Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 SIERRA LEONE KEN GUINEA

Nagustuak ti Sierra Leone

Cindy McIntire

Nagustuak ti Sierra Leone
  • NAYANAK 1960

  • NABAUTISARAN 1974

  • ABABA A PAKASARITAANNA Misionera sipud idi 1992. Nagserbi iti Guinea ken Senegal ket ita, iti Sierra Leone.

DUA a lawas pay laeng sipud idi simmangpetak, nagustuakon ti Sierra Leone. Masmasdaawak ta laklakaen a susuonen dagiti tattao dagiti nadadagsen a karga. Adu ti tattao ken an-animal iti aglawlaw. Agaayam ken agsasala dagiti ubbing kadagiti kalsada, agdadanggay ti palakpak dagiti imada ken tanaktak dagiti sakada. Nagduduma ti kolor, musika, ken maar-aramid iti aglawlawko.

Panangasaba ti magusgustuak unay ditoy. Managpasangbay dagiti taga-Sierra Leone kadagiti ganggannaet. Adda panagraemda iti Biblia ken ipangpangagda ti mensahena. Masansan a pastrekendak kadagiti pagtaenganda. No agpakadaakon, dadduma ti mangitulod kaniak agingga iti kalsada. Dagitoy a makaay-ayo a kualidad ti nakatulong tapno madaerak dagiti babassit a problema, kas iti agkurkurang a danum ken panagawan ti koriente.

Gapu ta balasangak, salsaludsoden no dadduma dagiti tattao no malmaldayak met. Kinapudnona, adu ti ar-aramidek isu nga awan ti tiempo a nalidayak. Makagunggona unay ti biagko.