasan ti sumagmamano a tiempo, napaliiw ni William Nushy a saan nga an-annuroten ti dadduma a kakabsat ti pagalagadan ni Jehova mainaig iti panagasawa. Adda dagiti agkabkabbalay a lallaki ken babbai a saan a nairehistro iti gobierno ti panagtiponda. Dadduma ti mangsursurot iti kaugalian a sadanto laeng agkasar inton agsikog ti babai tapno masigurado a nabunga ti panagdennada.

Isu nga idi Mayo 1953, sinuratan ti sanga nga opisina ti tunggal kongregasion ket inlawlawagna ti pagalagadan ti Biblia mainaig iti panagasawa. (Gen. 2:24; Roma 13:1; Heb. 13:4) Naikkan iti tiempo dagiti agassawa a mangirehistro iti kasarda, ta no saan, maikkatda iti kongregasion.—1 Cor. 5:11, 13.

Naragsakan ti kaaduan a kakabsat iti daytoy a panagbalbaliw. Ngem para iti dadduma, saan a kasapulan dayta. Iti dua a kongregasion, nasurok a kagudua kadagiti agibumbunannag ti simmardeng a makikadua iti organisasion ni Jehova. Ngem ad-adda pay a rimmegta dagidiay nagtalinaed a nasungdo—nalawag a pammaneknek a bembendisionan ida ni Jehova.

Gapu iti adu a panagregget dagiti kakabsat, naibilang ti Kingdom Hall ti Freetown kas maitutop a pakaangayan ti  kasar. Idi Septiembre 3, 1954, inangay dagiti kakabsat ti umuna a rehistrado a seremonia ti panagasawa. Kalpasanna, inikkan ti gobierno iti autorisasion a mangkasar dagiti kualipikado a kakabsat iti pito a distrito ti Sierra Leone. Gapu iti dayta, ad-adu pay nga interesado ti nangirehistro iti kasarda tapno makualipikarda kas agibumbunannag iti naimbag a damag.

Kasar iti Kingdom Hall

 Adu nga interesado nga aduan iti assawa ti nangannurot met kadagiti pagalagadan ti Dios. Kuna ni Samuel Cooper, nga agnanaed itan iti Bonthe: “Idi 1957, inrugik ti nakigimong a kadua ti dua nga assawak. Di nagbayag, nagpasalistaak iti Teokratiko nga Eskuelaan ti Panagministro. Adda tiempo a naikkanak iti paset maipapan iti Nakristianuan a panagasawa. Bayat nga agsuksukimatak para iti pasetko, naamirisko a masapul nga isinak ti naud-udi nga asawak. Binusordak dagiti amin a kabagiak idi imbagak dayta kadakuada. Adda putotko iti naud-udi nga asawak idinto ta awan iti immun-una. Ngem desididoakon a mangannurot kadagiti prinsipio ti Biblia. Nasdaawak ta idi nagsubli iti pamiliana ti naud-udi nga asawak, nagsikog metten ti immun-una nga asawak, ket lima itan ti annakmi.”

Tallo met ti asawa ni Honoré Kamano, nga agnanaed iti asideg ti beddeng ti Guinea. Ngem insinana ti dua a naud-udi nga assawana. Inapresiar dayta ti kaunaan nga asawana isu a rinugianna nga ipapuso ti kinapudno. Nadismaya ti maysa kadagiti insinana nga asawa ngem idi agangay, inapresiarna met ti panagraem ni Honoré kadagiti prinsipio ti Biblia. Nagpayadal iti Biblia agingga nga indedikarna ti biagna ken Jehova.

Dagiti Saksi ni Jehova ket pagaammon kas tattao a mangraraem iti urnos ti panagasawa

Ita, pagaammon dagiti Saksi ni Jehova iti intero a Sierra Leone ken Guinea kas tattao a mangraraem iti urnos ti panagasawa. Ti kinamatalekda iti asawada arkosanna dagiti pannursuro ti Dios ken mangted dayaw iti Autor ti urnos ti panagasawa.—Mat. 19:4-6; Tito 2:10.

Dagiti Komonkontra iti Freetown

Idi 1956, simmangpet iti Freetown ti dua pay a nagraduar iti Gilead a da Charles ken Reva Chappell. Iti panagturongda  iti pagtaengan dagiti misionero, napataliawda iti dakkel a karatula a mangyaw-awis iti palawag maipapan iti Biblia iti Wilberforce Memorial Hall. “Ti nayanunsio nga agpalawag ket ni C.N.D. Jones,” kuna ni Charles, “maysa a pannakabagi ti ‘Ecclesia of Jehovah’s Witnesses.’”

Ni Jones ti lider ti bassit a grupo a simmina iti kongregasion ti Freetown sumagmamano a tawenen ti napalabas. Ibagbagana nga isu ket napulotan, ken ti grupona kano ti “pudno” a saksi ni Jehova. Aw-awaganda pay dagiti misionero ken dagiti nasungdo kadagiti pannakabagi ti organisasion kas “impostor” ken “Gilead cowboy.”

Kimmaro ti situasion idi nailaksid ni Jones ken ti dadduma a sumupsuporta kenkuana. “Naklaat iti daytoy a pakaammo ti dadduma a kakabsat nga umanamong kadagiti nailaksid,” kuna ni Chappell. “Adda dagiti nangyebkas iti pannakadismayada. Intultuloyda ti nakilangen kadagiti simmina ken pinadpadasda a riribuken dagiti gimong ken panangasaba. Kadagiti gimong, agkakatugawda iti aw-awaganda a puesto dagiti komonkontra. Idi agangay, pinanawan ti kaaduan kadakuada ti kinapudno. Ngem napasubli ti dadduma ti espiritualidadda ket nagbalinda a nareregta a kakabsat.”

Gapu iti kinasungdo ti kaaduan, nagtultuloy a nagayus ti espiritu ti Dios. Iti simmaganad a tawen, binisita ti manangaywan iti sona a ni Harry Arnott ti Freetown. Kinunana: “Daytoy ti damo a kadakkelan a panagrang-ay iti Sierra Leone iti las-ud ti sumagmamano a tawen. Pammaneknek daytoy iti dakdakkel pay a panagrang-ay iti masanguanan.”

Panangisuro Kadagiti Kisi

Di nagbayag kalpasan ti ibibisita ni Brother Arnott, nakaawat ni Charles Chappell iti surat manipud iti maysa a kabsat a taga-Liberia. Kayat ti kabsat a makasabaan dagiti kakabagianna iti Sierra Leone. Isu ket kameng ti tribu a  Kisi, nga agnanaed kadagiti nabakir a katurturodan iti nagbebeddengan ti Sierra Leone, Liberia, ken Guinea. Agparang nga adu a Kisi ti mayat nga agadal iti Biblia.

Gapu ta kaaduan a Kisi ti saan a makabasa wenno makasurat, nayurnos iti Koindu dagiti klase tapno makasursuroda, iti kasta maammuanda dagiti pamunganayan a kinapudno iti Biblia. Ginasut ti nagpasalista kadagitoy a klase. “Di nagbayag, addan 5 a baro nga agibumbunannag iti daytoy a grupo, idi kuan 10, sa 15, kalpasanna 20,” kuna ni Charles. “Nagalisto ti panagbalinda a Saksi nga uray la pinagduaduaak no pudpudnoda nga agibumbunannag. Ngem nagkamaliak. Saan laeng a matalek ti kaaduan kadakuada no di ket nakaregregtada pay!”

Di nagbayag, dagiti magagaran a kabbaro nga agibumbunannag isaksaknapdan ti naimbag a damag iti labes ti Koindu agingga iti kabangibang a Guinea. Adu nga oras a sumang-at ken sumalogda iti katurturodan tapno mangasabada kadagiti away ken purok. “Iti adu a lawas, no dadduma bulbulan pay, pulos a dikam nakangngeg iti ungor ti lugan,” kuna ni Eleazar Onwudiwe a manangaywan idi iti sirkito.

Bayat nga isaksaknap ken sibsibugan dagiti kakabsat a Kisi ti bin-i ti Pagarian, padpadakkelen met ti Dios. (1 Cor. 3:7) Idi a ti maysa nga agtutubo a bulsek nangngegna ti kinapudno, inkabesana ti 32-panid a bokleta a “This Good News of the Kingdom.” Kalpasanna, memoriadonan ti aniaman a parapo a kasapulanna iti panangasaba ken panangyadal iti Biblia, a nagsidsiddaawan dagiti tattao. Maysa a tuleng a babai ti nangawat iti kinapudno ken nangaramid iti dadakkel a panagbalbaliw isu a nangrugi metten a makigimong ti ipagna, uray no nasurok a 10 a kilometro ti pagnaenda.

Alisto ti panagrang-ay ti trabaho kadagiti Kisi. Agsasaruno dagiti nabuangay a kongregasion. Agarup 30 a kakabsat  ti nagpayunir. Naginteres iti kinapudno ti mayor ti Koindu ket nagdonar iti lote a pakaibangonan ti Kingdom Hall. Idi nasurok a 500 ti timmabuno iti asamblea sirkito iti Kailahun, adda manen kongregasion a nabuangay sadiay. Di nagbayag, kaguduan kadagiti Saksi iti Sierra Leone ket Kisi, nupay dayta a tribu ket awan pay 2 a porsiento iti populasion ti pagilian.

Saan nga amin ket maragsakan iti daytoy a panagrang-ay, nangruna dagiti Kisi a lider ti relihion. Kasta unay ti imonda isu a determinadoda a mangpasardeng kadagitoy a “pangta” iti turayda. Ngem kasano ken kaano a maibanag ti panggepda?